Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διπλασιάστηκαν τα περιστατικά ρατσιστικής βίας κατά προσφύγων και μεταναστών

Σε αύξη­ση των περι­στα­τι­κών ρατσι­στι­κής βίας κατά προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, όπως και σε αύξη­ση των περι­στα­τι­κών στα οποία συμ­με­τεί­χαν ως δρά­στες ένστο­λοι ή δημό­σιοι λει­τουρ­γοί, κατά το 2018, ανα­φέ­ρε­ται σχε­τι­κή έκθε­ση του Δικτύ­ου Κατα­γρα­φής Περι­στα­τι­κών Ρατσι­στι­κής Βίας. Το Δίκτυο κατέ­γρα­ψε 117 περι­στα­τι­κά με περισ­σό­τε­ρα από 130 θύμα­τα το 2018, ένα­ντι 102 περι­στα­τι­κών το 2017.

Σε 74 περι­στα­τι­κά στο­χο­ποι­ή­θη­καν πρό­σφυ­γες ή μετα­νά­στες λόγω εθνι­κής κατα­γω­γής, θρη­σκεί­ας ή χρώ­μα­τος καθώς και υπε­ρα­σπι­στές ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των. Αξί­ζει να σημειω­θεί πως τα αντί­στοι­χα περ­σι­νά περι­στα­τι­κά ήταν 34. Σε 59 περι­στα­τι­κά στο­χο­ποι­ή­θη­καν περισ­σό­τε­ρα του ενός θύμα­τα, ενώ σε 63 η επί­θε­ση τελέ­στη­κε από ομά­δα του­λά­χι­στον δύο ατό­μων. Παράλ­λη­λα, 53 περι­στα­τι­κά συνέ­βη­σαν σε δημό­σιο χώρο, 62 είχαν ως απο­τέ­λε­σμα την πρό­κλη­ση σωμα­τι­κών βλα­βών. Σε άλλα περι­στα­τι­κά υπήρ­ξαν εξύ­βρι­ση, απει­λές, κλο­πές και φθο­ρές ξένης ιδιο­κτη­σί­ας. Σε 84 περι­στα­τι­κά δε οι δρά­στες των επι­θέ­σε­ων ήταν άνδρες.

Η έκθε­ση επι­ση­μαί­νει, ανά­με­σα στα άλλα, πως κατά τη διάρ­κεια του 2018 ενι­σχύ­θη­κε περαι­τέ­ρω η δρά­ση ακραί­ων, άτυ­πων και μη, ξενο­φο­βι­κών ομά­δων στην Αθή­να και την περι­φέ­ρεια. Ακό­μα, εντο­πί­στη­κε σημα­ντι­κή αύξη­ση των κατα­γρα­φών περι­στα­τι­κών με δρά­στες ή εμπλε­κό­με­νους ενστό­λους, ενώ στη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των περι­στα­τι­κών τα θύμα­τα κατήγ­γει­λαν στο δίκτυο σωμα­τι­κή βία σε δημό­σιο χώρο, αλλά και εντός αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των της Αθή­νας. Πρό­κει­ται για 22 συμ­βά­ντα σε σχέ­ση με τα δέκα που είχαν κατα­γρα­φεί το 2017.

Στη συνέ­ντευ­ξη έγι­νε ανα­φο­ρά και στα στοι­χεία της Αστυ­νο­μί­ας, η οποία έχει κατα­γρά­ψει 226 ρατσι­στι­κά περι­στα­τι­κά, 63 από τα οποία αφο­ρού­σαν ρητο­ρι­κή μίσους. Σε 152 από αυτά προ­έ­κυ­ψε ως κίνη­τρο η εθνι­κή ή εθνο­τι­κή κατα­γω­γή, ενώ σε 45 σημειώ­θη­καν σωμα­τι­κές βλά­βες. Στο 34,29% των περι­στα­τι­κών τα θύμα­τα ήταν Ελληνες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο