Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Άλκη: Αποκαλυπτική κατάθεση κατηγορούμενου

Το kathimerini.gr φέρ­νει στο φως κομ­μά­τι της δικο­γρα­φί­ας για τη φονι­κή επί­θε­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη που συγκλό­νι­σε την κοι­νή γνώ­μη. Όπως προ­κύ­πτει από κατά­θε­ση αστυ­νο­μι­κού, το συγκε­κρι­μέ­νο βρά­δυ οι κατη­γο­ρού­με­νοι έκα­ναν βόλ­τες στην περιο­χή του Χαρι­λά­ου «μήπως και βρουν κάποιους».

Όπως ισχυ­ρί­ζο­νται οι κατη­γο­ρού­με­νοι, «αφορ­μή για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση ήταν μια επί­θε­ση από Αρεια­νούς σε οπα­δούς του ΠΑΟΚ στην περιο­χή του Ωραιοκάστρου.

Σύμ­φω­να με όσα είπε ο 21χρονος Τ., έλα­βε μέρος στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση, αλλά όχι στη δολο­φο­νία ενα­ντί­ον του Άλκη και των δύο φίλων του. Δήλω­σε επί­σης ότι ξεκί­νη­σαν το συγκε­κρι­μέ­νο βρά­δυ τρία αυτο­κί­νη­τα και έκα­ναν βόλ­τες στην περιο­χή του Χαρι­λά­ου «μήπως και βρουν κάποιους».

Στη συνέ­χεια πρό­σθε­σε ότι στα­μά­τη­σαν και είδαν πέντε άτο­μα σε είσο­δο πολυ­κα­τοι­κί­ας και όταν οι επι­βαί­νο­ντες στο μπρο­στι­νό αυτο­κί­νη­το τους ρώτη­σαν τι ομά­δα είστε, αυτοί απά­ντη­σαν «Αρης ρε π…». Ακο­λού­θως πρό­σθε­σε ότι όρμη­ξαν και «οι δύο από τους πέντε Αρεια­νούς πρό­λα­βαν και έφυ­γαν». Όπως είπε, ο ίδιος δεν επι­τέ­θη­κε αλλά γύρι­σε στο αμά­ξι για­τί φοβή­θη­κε, όπως και ο έτε­ρος κατη­γο­ρού­με­νος Σ. ‑που είχε μαχαίρι‑, «για­τί το αυτο­κί­νη­το του κύλισε».

Ανέ­φε­ρε επί­σης ότι «από τα άτο­μα που επι­τέ­θη­καν ο Κ. είχε το δρε­πά­νι, ο Γ. είχε ένα μεγά­λο μαχαί­ρι και αυτοί όρμη­ξαν και μαχαί­ρω­ναν επα­να­λαμ­βα­νό­με­να. Με μαχαί­ρι επι­τέ­θη­κε και ο άλλος Γ. και χτύ­πη­σε με αυτό κάποιο από τα τρία άτομα».

Όπως είπε, «αφορ­μή για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση ήταν μια επί­θε­ση από Αρεια­νούς σε οπα­δούς του ΠΑΟΚ στην περιο­χή του Ωραιο­κά­στρου» και πρό­σθε­σε πως ο 23χρονος Σ. είχε την ιδέα να επι­τε­θούν και αυτοί και άρχι­σε να παίρ­νει τηλέ­φω­να και σε άλλους συν­δέ­σμους. Μάλι­στα, όπως πρό­σθε­σε, ο Σ. πήρε τηλέ­φω­νο σε κάποιον και τον ρώτη­σε αν υπάρ­χουν άτο­μα στου Χαρι­λά­ου και αυτό απά­ντη­σε πως δεν υπάρ­χουν πολ­λά, παρά μόνο μερι­κοί που κυκλο­φο­ρούν διά­σπαρ­τοι σε πεντά­δες. «Τότε ο Σ. απο­φά­σι­σε να φύγουν και να πάνε να χτυ­πή­σουν όποιον βρί­σκε­ται κοντά εκεί».

Σε άλλο σημείο της απο­λο­γί­ας, ο Τ. είπε ότι είδε κατά την επί­θε­ση τον Β., τον Κ. και τον Β. να κρα­τούν στει­λιά­ρα και να επι­τί­θε­νται κανο­νι­κά και να χτυ­πά­νε σε όλο το σώμα και το κεφά­λι. Κάποια στιγ­μή ο κατη­γο­ρού­με­νος είπε ότι άκου­σε ένα άτο­μο που δεχό­ταν επί­θε­ση να φωνά­ζει «φτά­νει, φτά­νει» και εκεί­νη τη στιγ­μή ανέ­φε­ρε πως είδε οκτώ άτο­μα, οπα­δούς του Άρη να έρχο­νται από την Πλα­στή­ρα προς το μέρος τους. Τότε ήταν, σύμ­φω­να με τον ίδιο που αρχί­σουν να κινού­νται προς το αυτο­κί­νη­τα για να φύγουν, προς δια­φο­ρε­τι­κές κατευ­θύν­σεις. «Πήγα­με προς την Παπα­να­στα­σί­ου με προ­ο­ρι­σμό το κέντρο (…) αφή­σα­με το αυτο­κί­νη­το και φύγα­με πεζοί. Το αρι­στε­ρό χέρι του Γ. είχε κοπεί και είχε αίμα­τα, όπως μέσα στο αυτο­κί­νη­το (…) τότε ο Σ. έβγα­λε από το αμά­ξι το πλα­το­κά­θι­σμα και το πέτα­ξε στα σκου­πί­δια, λίγο παρα­πέ­ρα από το σημείο στο οποίο είχαν παρκάρει».

Εκεί οι επι­βαί­νο­ντες απο­φά­σι­σαν να χωρί­σουν και άφη­σαν τον 23χρονο Αλβα­νό σε σύν­δε­σμο του ΠΑΟΚ και πέτα­ξε το μαχαί­ρι σε κάποιον υπόνομο.

Η συνά­ντη­ση μετά τον αγώ­να βόλεϊ και η στιγ­μή της επίθεσης
Σε άλλο σημείο της κατά­θε­σης ανα­φέ­ρε­ται ότι οι δρά­στες κρα­τού­σαν σιδε­ρέ­νιους σωλή­νες, ξύλι­νο στει­λιά­ρι και μαχαί­ρια. Όπως σημειώ­νει ένας εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων, ο (…) κρα­τού­σε δρε­πά­νι με το οποίο τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα το θύμα και τους παθό­ντες. Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι και ο (…), ο οποί­ος κρα­τού­σε μαχαί­ρι, κατά­φε­ρε τραύματα.
Δήλω­σε ακό­μη ότι στο τρί­το αυτο­κί­νη­το ενδέ­χε­ται να υπήρ­χε και πέμ­πτο άτο­μο που συμ­με­τεί­χε στη φονι­κή επίθεση.

Από τις συνο­μι­λί­ες προ­κύ­πτει ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι συνα­ντή­θη­καν πριν από την επί­θε­ση σε σύν­δε­σμο του ΠΑΟΚ, μετά από αγώ­να βόλεϊ.

Ένας από τους συλ­λη­φθέ­ντες, είχε συμ­με­τά­σχει το 2019 σε επί­θε­ση ενα­ντί­ον οπα­δών του Άρη, οι οποί­οι βρί­σκο­νταν στη στά­ση λεω­φο­ρεί­ων «Στρο­φή Πανο­ρά­μα­τος» στην περιο­χή Χαρι­λά­ου. Από την επί­θε­ση τραυ­μα­τί­στη­κε ένα άτομο.

Στη δικο­γρα­φία ανα­φέ­ρε­ται επί­σης πως ένας εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων δέχτη­κε στην περιο­χή του Φοί­νι­κα απρό­κλη­τη επί­θε­ση από ομά­δα οπα­δών του Άρη, κατά την οποία τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά, μετα­ξύ άλλων στο ένα μάτι, και νοση­λεύ­τη­κε για ένα μήνα περί­που στο Πανε­πι­στή­μιο Νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ. Δια­τυ­μπά­νι­ζε σε κύκλους συνο­πα­δών του ότι θα πάρει εκδί­κη­ση για τη ζημιά που είχε υπο­στεί από οπα­δούς του Άρη.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο