Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διπλό αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων και διασωληνωμένων

Σε 3.465 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού που κατε­γρά­φη­σαν το τελευ­ταίο 24ωρο. Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 56 θάνα­τοι, με το σύνο­λο των νεκρών στην Ελλά­δα από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 7.252.

Ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός κρου­σμά­των είχε κατα­γρα­φεί στις 12 Νοεμ­βρί­ου του 2020 και ήταν 3.316.

Δια­σω­λη­νω­μέ­νοι νοση­λεύ­ο­νται 630 ασθε­νείς. Ο υψη­λό­τε­ρος αριθ­μός δια­σω­λη­νω­μέ­νων στην Ελλά­δα είχε κατα­γρα­φεί στις 3 Δεκεμ­βρί­ου (622).

Διε­νερ­γή­θη­καν 63.654 τεστ και η θετι­κό­τη­τα ανήλ­θε στο 5,44%.

1.701 εντο­πί­ζο­νται στην Αττι­κή (666 χθες).
394 είναι από τη Θεσ­σα­λο­νί­κη (148 χθες).

Οι νέες λοι­μώ­ξεις στο Λεκα­νο­πέ­διο και στην ΠΕ Νήσων, προ­έρ­χο­νται ανά Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα ως ακολούθως:

197 από την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (77 χθες).
208 από τον Βόρειο Τομέα Αθή­νας (90 χθες).
76 από τη Δυτι­κή Αττι­κή (32 χθες).
273 από τον Δυτι­κό Τομέα Αθή­νας (123 χθες).
456 από τον Κεντρι­κό Τομέα Αθή­νας (179 χθες).
147 από τον Νότιο Τομέα Αθή­νας (71 χθες).
318 από τον Πει­ραιά (87 χθες).
26 από τις Νήσους Αργο­σα­ρω­νι­κού (7 χθες).

krousmata 17 3

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο