Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Καραϊβάζ: Στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο με τους εκτελεστές του δημοσιογράφου

Στο φως της δημο­σιό­τη­τας ήρθε η πρώ­τη φωτο­γρα­φία των δύο εκτε­λε­στών του Γιώρ­γου Καραϊ­βάζ από κάμε­ρα ασφα­λεί­ας κοντά στο σημείο της δολοφονίας.

Ειδι­κό­τε­ρα, στη φωτο­γρα­φία φαί­νο­νται οι δύο δρά­στες να φεύ­γουν πάνω σε σκού­τερ από το σημείο της δολο­φο­νί­ας και να κατευ­θύ­νο­νται προς άγνω­στη κατεύθυνση.

Ο οδη­γός του φαί­νε­ται να φορά­ει κρά­νος, ενώ ο άλλος δρά­στης, που, σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, κατέ­βη­κε από το δίκυ­κλο και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον δημο­σιο­γρά­φο, φορά­ει σκού­φο και λαιμουδιέρα.

Δεί­τε το σχε­τι­κό πλά­νο στο 2.58, όπως προ­βλή­θη­κε στο δελ­τίο ειδή­σε­ων της ΕΡΤ.

Παράλ­λη­λα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, στο μικρο­σκό­πιο έχουν μπει το τηλέ­φω­νο και ο υπο­λο­γι­στής του δημο­σιο­γρά­φου, καθώς και τα κεί­με­να που έχει γρά­ψει τελευ­ταία στην ιστο­σε­λί­δα bloko.gr, της οποί­ας ήταν ιδιο­κτή­της και δια­χει­ρι­στής, προ­κει­μέ­νου να εντο­πί­σουν στοι­χεία που θα μπο­ρού­σαν να ρίξουν φως στο κίνη­τρο του εγκλήματος.

Νωρί­τε­ρα, έγι­νε γνω­στό πως ο Γιώρ­γος Καραϊ­βάζ δέχθη­κε συνο­λι­κά 10 σφαί­ρες. Όπως προ­κύ­πτει από τη νεκρο­ψία, το θύμα δέχθη­κε έξι σφαί­ρες στον θώρα­κα, δύο στο κεφά­λι, μία στον λαι­μό και μία στην αρι­στε­ρή παλάμη.

Τα τραύ­μα­τα στο κεφά­λι, σύμ­φω­να με την έκθε­ση, προ­κλή­θη­καν τελευ­ταία, κάτι που επι­βε­βαιώ­νει μαρ­τυ­ρία από τον τόπο του εγκλή­μα­τος, που ανέ­φε­ρε πως ο δολο­φό­νος πριν φύγει πυρο­βό­λη­σε το πεσμέ­νο στο πεζο­δρό­μιο θύμα στο κεφά­λι, δίνο­ντας του τη χαρι­στι­κή βολή.

Πώς έδρασαν οι δολοφόνοι

Στε­λέ­χη της ΕΛ.ΑΣ. εκτι­μούν ότι «επαγ­γελ­μα­τί­ες δολο­φό­νοι» που έδρα­σαν οργα­νω­μέ­να βρί­σκο­νται πίσω από τη δολο­φο­νία. Σύμ­φω­να με τα έως τώρα στοι­χεία, μόλις ο δημο­σιο­γρά­φος στάθ­μευ­σε το αυτο­κί­νη­τό του και απο­βι­βά­στη­κε απ’ αυτό τον πλη­σί­α­σαν οι δύο δρά­στες, που επέ­βαι­ναν σε ένα σκού­τερ σκού­ρου χρώματος.

Ο οδη­γός φορού­σε κρά­νος και ο συνε­πι­βά­της στρα­τιω­τι­κού τύπου, χακί τζά­κετ με κου­κού­λα, χει­ρουρ­γι­κή μάσκα και γυα­λιά ηλί­ου. Όπως προ­κύ­πτει, τον δημο­σιο­γρά­φο πυρο­βό­λη­σε ο συνε­πι­βά­της, ενώ στο σημείο της δολο­φο­νί­ας βρέ­θη­καν 13 κάλυ­κες δια­με­τρή­μα­τος 9 mm, με τις αρχές να ανα­φέ­ρουν πως χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ένα πιστόλι.

Λ. Οικονόμου: Οι έρευνες δείχνουν οργανωμένο έγκλημα

Μιλώ­ντας το μεση­μέ­ρι στη δημό­σια τηλε­ό­ρα­ση, ο υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Λευ­τέ­ρης Οικο­νό­μου, ανέ­φε­ρε ότι υπάρ­χει μία σει­ρά δολο­φο­νιών την τελευ­ταία τριε­τία που κατα­δει­κνύ­ει ότι είναι σε εξέ­λι­ξη ένας «ανοι­κτός πόλεμος».

Όπως τόνι­σε, είναι νωρίς για να δοθούν με ασφά­λεια τα κίνη­τρα του εγκλή­μα­τος. «Ερευ­νού­με διά­φο­ρα θέμα­τα με τα οποία κατά και­ρούς υπήρ­χε μία ενα­σχό­λη­σή του από διά­φο­ρες πλευ­ρές. Η ώρα αυτή είναι για δου­λειά από την πλευ­ρά να συνε­χί­σου­με όσο το δυνα­τόν να συλ­λέ­ξου­με περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία» πρόσθεσε.

Επε­σή­μα­νε, δε, ότι «είναι αναμ­φι­σβή­τη­τα από τις δύσκο­λες υπο­θέ­σεις διό­τι και ο τρό­πος με τον οποί­ον έγι­νε αυτή η στυ­γε­ρή δολο­φο­νία αλλά και αυτές που έχου­με κατα­γρά­ψει και έχουν συμ­βεί ειδι­κά θα έλε­γα την τελευ­ταία τριε­τία, δεί­χνουν ότι είναι από συμ­βό­λαια θανά­του, είναι από οργα­νω­μέ­νες εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, οι οποί­ες αναμ­φι­σβή­τη­τα έχουν και έναν συντε­λε­στή θα έλε­γα σημα­ντι­κής δυσκολίας».

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο