Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διπλό μακελειό στις ΗΠΑ — Ρατσιστικό μανιφέστο του μακελάρη του Τέξας

Νέο πολύ­νε­κρο περι­στα­τι­κό με πυρο­βο­λι­σμούς σημειώ­θη­κε στις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά την σφα­γή στο Τέξας.

Δέκα άνθρω­ποι, μετα­ξύ των οποί­ων και αυτός που θεω­ρεί­ται ότι ήταν ο δρά­στης, σκο­τώ­θη­καν νωρίς σήμε­ρα το πρωί (τοπι­κή ώρα) σε περι­στα­τι­κό με πυρο­βο­λι­σμούς στην πόλη Ντέι­τον του Οχάιο, και του­λά­χι­στον άλλοι 16 μετα­φέρ­θη­καν τραυ­μα­τι­σμέ­νοι σε νοσο­κο­μεία, όπως ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία στο Twitter.

Οι αρχές δεν έδω­σαν άλλες λεπτο­μέ­ρειες για το επει­σό­διο, εκτός από το ότι συνέ­βη στην περιο­χή Όρε­γκον της πόλης, που είναι γνω­στή για τα μπαρ, τα κέντρα δια­σκέ­δα­σης και τα κατα­στή­μα­τά της.

Τουλάχιστον 20 νεκροί και 26 τραυματίες στην επίθεση στο Ελ Πάσο — Ρατσιστικό μανιφέστο

Νεα­ρός έσπει­ρε τον θάνα­το σε πολυ­κα­τά­στη­μα στην πόλη Ελ Πάσο, στο Τέξας (νότιες ΗΠΑ), όπου άνοι­ξε πυρ και σκό­τω­σε είκο­σι ανθρώ­πους που είχαν πάει ανυ­πο­ψί­α­στοι να κάνουν τα ψώνια τους, πριν συλληφθεί.

Από τα πυρά του άνδρα, ο οποί­ος άρχι­σε να ρίχνει χθες το πρωί στον χώρο έξω από το πολυ­κα­τά­στη­μα Walmart, που προ­τι­μούν πολ­λά μέλη της κοι­νό­τη­τας των λατι­νο­α­με­ρι­κά­νων του Ελ Πάσο, τραυ­μα­τί­στη­καν άλλοι 26 άνθρω­ποι, πολ­λοί εκ των οποί­ων βρί­σκο­νταν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση.

«Έχου­με έντε­κα θύμα­τα ηλι­κί­ας 35 ως 82 ετών στο νοσο­κο­μείο μας», ανέ­φε­ρε ο Ντέι­βιντ Σιμπ, ο διευ­θυ­ντής του Ιατρι­κού Κέντρου Ντελ Σολ. «Οι εννέα βρί­σκο­νται σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση, εκ των οποί­ων οι τρεις είναι μετα­ξύ ζωής και θανά­του», διευ­κρί­νι­σε στο CNN.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ο οπλο­φό­ρος, λευ­κός, 21 ετών, είχε συντά­ξει ένα «μανι­φέ­στο» το οποίο καθι­στά σαφές ότι επρό­κει­το για «έγκλη­μα μίσους».

Στις ΗΠΑ, ο συγκε­κρι­μέ­νος προσ­διο­ρι­σμός ανα­φέ­ρε­ται σε εγκλή­μα­τα με θύμα­τα πρό­σω­πα τα οποία στο­χο­θε­τού­νται εξαι­τί­ας χαρα­κτη­ρι­στι­κών όπως η φυλή, το θρή­σκευ­μα, ή ο σεξουα­λι­κός προ­σα­να­το­λι­σμός τους.

 Άνθρωποι «έπεφταν κάτω»

Σύμ­φω­να με ορι­σμέ­να ΜΜΕ, δρά­στης της σφα­γής είναι ο Πάτρικ Κρού­σιους, 21 ετών, κάτοι­κος προ­α­στί­ου του Ντάλας.

Σε στιγ­μιό­τυ­πο από κάμε­ρα κλει­στού κυκλώ­μα­τος παρα­κο­λού­θη­σης που μετα­φόρ­τω­σε στο Δια­δί­κτυο ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός KTSM, ο νεα­ρός εικο­νί­ζε­ται να κινεί­ται προς το πολυ­κα­τά­στη­μα με ένα του­φέ­κι στα χέρια και τα αυτιά του καλυμ­μέ­να με ωτο­α­σπί­δες σκοπευτηρίου.

Στο Γουόλ­μαρτ είχαν πάει πολ­λοί κάτοι­κοι του Ελ Πάσο να προ­μη­θευ­τούν τα απα­ραί­τη­τα για την επι­στρο­φή των παι­διών τους στο σχο­λείο, που το πολυ­κα­τά­στη­μα προ­σέ­φε­ρε χθες με έκπτω­ση. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, το μαγα­ζί ήταν ήδη κατά­με­στο: 1.000 ως 3.000 άνθρω­ποι βρί­σκο­νταν στο εσω­τε­ρι­κό του.

Η Βανέ­σα Σάενς, 37 ετών, που πήγαι­νε στο εμπο­ρι­κό κέντρο με τον γιο της, ενός έτους, και τη μητέ­ρα της, είπε στο Fox News πως άκου­σε κάτι που αρχι­κά της φάνη­κε πως ήταν «πυρο­τε­χνή­μα­τα», καθώς έψα­χνε θέση να παρκάρει.

«Είδα έναν άνδρα με μαύ­ρο μπλου­ζά­κι και καμου­φλάζ παντε­λό­νι που κρά­τα­γε κάτι που μου φάνη­κε πως ήταν του­φέ­κι. Σημά­δευε κόσμο κι έρι­χνε κατευ­θεί­αν πάνω του. Είδα τρεις ή τέσ­σε­ρις ανθρώ­πους να πέφτουν κάτω», πρόσθεσε.

Ερα­σι­τε­χνι­κά βίντεο κατέ­γρα­ψαν σκη­νές πανι­κού, με πελά­τες να σπεύ­δουν να ανα­ζη­τή­σουν κάλυ­ψη, με πτώ­μα­τα πεσμέ­να στο έδα­φος. Σε ένα από τα βίντεο, που τρα­βή­χτη­κε στο εσω­τε­ρι­κό του πολυ­κα­τα­στή­μα­τος, ακού­γο­νται εκπυρ­σο­κρο­τή­σεις ανά τακτά χρο­νι­κά διαστήματα.

Ο Ρόμπερτ Κου­ρά­δο είπε στην εφη­με­ρί­δα El Paso Times ότι κρύ­φτη­κε μαζί με τη μητέ­ρα του ανά­με­σα σε δύο αυτό­μα­τα μηχα­νή­μα­τα πωλή­σε­ων στην είσο­δο του Γουόλ­μαρτ. «Ο άνδρας προ­σπά­θη­σε να με πετύ­χει από κάτω, αλλά αστό­χη­σε διό­τι έπε­σα στο δάπε­δο», αφη­γή­θη­κε, προ­σθέ­το­ντας πως πρό­λα­βε να δει ότι κρά­τα­γε «ένα AK-47», ημιαυ­τό­μα­το του­φέ­κι εφόδου.

«Μανιφέστο»

Ένα κεί­με­νο που απο­δί­δε­ται στον δρά­στη κυκλο­φο­ρεί ήδη στο Δια­δί­κτυο. Καταγ­γέλ­λει την «εισβο­λή των ισπα­νό­φω­νων στο Τέξας» κι ανα­φέ­ρε­ται στη σφα­γή που διέ­πρα­ξε λευ­κός ρατσι­στής σε τεμέ­νη στην Κράι­στσερτς της Νέας Ζηλαν­δί­ας (15η Μαρ­τί­ου, 51 νεκροί).

Οι ΗΠΑ, όπου η οπλο­φο­ρία επι­τρέ­πε­ται διά νόμου και όπου υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ρα πυρο­βό­λα όπλα απ’ ό,τι κάτοι­κοι, βυθί­ζο­νται συχνά στο πέν­θος εξαι­τί­ας επι­θέ­σε­ων ενό­πλων, που δια­πράτ­το­νται ολο­έ­να πιο συχνά τα τελευ­ταία χρό­νια, ακό­μα και μέσα σε σχο­λεία, σε χώρους λατρεί­ας, σε γιορ­τές, σε εργα­σια­κούς χώρους, σε εμπο­ρι­κά κέντρα.

Το μακε­λειό του Ελ Πάσο είναι το 249ο mass shooting που κατα­γρά­φε­ται από την αρχή της χρο­νιάς, σύμ­φω­να με τη μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Gun Violence Archives. Ο όρος mass shooting ανα­φέ­ρε­ται σε επι­θέ­σεις με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων και τέσ­σε­ρα ή περισ­σό­τε­ρα θύματα.

Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή, 19χρονος ένο­πλος εισέ­βα­λε σε έκθε­ση τρο­φί­μων και ποτών στην πόλη Γκίλ­ροϊ της Καλι­φόρ­νιας κι άνοι­ξε πυρ σκο­τώ­νο­ντας τρεις ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους ένα αγο­ρά­κι τριών ετών, και τραυ­μα­τί­ζο­ντας πολ­λούς άλλους πριν αυτοκτονήσει.

Την Τρί­τη, υπάλ­λη­λος της Γουόλ­μαρτ άνοι­ξε πυρ μέσα σε άλλο πολυ­κα­τά­στη­μα της αλυ­σί­δας, στην Πολι­τεία του Μισι­σι­πή, και σκό­τω­σε δύο συνα­δέλ­φους του.

Όπως έπει­τα από κάθε τέτοια ανθρω­πο­σφα­γή, υψώ­θη­καν φωνές για να απαι­τή­σουν αυστη­ρό­τε­ρο έλεγ­χο στις πωλή­σεις πυρο­βό­λων όπλων στις ΗΠΑ.

«Είναι επι­τέ­λους και­ρός για δρά­ση για να τερ­μα­τι­στεί αυτή η επι­δη­μία της βίας που σχε­τί­ζε­ται με τα όπλα», ανέ­φε­ρε μέσω Twitter ο Τζο Μπάι­ντεν, τέως αντι­πρό­ε­δρος επί Μπα­ράκ Ομπά­μα και ένα από τα φαβο­ρί στην εσω­κομ­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία για το χρί­σμα των Δημο­κρα­τι­κών ενό­ψει των προ­ε­δρι­κών εκλο­γών του 2020.

Ο υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης Μπιλ Μπαρ υπο­σχέ­θη­κε ότι ο δρά­στης του μακε­λειού θα προ­σα­χθεί το ταχύ­τε­ρο ενώ­πιον της αμε­ρι­κα­νι­κής δικαιοσύνης.

oploforia

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο