Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διώχνουν τους άστεγους από το Παρίσι ενόψει Ολυμπιακών

Λιγό­τε­ρες από 100 μέρες έμει­ναν για τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες στο Παρί­σι και εντεί­νο­νται οι προ­σπά­θειες να κρύ­ψουν ό,τι «άσχη­μο» και να παρου­σιά­σουν μια εξω­ραϊ­σμέ­νη εικό­να στους επι­σκέ­πτες κατά τη διάρ­κεια των Αγώ­νων. Προ­σπά­θειες καλ­λω­πι­σμού της πρω­τεύ­ου­σας με νέα κτί­ρια αθλη­τι­σμού και μη, νέους χώρους πάρ­κινγκ και άλλα που θα αξιο­ποι­η­θούν ρος κερ­δο­φο­ρία δεό­ντος και μετά τους Αγώ­νες. Και ένα νέο μέτρο για τους δρό­μους κάτω από τις γέφυ­ρες, στις απο­βά­θρες εκεί όπου από μήνες έχουν ριζώ­σει με πρό­χει­ρα τσα­ντί­ρια ή πολύ­χρω­μες σκη­νές, οι εκα­το­ντά­δες άστε­γοι μετα­νά­στες, «οι μη έχο­ντες μοί­ρα» στον ήλιο της πρω­τεύ­ου­σας… Ανά­με­σά τους και πολ­λοί ασυ­νό­δευ­τοι ανήλικοι.

Η επι­χεί­ρη­ση απο­μά­κρυν­σή τους «εθε­λο­ντι­κά» ή με τη βοή­θεια της αστυ­νο­μί­ας ξεκί­νη­σε από τον Μάρ­τιο και απο­κτά ιδιαί­τε­ρη έντα­ση τελευ­ταία. Στό­χος είναι να εξα­φα­νι­στούν τελεί­ως από την πρω­τεύ­ου­σα όχι μόνο για τη διάρ­κεια των Αγώ­νων αλλά και μετά από την ευρύ­τε­ρης περιο­χή της πρω­τεύ­ου­σας. Τη δια­δι­κα­σία τη χαρα­κτη­ρί­ζουν εθε­λο­ντι­κή για τους άστε­γους με την υπό­σχε­ση ότι θα έχουν φρο­ντί­δα για τρεις εβδο­μά­δες και στη συνέ­χεια θα οδη­γη­θούν σε μια νέα περιο­χή πιο μόνι­μα, «που θα αντι­στοι­χεί στην κατά­στα­σή τους».

«Το προ-ολυ­μπια­κό ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό ξεκί­νη­σε» έγρα­ψε η «Ουμα­νι­τέ» για τους 400 πρώ­τους άστε­γους που απο­μα­κρύν­θη­καν μέσα στη νύχτα από τις απο­βά­θρες του Σηκουά­να, τον Μάρ­τιο. Οι απο­μα­κρύν­σεις συνε­χί­σθη­καν περιο­δι­κά έως και προ­χθές για 450 άστε­γους από την περιο­χή Βιτρί. Οι ανθρω­πι­στι­κοί σύλ­λο­γοι μιλούν «για κοι­νω­νι­κή κάθαρ­ση». Ουσια­στι­κά, όλα δεί­χνουν ότι δεν υπάρ­χει κάποιο δια­χρο­νι­κό σχέ­διο για τους άστε­γους. Έτσι, τα λεω­φο­ρεία που έχουν επι­στρα­τευ­θεί τους μετα­φέ­ρουν όπου μπο­ρούν, σε διά­φο­ρα μέρη της επαρ­χί­ας συχνά χωρίς τη σύμ­φω­νη γνώ­μη των δημάρ­χων όπως για παρά­δειγ­μα στο Στρα­σβούρ­γο κάνο­ντας την εκεί δήμαρ­χο Φλο­ριάν Βαρέ­ρας να φωνά­ξει με αγα­νά­κτη­ση: «Αυτό δεν είναι λύση».

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο