Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διώχνουν τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ από το κτίριο του Ταμείου τους!

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναγερμός! Διώχνουν τους συνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ από το κτίριο του Ταμείου τους στην Κλαυθμώνος. 

Συνά­δελ­φοι!

Ο ΕΦΚΑ βρή­κε ευκαι­ρία τώρα με την παν­δη­μία να απο­μα­κρύ­νει την υπη­ρε­σία συντα­ξιού­χων από το κτί­ριό μας στην Κλαυθ­μώ­νος και έχει σκο­πό να απο­μα­κρύ­νει όλες τις υπη­ρε­σί­ες των ασφα­λι­σμέ­νων του ΤΣΜΕΔΕ. Αυτά συνά­γο­νται από δημο­σιεύ­μα­τα και από τις κινή­σεις στο κτί­ριο, αφού καμιά ενη­μέ­ρω­ση δεν έχει έρθει στα σωμα­τεία μας και έως πριν μια βδο­μά­δα, ούτε στο ΤΕΕ.

Έχου­με ζητή­σει ενη­μέ­ρω­ση από τον Αύγου­στο και εκφρά­ζα­με από πέρυ­σι την αντί­θε­σή μας για την απο­μά­κρυν­ση υπη­ρε­σιών των συντα­ξιού­χων απο το κτι­ριό μας, και την ταλαι­πω­ρία μας σε 2–3 δια­φο­ρε­τι­κές διευ­θύν­σεις Υπη­ρε­σιών στην Αθήνα.

Επι­κα­λού­νται ανε­πί­ση­μα την ανά­γκη οικο­νο­μιών κλί­μα­κας με τη συγκε­ντρο­ποί­η­ση των υπη­ρε­σιών των συντα­ξιού­χων και άλλων ταμεί­ων. Κανείς δεν θα είχε αντίρ­ρη­ση με την ηλε­κτρο­νι­κή ανα­βάθ­μι­ση των υπη­ρε­σιών. Αλλά η κατά­θε­ση εγγρά­φων που συνο­δεύ­ουν το αίτη­μα συντα­ξιο­δό­τη­σης και η επί­λυ­ση χίλιων δύο προ­βλη­μά­των που λύνο­νται μόνο με τη ζωντα­νή παρου­σία, θα υπάρ­χει για πολ­λά χρό­νια ακόμα.

Η τρα­γι­κή κατά­στα­ση των συντα­ξιού­χων που περι­μέ­νουν 5 και 8 χρό­νια για τις συντα­ξιο­δο­τι­κές τους απο­δο­χές απαι­τούν προ­σω­πι­κό που δου­λεύ­ει με τα ατο­μι­κά στοι­χεία και ιδιαι­τε­ρό­τη­τες του κάθε ασφα­λι­σμέ­νου. Απαι­τεί πολ­λούς εξει­δι­κευ­μέ­νους υπαλ­λή­λους τώρα μάλι­στα με την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των εισφορών.

Ουσια­στι­κά πήραν μια υπη­ρε­σία και την απο­μά­κρυ­ναν από το κτί­ριό μας χωρίς κανέ­να πρα­κτι­κό απο­τέ­λε­σμα οικο­νο­μιών κλί­μα­κας. Άφη­σαν να εννοη­θεί ότι θα μεί­νει η εξυ­πη­ρέ­τη­ση της ανα­γκαί­ας προ­σω­πι­κής επα­φής των συντα­ξιού­χων με την υπη­ρε­σία στο κτί­ριο της Κλαυθ­μώ­νος, όμως η υπη­ρε­σία αυτή στα­μά­τη­σε χωρίς να μας έχουν δώσει καμία εξή­γη­ση και ενη­μέ­ρω­ση για τις ενέρ­γειές τους. Μαθαί­νου­με από τον τύπο ότι μετα­φέρ­θη­κε η υπη­ρε­σία στην Αχαρ­νών, ενώ στην  Κλαυθ­μώ­νος δεν δέχο­νται πια συνταξιούχους.

Συνά­δελ­φοι πρέ­πει να αντιδράσουμε.

Κάτω τα χέρια από το κτί­ριο για το οποίο χύσα­με το αίμα μας και κτί­σθη­κε με ειδι­κό πρό­γραμ­μα για την εξυ­πη­ρέ­τη­σή μας. Να στα­μα­τή­σει το αίσχος των πολυ­ε­τών καθυ­στε­ρή­σε­ων απο­νο­μής συντά­ξε­ων, με άμε­σες προ­σλή­ψεις προσωπικού.

Το ΤΕΕ και το ΤΜΕΔΕ έχουν μεγά­λες ευθύ­νες για το θέμα αυτό και οφεί­λουν να υπο­χρε­ώ­σουν τον ΕΦΚΑ να παρα­μεί­νει η ζωντα­νή εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συντα­ξιού­χων και όλων των ασφα­λι­σμέ­νων του ΤΣΜΕΔΕ στην Κλαυθμώνος.


Προ­συ­πο­γράψ­τε το παρόν κεί­με­νο και στείλ­τε το στις παρα­κά­τω  διευ­θύν­σεις στις οποί­ες το κοινοποιούμε:

  • Διοι­κη­τή ΕΦΚΑ Χρή­στο Χάλαρη
    [email protected]
  • Πρό­ε­δρο του ΤΕΕ κ. Γεώργ. Στασινό
    president@central.tee.gr                                                                      
  • Πρό­ε­δρο του ΤΜΕΔΕ κ. Κ. Μακέδο 
    [email protected] [email protected]

Για την ΕΣΤΑΜΕΔΕ,

Κώστας Τζα­τζά­νης, Πρόεδρος
Γιάν­νης Τσου­ρου­νά­κης, εκτε­λών χρέη Γ. Γραμματέα.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25-11-2020

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο