Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διπλή τραγωδία στο Αιγαίο — Συνεχώς ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών — Δεκάδες οι αγνοούμενοι

Σε εξέ­λι­ξη είναι ακό­μη οι έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων από τα δύο ναυά­για ‑σε Λέσβο και Κύθη­ρα- με τρα­γι­κό απο­λο­γι­σμό του­λά­χι­στον 18 νεκρούς και δεκά­δες αγνο­ού­με­νους (Το πτώ­μα ενός ακό­μη άνδρα ανα­σύρ­θη­κε το μεση­μέ­ρι, ανέ­βα­σε τον αριθ­μό των απω­λειών στους 18). Οι ανα­φε­ρό­με­νοι νεκροί είναι αό το ναυά­γιο στη Λέσβο. Παρα το ότι υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ας για νεκρούς στο ναυά­γιο των Κυθή­ρων από τις αρχές δεν υπάρ­χει καμία σχε­τι­κή ανα­φο­ρά όπως και σε αριθ­μό αγνο­ου­μέ­νων. Γυναί­κες και παι­διά τα θύμα­τα των ναυαγίων.

Ο εκπρό­σω­πος τύπου του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος – Ελλη­νι­κής Ακτο­φυ­λα­κής, Αντι­πλοί­αρ­χος Λ.Σ. Νίκος Κοκ­κά­λας, ανέ­φε­ρε στο kathimerini.gr για τα δύο περι­στα­τι­κά: «Είναι πολύ δύσκο­λες επι­χει­ρή­σεις και οι δύο και ειδι­κά αυτή στα Κύθη­ρα. Εκεί, έχου­με έναν κολ­πί­σκο στον οποίο είναι δύσκο­λο να επι­χει­ρή­σουν σκά­φη με τόσα πολ­λά μπο­φόρ, τα οποία πνέ­ουν και στις δύο περιο­χές αστα­μά­τη­τα από χθες το βρά­δυ. Στα Κύθη­ρα, οι ελπί­δες είναι αναι­μι­κές για να ανα­συρ­θεί κάποιος ζωντα­νός».

Για τη Λέσβο, ανέ­φε­ρε ότι υπάρ­χουν κάποιες ελπί­δες. «Άνθρω­ποι στο νησί ανα­φέ­ρουν πως από χθες το βρά­δυ είδαν ανθρώ­πους από το ναυά­γιο στην ξηρά και έτσι έχου­με ακό­μα ελπί­δες για ζωντα­νούς. Έχου­με και­ρό πάντως να δού­με τόσο πολύ­νε­κρα ναυά­για και μάλι­στα ταυ­τό­χρο­να», κατέληξε.

Τουλάχιστον 17 νεκροί στη Λέσβο

Του­λά­χι­στον 18 άνθρω­ποι – 16 νέες γυναί­κες αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής, ένας άντρας και ένα αγό­ρι – έχα­σαν τη ζωή τους στη θαλάσ­σια περιο­χή Προ­βο­σκί­δα, ανα­το­λι­κά της Λέσβου, μετά τη βύθι­ση λέμ­βου στην οποία, ενώ νωρί­τε­ρα έγι­νε γνω­στό ότι εντο­πί­στη­καν ζωντα­νά στη στε­ριά άλλα 15 άτομα.

Σύμ­φω­να με νεό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε η ΕΡΤ, στην πλα­στι­κή βάρ­κα που, όπως υπο­λο­γί­ζε­ται, ανα­χώ­ρη­σε αργά χθες το βρά­δυ από την περιο­χή του Αγια­σμάτ κοντά στο Αϊβα­λί, εν μέσω θαλασ­σο­τα­ρα­χής, επέ­βαι­ναν του­λά­χι­στον 53 άτο­μα. Με βάση αυτή την ανα­φο­ρά ο αριθ­μός των αγνο­ου­μέ­νων από το ναυ΄γιο της Λέσβου ανέρ­χε­ται στους 20.

Νέες γυναί­κες Αφρι­κα­νι­κής επί­σης κατα­γω­γής είναι και οι δέκα δια­σω­θεί­σες που μετα­φέρ­θη­καν στο Νοσο­κο­μείο Μυτι­λή­νης, όπου και τους προ­σφέ­ρο­νται οι πρώ­τες βοή­θειες. Σημειώ­νε­ται ότι τρεις εξ αυτών είχαν εγκλω­βι­στεί σε βρα­χώ­δη, από­κρη­μνη περιοχή.

Ενώ οι σοροί μετα­φέρ­θη­καν στο νεκρο­το­μείο το Λιμε­νι­κό Σώμα, η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία, η Πυρο­σβε­στι­κή και ο Στρα­τός με τη βοή­θεια ελι­κο­πτέ­ρου Super Puma της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας επι­χει­ρούν στην περιο­χή ανα­ζη­τώ­ντας αγνοούμενους.

Επιχείρηση διάσωσης στα Κύθηρα

Στο μετα­ξύ, του­λά­χι­στον 80 μετα­νά­στες δια­σώ­θη­καν μέχρι στιγ­μής μετά την πρό­σκρου­ση και ημι­βύ­θι­ση ιστιο­φό­ρου σε θαλάσ­σια από­κρη­μνη περιο­χή, στο Δια­κό­φτι Κυθήρων.

Ανά­με­σα στους δια­σω­θέ­ντες ήταν 62 ενή­λι­κες (55 άνδρες και επτά γυναί­κες) και 18 ανή­λι­κοι. Έντε­κα από τους δια­σω­θέ­ντες μετα­φέρ­θη­καν στο Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Κυθή­ρων για περαι­τέ­ρω ιατρι­κό έλεγχο.

Στο σκά­φος επέ­βαι­ναν, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχουν μέχρι τώρα οι αρχές, 95 άνθρω­ποι,  με κατα­γω­γή κατά κύριο λόγο από το Αφγα­νι­στάν. Δεκα­ο­κτώ από τους δια­σω­θέ­ντες είναι παι­διά, 55 είναι άνδρες και επτά είναι γυναί­κες. Ο Δήμαρ­χος του νησιού δήλω­σε πως μπρο­στά στα μάτια του είδε πέντε ανθρώ­πους να τους παρα­σέρ­νει η θάλασ­σα από τα βρά­χια και να πνίγονται.

Η επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού Σώμα­τος, με τη συν­δρο­μή του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, της Πυρο­σβε­στι­κής και της Αστυ­νο­μί­ας για τον εντο­πι­σμό των 15 με 16 αγνο­ου­μέ­νων συνε­χί­ζε­ται υπό δυσμε­νείς συν­θή­κες, καθώς πνέ­ουν άνε­μοι έντα­σης 8 με 10 μποφόρ.

Την αδυ­να­μία των αρχών να δια­χει­ρι­στούν την κατά­στα­ση καταγ­γέλ­λουν πάντως κάτοι­κοι του νησιού, σύμ­φω­να με τους οποί­ους ήταν εκεί­νοι που οργά­νω­σαν την επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης των ναυα­γών. Υπο­στη­ρί­ζουν ακό­μη ότι του­λά­χι­στον ένας από τους δια­σω­θέ­ντες νοση­λεύ­ε­ται με κατάγ­μα­τα, που του προ­κλή­θη­καν κατά την ανά­συρ­σή του.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο