Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Αναίρεση κατά της απελευθέρωσης Κορκονέα ζητούν οι δικηγόροι της οικογένειας

Την αναί­ρε­ση της από­φα­σης του Μει­κτού Ορκω­τού Εφε­τεί­ου της Λαμί­ας για την ευνοϊ­κή ποι­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση που επι­φύ­λα­ξε στον ειδι­κό φρου­ρό Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα, ο οποί­ος κρί­θη­κε ένο­χος για τη δολο­φο­νία του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου, ζήτη­σαν σήμε­ρα από τον Άρειο Πάγο οι πλη­ρε­ξού­σιοι δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας του θύματος.

Παράλ­λη­λα, οι δικη­γό­ροι της οικο­γέ­νειας του Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου ζητούν να διε­νερ­γη­θεί ενδε­λε­χής πει­θαρ­χι­κός και υπη­ρε­σια­κός έλεγ­χος για τις συν­θή­κες έκδο­σης της από­φα­σης, την οποία χαρα­κτη­ρί­ζουν «νομι­κό πραξικόπημα».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο