Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διόδια στο Λαγκαδά: Κοινή ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Λαγκαδά και Ωραιόκαστρο

Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σαν η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Λαγκα­δά» και «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Ωραιο­κά­στρου, για την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία των διο­δί­ων στο Λαγκαδά. 

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση έχει ως εξής:

“Ως «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» έχου­με εκφρά­σει Δημό­σια και σε Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια την πάγια θέση μας για την Κατάρ­γη­ση όλων των Διο­δί­ων. Η θέση μας αυτή στη­ρί­ζε­ται κατ’ αρχήν στο γεγο­νός ότι η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια έχει χρυ­σο­πλη­ρώ­σει τους δρό­μους της χώρας. Τη μια φορά με τη φορο­λό­γη­ση, η οποία κατα­λή­γει στις τσέ­πες των κατα­σκευα­στι­κών ομί­λων ως επι­δο­τή­σεις (είτε κρα­τι­κές είτε ευρω­ε­νω­σια­κές). Την άλλη φορά με το δανει­σμό των ομί­λων που γίνε­ται με εγγύ­η­ση του δημο­σί­ου (δηλα­δή με χρή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού). Την επό­με­νη με την τοπο­θέ­τη­ση των διο­δί­ων, ενός «χαρα­τσιού» που το καρ­πώ­νο­νται οι ανά­δο­χοι όμι­λοι ακό­μα και πριν παρα­δώ­σουν το έργο, καθώς και άλλων επι­βα­ρύν­σε­ων, όπως του ειδι­κού φόρου κατα­νά­λω­η­σς στα καύ­σι­μα, των τελών κυκλο­φο­ρί­ας κ.ά. Ενώ, δεν είναι λίγες οι φορές που οι μεγα­λο­κα­τα­σκευα­στές εκβιά­ζουν με τις προ­θε­σμί­ες παρά­δο­σης του έργου και ζητούν κι άλλα από το κράτος.

Επι­πλέ­ον, οι ανά­δο­χοι των εθνι­κών οδών απο­δει­κνύ­ο­νται «κατώ­τε­ροι των περι­στά­σε­ων» όταν πρό­κει­ται να ανα­λά­βουν τις υπο­χρε­ώ­σεις και τις ευθύ­νες τους, όπως έγι­νε πριν λίγες μέρες με το κλεί­σι­μο της Εθνι­κής Οδού λόγω της χιο­νό­πτω­σης στην Αττική.

Στην περιο­χή μας, πέρα από τα διό­δια του Ωραιο­κά­στρου που λει­τουρ­γούν εδώ και ενά­μι­ση χρό­νο, σήμε­ρα κατα­σκευά­ζο­νται και ετοι­μά­ζο­νται να λει­τουρ­γή­σουν και τα διό­δια του Λαγκα­δά, τα οποία – εκτός των άλλων – θα προ­κα­λέ­σουν σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα στους κατοί­κους και τους εργα­ζό­με­νους του Λαγκα­δά, του Ωραιο­κά­στρου, της Μυγδο­νί­ας και άλλων περιο­χών, οι οποί­οι μετα­κι­νού­νται καθη­με­ρι­νά από και προς τις δου­λειές τους.

Οι ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ είναι τερά­στιες, για­τί υλο­ποιεί κατά γράμ­μα τόσο τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ με τις οποί­ες συμ­φω­νεί από­λυ­τα, όσο και τις απο­φά­σεις της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος όχι μόνο δια­τή­ρη­σε τους υπάρ­χο­ντες σταθ­μούς διο­δί­ων σε όλη τη χώρα αλλά τους επέ­κτει­νε κιόλας.

Εκτι­μά­με ότι χρειά­ζε­ται να επι­ση­μά­νου­με ακό­μα και το εξής. Οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός της περιο­χής μας δεν πρέ­πει να υιο­θε­τή­σουν θέσεις του τύπου «να μετα­φερ­θούν σε άλλο σημείο τα διό­δια» ή «να μην πλη­ρώ­νει τα διό­δια μόνο μια μερί­δα των κατοί­κων» ή «να φτια­χτεί κι άλλη δίο­δος και ας υπάρ­χουν τα διό­δια» κ.ά. Όλες αυτές οι θέσεις είναι απέ­να­ντι από τις ανά­γκες και τα συμ­φέ­ρο­ντα του λαού και ουσια­στι­κά απο­δέ­χο­νται οι οδι­κές αρτη­ρί­ες, η περιου­σία του λαού, να βρί­σκε­ται στα χέρια κάποιων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.
Το αίτη­μα που αγκα­λιά­ζει όλους τους εργα­ζό­με­νους, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους της πόλης και βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, τους άνερ­γους, τους συντα­ξιού­χους, τη νεο­λαία, είναι να κατα­σκευα­στούν σύγ­χρο­νοι, ασφα­λείς δρό­μοι στην περιο­χή μας, με προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και χωρίς διό­δια, με ευθύ­νη του κρά­τους. Αυτό είναι το αίτη­μα που χρειά­ζε­ται σήμε­ρα να υιο­θε­τή­σουν τόσο τα Δημο­τι­κά Συμ­βού­λια Λαγκα­δά και Ωραιο­κά­στρου, να διεκ­δι­κή­σουν τα Σωμα­τεία και οι Φορείς της περιο­χής μας.

Να μην λει­τουρ­γή­σουν τα Διό­δια του Λαγκαδά.
Κατάρ­γη­ση όλων των Διοδίων.
Κατα­σκευή σύγ­χρο­νων, ασφα­λών δρό­μων και συντή­ρη­ση του υφι­στά­με­νου οδι­κού δικτύ­ου της περιο­χής με ευθύ­νη του κράτους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο