Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Άλκη: Προσωρινά κρατούμενος και ο 20χρονος που είχε διαφύγει στην Αλβανία — Τι είπε στην απολογία του

Προ­φυ­λα­κι­στέ­ος κρί­θη­κε ένας ακό­μη κατη­γο­ρού­με­νος, ο 11ος, για τη δολο­φο­νία του 19χρονου Άλκη και τον τραυ­μα­τι­σμό των δύο φίλων του, τα ξημε­ρώ­μα­τα της 1ης Φεβρουα­ρί­ου, στην περιο­χή Χαρι­λά­ου. Πρό­κει­ται για τον 20χρονο που μετά το φονι­κό είχε δια­φύ­γει στην Αλβα­νία και παρα­δό­θη­κε μία εβδο­μά­δα αργό­τε­ρα στις ελλη­νι­κές διω­κτι­κές Αρχές.

Στην απο­λο­γία του ενώ­πιον της 7ης τακτι­κής ανα­κρί­τριας αρνή­θη­κε την ενερ­γό συμ­με­το­χή στη δολο­φο­νία, προσ­διο­ρί­ζο­ντας ως «περι­φε­ρεια­κό» το ρόλο του σε σχέ­ση με το επει­σό­διο. «Έφτα­σα στο σημείο, είδα την επί­θε­ση και κυνή­γη­σα τον πιο εύσω­μο που τρά­πη­κε σε φυγή», φέρε­ται να απο­λο­γή­θη­κε, τονί­ζο­ντας ότι δεν κρα­τού­σε κάποιο αντικείμενο.

Ο ίδιος, κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, κατο­νό­μα­σε αυτούς που κρα­τού­σαν το δρε­πά­νι, το μαχαί­ρι και το “καρα­μπίτ”. «Αυτοί ήταν στην πρώ­τη σει­ρά και γύρω απ’ αυτούς ήταν κι άλλοι» ανέ­φε­ρε ο 20χρονος, με κατα­γω­γή από την Αλβανία.

Ανα­κρί­τρια και εισαγ­γε­λέ­ας, με σύμ­φω­νη γνώ­μη, απο­φά­σι­σαν την προ­σω­ρι­νή του κρά­τη­ση, όπως είχαν απο­φα­σί­σει για τους δέκα πρώ­τους συλ­λη­φθέ­ντες που απο­λο­γή­θη­καν, ο ένας μετά τον άλλο, την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Ο οδηγός του τρίτου αυτοκινήτου

Την ίδια ώρα που ήταν σε εξέ­λι­ξη η απο­λο­γία του στο γρα­φείο της 7ης ανα­κρί­τριας, αξιω­μα­τι­κοί της Δίω­ξης Εγκλη­μά­των κατά Ζωής εξέ­τα­ζαν στην Ασφά­λεια Θεσ­σα­λο­νί­κης τον 22χρονο που λίγες ώρες νωρί­τε­ρα είχε παρα­δο­θεί στις Αρχές. Ο 12ος εμπλε­κό­με­νος στην υπό­θε­ση φέρε­ται να ομο­λό­γη­σε ότι ήταν ο οδη­γός του τρί­του αυτο­κι­νή­του το οποίο συμ­με­τεί­χε στο φονι­κό επει­σό­διο και στο οποίο επέ­βαι­ναν τρεις εκ των κατη­γο­ρου­μέ­νων. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο ίδιος αρνεί­ται τη συμ­με­το­χή του στο άγριο έγκλη­μα, τονί­ζο­ντας ότι δεν εγκα­τέ­λει­ψε το όχη­μα, ούτε γνώ­ρι­ζε για τον οπλι­σμό που μετέ­φε­ραν οι υπό­λοι­ποι και την επι­κεί­με­νη επίθεση.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο