Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Άλκη: Παραδόθηκε ο Έλληνας καταζητούμενος

Παρα­δό­θη­κε στις αρχές ένας ακό­μη εμπλε­κό­με­νος στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση κατά του Άλκη Καμπα­νού στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, πρό­κει­ται για άνδρα 25 ετών. 

Ο νεα­ρός, του οποί­ου το όνο­μα βρί­σκε­ται στο κατη­γο­ρη­τή­ριο των 11 για τη σφα­γή του Αλκη Καμπά­νου, έθε­σε εαυ­τόν στη διά­θε­ση των αρχών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ο “Αθη­ναί­ος” όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά τον απο­κα­λούν, είναι “καθα­ρός”, δεν έχει συλ­λη­φθεί ποτέ, ούτε καν προ­σα­χθεί και αμέ­σως μετά το φονι­κό σκη­νι­κό στου Χαρι­λά­ου, εξα­φα­νί­στη­κε, σαν να άνοι­ξε η γη να τον κατάπιε.

Ούτε στα στέ­κια της Θεσ­σα­λο­νί­κης όπου σύχνα­ζε, ούτε στο σπί­τι του στην Αθή­να, ούτε στα γρα­φεία του συν­δέ­σμου όπου έκα­ναν έφο­δο βρέ­θη­καν στοι­χεία που να απο­κα­λύ­πτουν τις κινή­σεις του.

Μάλι­στα, μέχρι στιγ­μής, δεν έχουν κατα­φέ­ρει να βγά­λουν άκρη με το κινη­τό του τηλέ­φω­νο, ούτε να δώσουν εξή­γη­ση στο για­τί ανέ­βη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πήγε για να πάρει μέρος στην παγα­νιά θανά­του στην “καρ­διά” των Αρεια­νών, ή βρέ­θη­κε συμ­πτω­μα­τι­κά στο σύν­δε­σμο της Παλαιών Πατρών Γερ­μα­νού και εντά­χθη­κε στο οπα­δι­κό τάγ­μα εφόδου;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο