Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δοκιμάστηκε στην Αγγλία νέα θεραπεία αντισωμάτων για άτομα που έχουν ήδη εκτεθεί στον Covid-19

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Σύμ­φω­να με άρθρο του BBC News στις 25–12, δέκα άτο­μα έχουν δεχθεί αντι­σώ­μα­τα σαν μορ­φή προ­στα­σί­ας έκτα­κτης ανά­γκης μετά την έκθε­σή τους στον κορο­νοιό στην πρώ­τη δοκι­μή θερα­πεί­ας του είδους του.

Το πει­ρα­μα­τι­κό ενέ­σι­μο φάρ­μα­κο προ­σφέ­ρε­ται σε ανθρώ­πους που έχουν έρθει σε στε­νή επα­φή με ένα επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα Covid-19 μέσα στις τελευ­ταί­ες οκτώ ημέρες.

Εάν απο­δει­χθεί απο­τε­λε­σμα­τι­κή η θερα­πεία, θα μπο­ρού­σε να προ­στα­τεύ­σει ευά­λω­τα άτο­μα που δεν έχουν ακό­μη εμβο­λια­στεί ή δεν μπο­ρούν να εμβολιασθούν.

Και θα μπο­ρού­σε να βοη­θή­σει να περιο­ρι­στούν οι εστί­ες μόλυν­σης, μετα­δί­δει το BBC News.

Η δοκι­μή, που εκτε­λεί­ται στο University College London Hospitals (UCLH) NHS Trust, εξε­τά­ζει κατά πόσον μια ένε­ση δύο δια­φο­ρε­τι­κών αντι­σω­μά­των θα μπο­ρού­σε να απο­τρέ­ψει την ανά­πτυ­ξη της νόσου σε κάποιον που έχει εκτε­θεί σε Covid-19 ή του­λά­χι­στον από το να αρρω­στή­σει βαριά.

Το σκε­πτι­κό είναι πως τα εμβό­λια χρειά­ζο­νται εβδο­μά­δες για να προ­σφέ­ρουν πλή­ρη προ­στα­σία, πράγ­μα που σημαί­νει ότι είναι πολύ αργά για να δοθεί σε κάποιον που έχει ήδη τον ιό να ανα­πτύ­σε­ται στον οργα­νι­σμό του.

Αλλά αυτή η θερα­πεία μονο­κλω­νι­κών αντι­σω­μά­των, που ανα­πτύ­χθη­κε από την εται­ρεία φαρ­μά­κων AstraZeneca, με κωδι­κό AZD7442, έχει στό­χο να δρά­σει για την εξου­δε­τέ­ρω­ση του ιού αμέ­σως. Και δίνει προ­στα­σία για έως και ένα χρό­νο σύμ­φω­να με τους ερευνητές.

Η επι­τυ­χία της θερα­πεί­ας, συνε­χί­ζει το δημο­σί­ευ­μα, θα μπο­ρού­σε να σημαί­νει ότι οι εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της υγειο­νο­μι­κής περί­θαλ­ψης, οι ασθε­νείς του νοσο­κο­μεί­ου και οι τρό­φι­μοι του Οίκου Ευγη­ρί­ας θα μπο­ρού­σαν να λάβουν τη θερα­πεία εάν έχουν έρθει σε επα­φή σε μια δια­πι­στω­μέ­νη περί­πτω­ση ασθε­νή από Covid-19.

Θα μπο­ρού­σε ακό­μη να προ­σφέ­ρε­ται σε άτο­μα με υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα από τους ιατρούς τους. Και θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για να απο­τρέ­ψει ένα ή δύο χώρους που μετα­τρέ­πο­νται σε εστία διά­δο­σης, όπως στις φοι­τη­τι­κές εστί­ες, συνε­χί­ζει το ίδιο δημοσίευμα.

Η ομά­δα, με επι­κε­φα­λής την ιολό­γο του UCLH Δρ Catherine Houlihan, θέλει να επι­λέ­ξει άλλους 1.000 εθε­λο­ντές. Στο­χεύ­ει σε επι­λο­γές ανθρώ­πων από περιο­χές όπου είναι πιθα­νό να έχουν εκτε­θεί στον ιό, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των νοσο­κο­μεί­ων και των φοι­τη­τι­κών εστιών. Οι άνθρω­ποι που θέλουν να λάβουν μέρος στην έρευ­να θα πρέ­πει να απο­δεί­ξουν πως στε­νή επα­φή τους έχει δοκι­μα­στεί θετι­κά στον ιό.

“Γνω­ρί­ζου­με ότι αυτός ο συν­δυα­σμός αντι­σω­μά­των μπο­ρεί να εξου­δε­τε­ρώ­σει τον ιό, έτσι ελπί­ζου­με να δια­πι­στώ­σου­με ότι η χορή­γη­ση αυτής της θερα­πεί­ας μέσω ένε­σης μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε άμε­ση προ­στα­σία από την ανά­πτυ­ξη του Covid-19 σε άτο­μα που έχουν εκτε­θεί — όταν θα είναι πια πολύ αργά για να τους προ­σφερ­θεί ένα εμβόλιο.

Αυτή η τεχνι­κή ήδη έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί, μετά την έκθε­ση σε άλλους ιούς όπως η λύσ­σα, και η ανε­μο­βλο­γιά, σε έγκυ­ες γυναί­κες» εξη­γεί η Δρ Catherine Houlihan.

Και άλλη δοκιμή

Μια άλλη δοκι­μή που βρί­σκε­ται ήδη σε εξέ­λι­ξη στο UCLH εξε­τά­ζει κατά πόσον η ίδια θερα­πεία αντι­σω­μά­των θα μπο­ρού­σε να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί πριν κάποιος εκτε­θεί στον ιό για να δημιουρ­γή­σει ανοσία.

Αυτό θα μπο­ρού­σε να είναι ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μο για τους ανθρώ­πους που έχουν ανο­σο­λο­γι­κές ελλεί­ψεις ή περ­νούν από ανο­σο­κα­τα­σταλ­τι­κή θερα­πεία όπως η χημειοθεραπεία.

Ο σύμ­βου­λος Δρ Nicky Longley, επι­κε­φα­λής της δοκι­μής για ανο­σία, είπε ότι θα δοκι­μα­στεί και σε άτο­μα με παθή­σεις όπως ο καρ­κί­νος και ο ιός HIV που “μπο­ρούν να επη­ρε­ά­σουν την ικα­νό­τη­τα του ανο­σο­ποι­η­τι­κού τους συστή­μα­τος να αντα­πο­κρι­θεί σε ένα εμβόλιο”

-Θέλου­με να καθη­συ­χά­σου­με οποιον­δή­πο­τε για τον οποίο ένα εμβό­λιο μπο­ρεί να μην λει­τουρ­γή­σει, ότι μπο­ρού­με να προ­σφέ­ρου­με μια εναλ­λα­κτι­κή λύση η οποία είναι εξί­σου προ­στα­τευ­τι­κή. Θα μπο­ρού­σε επί­σης να είναι χρή­σι­μο να προ­στα­τευ­θούν τα ευά­λω­τα άτο­μα ως ενδιά­με­ση λύση πριν να μπο­ρέ­σουν να δεχτούν ένα εμβό­λιο, δηλώ­νει η Δρ Houlihan στις εφη­με­ρί­δες Skynews, Daily Mail στις 26/12 .

Προ­σθέ­τει πως η θερα­πεία δεν προ­τεί­νε­ται σαν εναλ­λα­κτι­κή λύση για το εμβό­λιο. Και είναι επί­σης πιθα­νό ότι θα κοστί­σει πολύ περισ­σό­τε­ρο, σε εκα­το­ντά­δες λίρες τη δόση.

Η θερα­πεία αντι­σω­μά­των θα δοκι­μα­στεί σε πολ­λές περιο­χές στις ΗΠΑ, καθώς και στο Wakefield, Μάν­τσε­στερ, Σαου­θάμ­πτον και Hull.

Αλλά επί του παρό­ντος μόνο στο Λον­δί­νο έχουν αρχί­σει να στρα­το­λο­γούν, να επι­λέ­γουν και να δοκι­μά­ζουν την θερα­πεία σε ανθρώπους.

Τα πρώ­τα απο­τε­λέ­σμα­τα και για τα δύο σκέ­λη της δοκι­μής ανα­μέ­νο­νται την άνοιξη.

Πηγή

BBC, Skynews, Daily Mail

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο