Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΟΕ: Υπάρχει αρκετός χρόνος για να αποφασίσει για τη συμμετοχή των Ρώσων αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Η Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή έχει ακό­μη αρκε­τό χρό­νο για να απο­φα­σί­σει εάν οι Ρώσοι και Λευ­κο­ρώ­σοι αθλη­τές θα λάβουν μέρος στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Παρι­σιού, που θα διε­ξα­χθούν το επό­με­νο έτος, όπως ενη­μέ­ρω­σε το Ολυ­μπια­κό όργανο.

Η ΔΟΕ επέ­βα­λε κυρώ­σεις στη Ρωσία και τη σύμ­μα­χό της Λευ­κο­ρω­σία μετά την εισβο­λή της Μόσχας στην Ουκρα­νία τον Φεβρουά­ριο του 2022, αλλά νωρί­τε­ρα εφέ­τος συνέ­στη­σε να επι­τρα­πεί στους αθλη­τές της να επι­στρέ­ψουν στους διε­θνείς αγώ­νες υπό ουδέ­τε­ρη σημαία.

Πολ­λές διε­θνείς ομο­σπον­δί­ες έχουν συμπε­ρι­λά­βει έκτο­τε Ρώσους και Λευ­κο­ρώ­σους αθλη­τές που μπο­ρούν να αγω­νι­στούν χωρίς σημαία ή ύμνο, ενώ αθλη­τές που υπο­στη­ρί­ζουν τον πόλε­μο ή είναι συμ­βε­βλη­μέ­νοι με στρα­τιω­τι­κές υπη­ρε­σί­ες ή υπη­ρε­σί­ες εθνι­κής ασφά­λειας αποκλείονται.

Αλλά αυτό δεν περι­λαμ­βά­νει τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Παρι­σιού 2024 και αυτή την ξεχω­ρι­στή από­φα­ση καλεί­ται να λάβει η ΔΟΕ.

«Θέλου­με ένα χρο­νι­κό πλαί­σιο και είπα­με ότι θα λάβου­με μια από­φα­ση όταν έρθει η κατάλ­λη­λη στιγ­μή», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος της ΔΟΕ Μαρκ Άνταμς. «Αυτό είναι το σωστό να κάνου­με και να δού­με πώς εξε­λίσ­σο­νται τα πράγματα».

«Πιστεύω ότι (μια από­φα­ση) πρέ­πει να είναι ευέ­λι­κτη για­τί είναι μια ιδιαί­τε­ρη κατά­στα­ση. Θα λάβου­με μια από­φα­ση σχε­τι­κά με το Παρί­σι όταν έρθει η κατάλ­λη­λη στιγ­μή και υπάρ­χει πολύς χρό­νος για να ληφθεί αυτή η από­φα­ση», πρόσθεσε.

Το Παρί­σι θα φιλο­ξε­νή­σει τους Αγώ­νες από τις 26 Ιου­λί­ου έως τις 11 Αυγού­στου 2024.

Οι αγώ­νες πρό­κρι­σης στου Αγώ­νες σε πολ­λά αθλή­μα­τα βρί­σκο­νται ήδη σε εξέ­λι­ξη, με Ρώσους και Λευ­κο­ρώ­σους αθλη­τές να αγω­νί­ζο­νται σε ασια­τι­κές διορ­γα­νώ­σεις για να παρα­κάμ­ψουν τους ευρω­παϊ­κούς προ­κρι­μα­τι­κούς όπου η συμ­με­το­χή τους είναι ουσια­στι­κά αδύνατη.

Ορι­σμέ­νες διε­θνείς αθλη­τι­κές ομο­σπον­δί­ες, ωστό­σο, απο­φά­σι­σαν να μην επι­τρέ­ψουν σε αθλη­τές από αυτές τις χώρες να επι­στρέ­ψουν, αντί­θε­τα από τις συστά­σεις της ΔΟΕ.

Μετα­ξύ αυτών είναι η World Athletics που είχε ήδη ανα­στεί­λει τη Ρωσία λόγω σκαν­δά­λου ντό­πινγκ χρό­νια πριν από την εισβο­λή το 2022.

«Κάθε ομο­σπον­δία θα είναι δια­φο­ρε­τι­κή, για να είμαι ειλι­κρι­νής», είπε ο Άνταμς σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στο τέλος της διή­με­ρης συνε­δρί­α­σης της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής της ΔΟΕ στη Λωζάνη.

«Οι ομο­σπον­δί­ες που είναι ανε­ξάρ­τη­τες μπο­ρούν να απο­φα­σί­σουν μόνες τους. Ελπί­ζου­με ότι θα ακο­λου­θή­σουν τις οδη­γί­ες μας. Πολ­λοί αρχί­ζουν να το κάνουν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο