Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Ελένης Τοπαλούδη: Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρότεινε να παραμείνουν ως έχουν οι ποινές των καταδικασθέντων

Η εισαγ­γε­λέ­ας έδρας, Ελέ­νη Κovτα­κτσή, πρό­τει­νε στον Άρειο Πάγο την απόρ­ρι­ψη των αιτή­σε­ων αναι­ρέ­σε­ως των δύο κατα­δι­κα­σθέ­ντων για τη δολο­φο­νία της νεα­ρής φοι­τή­τριας Ελέ­νης Τοπα­λού­δη, τον Νοέμ­βριο του 2018 στη Ρόδο.

Ανα­λυ­τι­κά, στο ΣΤ’ Ποι­νι­κό Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου (πρό­ε­δρος η Ελέ­νη Κατσού­λη και εισαγ­γε­λέ­ας η Ελέ­νη Κovτα­κτσή) συζη­τή­θη­καν οι αιτή­σεις αναι­ρέ­σε­ως που έχουν κατα­θέ­σει τόσο ο 26χρονος Ροδί­της όσο και ο 24χρονος συγκα­τη­γο­ρού­με­νός του, οι οποί­οι ομό­φω­να (δικα­στές και ένορ­κοι) κατα­δι­κά­στη­καν τελε­σί­δι­κα σε ισό­βια κάθειρ­ξη και 15 έτη για τη δολο­φο­νία και τον βια­σμό της Ελέ­νης Τοπαλούδη.

Όπως είναι γνω­στό, ο 26χρονος Ροδί­της και ο 24χρονος συγκα­τη­γο­ρού­με­νός του, αλβα­νι­κής κατα­γω­γής, τελε­σι­δί­κως κατα­δι­κά­στη­καν ομό­φω­να σε ισό­βια και 15 έτη κάθειρ­ξη από το Μικτό Ορκω­τό Εφε­τείο Αθη­νών για τα αδι­κή­μα­τα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από πρό­θε­ση και του ομα­δι­κού βια­σμού της νεα­ρής φοιτήτριας.

Σήμε­ρα, κατά τη διάρ­κεια της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας, η κ. Κovτα­κτσή πρό­τει­νε να απορ­ρι­φούν οι λόγοι αναί­ρε­σης που προ­έ­βα­λαν ο 26χρονος Ροδί­της και ο 24χρονος συγκα­τη­γο­ρού­με­νός του, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση του Εφε­τεί­ου έχει ειδι­κή και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη αιτιο­λο­γία, όπως απαι­τούν το Σύνταγ­μα και η νομοθεσία.

Παράλ­λη­λα, η εισαγ­γε­λέ­ας της έδρας ανέ­φε­ρε ότι «οι δικα­στές δεν επη­ρε­ά­ζο­νται από τα δημο­σιεύ­μα­τα, απο­φα­σί­ζουν σύμ­φω­να με το Σύνταγ­μα και τους νόμους».

Οι κατα­δι­κα­σθέ­ντες υπο­στή­ρι­ξαν, μετα­ξύ άλλων, πως κατά τη διάρ­κεια της δίκης τους στο Εφε­τείο παρα­βιά­στη­κε το τεκ­μή­ριο της αθω­ό­τη­τάς τους, καθώς δεν είχαν δίκαιη δίκη, αλλά και λόγω και της μεγά­λης δημο­σιό­τη­τας που είχε λάβει η υπό­θε­ση. Επί­σης, υπο­στή­ρι­ξαν ότι δεν ελή­φθη­σαν υπό­ψη από το δικα­στή­ριο σοβα­ρά απο­δει­κτι­κά στοιχεία.

Ακό­μη, οι συνή­γο­ροι της οικο­γέ­νειας Τοπα­λού­δη τάχθη­καν με την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση, σημειώ­νο­ντας πως η σχε­τι­κή από­φα­ση φέρει την ειδι­κή και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νη αιτιο­λο­γία που απαι­τούν ο νόμος και το Σύνταγμα.

Αντί­θε­τα, οι συνή­γο­ροι των δύο κατα­δι­κα­σθέ­ντων υπο­στή­ρι­ξαν ανα­λυ­τι­κά τους λόγους αναί­ρε­σης που περι­λαμ­βά­νο­νται στη σχε­τι­κή αίτη­ση των εντο­λέ­ων τους και ζήτη­σαν την αναί­ρε­ση της από­φα­σης του Εφετείου.

Μέσα στο επό­με­νο διά­στη­μα ανα­μέ­νε­ται η από­φα­ση του ΣΤ’ Ποι­νι­κού Τμή­μα­τος του Αρεί­ου Πάγου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο