Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΟΕ: Παιδαγωγικά αδιανόητη η απόφαση του υπ. Παιδείας για τηλεκπαίδευση στη Θεσσαλία

Για μια επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της κατά­στα­σης μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας κάνει λόγο η Διδα­σκα­λι­κή Ομο­σπον­δία Ελλά­δος, ανα­φο­ρι­κά με την εφαρ­μο­γή της τηλεκ­παί­δευ­σης σε σχο­λεία της Θεσ­σα­λί­ας που ανα­κοι­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας. Όπως σημειώ­νε­ται ακό­μη, «η “τηλεκ­παί­δευ­ση” για μια ακό­μη φορά “πλα­σά­ρε­ται” ως πανά­κεια για χάρη της λαϊ­κής κατανάλωσης».

Ενώ ανα­φέ­ρε­ται, ακόμη:

«Η πολι­τι­κή ηγε­σία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προ­σπα­θεί με οδη­γί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής να υπερ­βεί την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Αυτή των κατα­στρο­φών και των επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων και κυρί­ως τη σχο­λι­κή πραγματικότητα».

Ολό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση της ΔΟΕ:

Με μια ανα­κοί­νω­ση που αγνο­εί κατά­φω­ρα τις ιδιαί­τε­ρες συν­θή­κες στις οποί­ες έχουν περιέλ­θει οι κάτοι­κοι της Θεσ­σα­λί­ας οι οποί­οι μετά την πρό­σφα­τη κακο­και­ρία, προ­σπα­θούν να συνέλ­θουν από τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες με ένα νέο κύμα κακο­και­ρί­ας προ των πυλών, η πολι­τι­κή ηγε­σία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «από κοι­νού με την Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση» !!! (όπως μας πλη­ρο­φο­ρούν οι σχε­τι­κές δημο­σιεύ­σεις) απο­φά­σι­σε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση τηλεκ­παί­δευ­σης από τη Δευ­τέ­ρα 25/9/2023 έως και την Τετάρ­τη 27/9/2023 σε όλες τις σχο­λι­κές μονά­δες της Θεσ­σα­λί­ας, με εξαί­ρε­ση εκεί­νες «όπου οι συν­θή­κες δεν συμ­βάλ­λουν, προς το παρόν, στην ψηφια­κή επι­κοι­νω­νία μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών» (όπως ανα­φέ­ρει και η ανα­κοί­νω­ση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.), τις περιο­χές, δηλα­δή, που βρί­σκο­νται σε πραγ­μα­τι­κά τρα­γι­κή κατάσταση.

Είναι φανε­ρό ότι πρό­κει­ται για μια επι­κοι­νω­νια­κή δια­χεί­ρι­ση της κατά­στα­σης μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας όπου η «τηλεκ­παί­δευ­ση» για μια ακό­μη φορά «πλα­σά­ρε­ται» ως πανά­κεια για χάρη της λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης. Πρό­κει­ται, όμως απλά, για παρωδία.

Η πολι­τι­κή ηγε­σία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. προ­σπα­θεί με οδη­γί­ες της τελευ­ταί­ας στιγ­μής να υπερ­βεί την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Αυτή των κατα­στρο­φών και των επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων και κυρί­ως τη σχο­λι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Αυτήν όπου εξ αιτί­ας του γεγο­νό­τος ότι τα σχο­λεία δεν έκα­ναν αγια­σμό έναρ­ξης στις 11 Σεπτεμ­βρί­ου, δεν έχει ανα­κοι­νω­θεί η κατα­νο­μή των τμη­μά­των, οι μαθητές/τριες δεν έχουν γνω­ρί­σει τους εκπαι­δευ­τι­κούς τους (πάρα πολ­λά παι­διά έχουν και­νού­ριο δάσκα­λο), έχουν να δουν εκπαι­δευ­τι­κούς και συμ­μα­θη­τές τρεις μήνες ή/και δεν έχουν καν γνω­ρί­σει τους/τις συμμαθητές/τριές τους (προ­νή­πιο, Α΄ τάξη…) ενώ κανέ­να σχο­λείο, όπως είναι φυσι­κό, δεν έχει έτοι­μο πρό­γραμ­μα τηλεκ­παί­δευ­σης και πολ­λά παι­διά, αδυ­να­τώ­ντας να συν­δε­θούν θα νιώ­σουν απο­μο­νω­μέ­να. Αλλά και αυτήν της ασφά­λειας των εκπαι­δευ­τι­κών που η μετα­κί­νη­ση τους στις σχο­λι­κές μονά­δες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της τηλεκ­παί­δευ­σης, ιδιαί­τε­ρα για όσους θα πρέ­πει να δια­νύ­σουν αρκε­τά χιλιό­με­τρα, με τις πλημ­μύ­ρες που ανα­μέ­νο­νται τα επό­με­να εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα, θα είναι άκρως επι­κίν­δυ­νη. Αυτοί απλά οφείλουν…Ψιλά γράμματα…

Η αδια­νό­η­τη, παι­δα­γω­γι­κά, αυτή από­φα­ση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. είναι έξω από κάθε λογι­κή, χωρίς ενσυ­ναί­σθη­ση και αίσθη­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και της τρα­γι­κό­τη­τας που βιώ­νουν μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί και γονείς στη Θεσ­σα­λία. Μια Θεσ­σα­λία όπου οι κάτοι­κοι συνε­χί­ζουν να μετρούν τις πλη­γές τους.

Η εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα δεν έχει ανά­γκη από τεχνά­σμα­τα. Μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κοί και γονείς στε­κό­μα­στε ο ένας δίπλα στον άλλον. Όλοι μαζί θα διεκ­δι­κή­σου­με την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών και, φυσι­κά, την ομα­λή λει­τουρ­γία της εκπαι­δευ­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας προς όφε­λος των μαθη­τών μας. Το ίδιο πρά­ξα­με και στην παν­δη­μία για την οποία να θυμί­σου­με ότι η προη­γού­με­νη ηγε­σία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας δεν έκα­νε καμία απο­τί­μη­ση εκπαι­δευ­τι­κών επι­πτώ­σε­ων και δεν προ­χώ­ρη­σε στις απα­ραί­τη­τες προ­σαρ­μο­γές, όπως επέ­με­νε η Δ.Ο.Ε. ότι έπρε­πε να πράξει.

Οι μαθη­τές έχουν ανά­γκη από τη δια ζώσης εκπαι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, αμέ­σως μόλις κατα­στεί δυνα­τή, που θα τους εμψυ­χώ­σει και θα επου­λώ­σει, στο μέτρο του δυνα­τού, τα τραύ­μα­τα που έχει επι­φέ­ρει η πρό­σφα­τη κακο­και­ρία σε μαθη­τές, εκπαι­δευ­τι­κούς και γονείς.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καλεί την πολι­τι­κή ηγε­σία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να απο­σύ­ρει, έστω και τώρα, τις οδη­γί­ες για την «τηλεκ­παί­δευ­ση», η οποία, ούτως ή άλλως, είναι αδύ­να­το, λόγω των συν­θη­κών, να έχει ενιαία εφαρ­μο­γή και φυσι­κά «υπο­χρε­ω­τι­κό» χαρακτήρα.

Πηγή: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο