Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διώρυγα Σουέζ: Αφαίρεση φορτίου από το Ever Given, για να επιτευχθεί η αποκόλλησή του

Εντο­λές για την αφαί­ρε­ση των εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων του τερά­στιου φορ­τη­γού πλοί­ου «Ever Given» για να μπο­ρέ­σει να επι­τευ­χθεί η δια­δι­κα­σία της απο­κόλ­λη­σής του από τη Διώ­ρυ­γα του Σου­έζ, έδω­σε ο αιγύ­πτιος πρό­ε­δρος ‘Αμπ­ντελ Φατάχ Αλ Σίσι, όπως μετα­δί­δει το «Αλ Αρα­μπί­για» επι­κα­λού­με­νο δηλώ­σεις του προ­έ­δρου της Αρχής Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ Οσά­μα Ραμπία.

Το πλοίο βρί­σκε­ται προ­σα­ραγ­μέ­νο από την Τρί­τη 23 Μαρ­τί­ου και για έκτη μέρα στο 151ο χιλιό­με­τρο της Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ, έχο­ντας παρα­λύ­σει τη θαλάσ­σια δίο­δο και αφή­νο­ντας 321 πλοία εγκλωβισμένα.

Οι αρχές προ­σπα­θούν να απε­γκλω­βί­σουν το πλοίο με αφαί­ρε­ση άμμου και με τη βοή­θεια ρυμουλ­κών, αλλά χωρίς μέχρι τώρα αποτέλεσμα.

Το έρη­μο κλου­βί, Κεί­με­νο Βαγ­γε­λιώ Καρα­κα­τσά­νη – Ζωγρα­φιές Εύα Μελά

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο