Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Άλκη: Πολλαπλά η αιτία θανάτου — Επεκτείνονται οι έρευνες για τους δολοφόνους

Σε συρ­ροή τραυ­μά­των απο­δί­δε­ται, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο θάνα­τος του 19χρονου Άλκη, κατά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση που δέχθη­κε αυτός και φίλοι του, τα ξημε­ρώ­μα­τα της 1ης Φλε­βά­ρη, στην περιο­χή Χαρι­λά­ου Θεσσαλονίκης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως μέχρι τώρα για την επί­θε­ση αυτή κατη­γο­ρού­νται 12 άτο­μα που έχουν προ­φυ­λα­κι­στεί.

Όπως έγι­νε γνω­στό, η ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση που βρί­σκε­ται στα χέρια της 7ης ανα­κρί­τριας, η οποία χει­ρί­ζε­ται την υπό­θε­ση, ανα­φέ­ρει πως ο 19χρονος δέχθη­κε τρία χτυ­πή­μα­τα με αιχ­μη­ρό αντι­κεί­με­νο (όπως π.χ. μαχαί­ρι ή το τύπου «κάρα­μπιτ») στα κάτω άκρα και ειδι­κό­τε­ρα δύο στον αρι­στε­ρό κι ένα στον δεξί μηρό, ενώ εντο­πί­στη­καν και δύο κατάγ­μα­τα στο κρανίο.

Μετά και από αυτή την εξέ­λι­ξη, οι αρχές ενδε­χο­μέ­νως να επε­κτεί­νουν τις έρευ­νες για αυτούς που αφαί­ρε­σαν τη ζωή του νεα­ρού και όχι για τον ένα δρά­στη της στυ­γνής δολο­φο­νί­ας με μαχαί­ρι όπως εξε­τα­ζό­ταν μέχρι τώρα.

Την ίδια ώρα, η ανα­κρί­τρια συνε­χί­ζει με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς την έρευ­νά της, εν ανα­μο­νή και των απο­τε­λε­σμά­των των εργα­στη­ρια­κών εξε­τά­σε­ων ανα­φο­ρι­κά με το DNA που ελή­φθη από τους 12 κατη­γο­ρού­με­νους και τη σύγκρι­σή του με γενε­τι­κό υλι­κό που βρέ­θη­κε, μετα­ξύ άλλων, στα όπλα και στα αυτο­κί­νη­τα. Παράλ­λη­λα “τρέ­χουν” οι άρσεις του τηλε­φω­νι­κού απορ­ρή­του για να δια­πι­στω­θούν οι επι­κοι­νω­νί­ες των κατηγορουμένων.

Μετά το πέρας του ανα­κρι­τι­κού έργου, ο φάκε­λος θα περά­σει στα χέρια εισαγ­γε­λέα που θα υπο­βάλ­λει την πρό­τα­σή του προς το αρμό­διο Δικα­στι­κό Συμ­βού­λιο το οποίο και θα παρα­πέμ­ψει την υπό­θε­ση στο ακροατήριο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι οι δώδε­κα συλ­λη­φθέ­ντες μετά τις απο­λο­γί­ες τους κρί­θη­καν προφυλακιστέοι.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο