Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: «Ανθρωποκτονία» ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ — Με στρατό απειλεί ο Τραμπ ‑Κι άλλος νεκρός από αστυνομικά πυρά

Συνε­χί­ζο­νται οι δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον του ρατσι­σμού και οι ταρα­χές συγκλο­νί­ζουν τις ΗΠΑ απ’ άκρου σ’ άκρο, με τις αρχές σε διά­φο­ρα αστι­κά κέντρα να παρα­τεί­νουν τις απα­γο­ρεύ­σεις κυκλο­φο­ρί­ας που επέ­βα­λαν, με την ελπί­δα να απο­τρέ­ψουν την έβδο­μη συνε­χό­με­νη νύχτα λεη­λα­σιών και βαν­δα­λι­σμών στο περι­θώ­ριο των κινη­το­ποι­ή­σε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τον θάνα­το του Φλόιντ.

usa george floyd102

 

Από την άλλη ο Ντό­ναλντ Τραμπ ρίχνει για άλλη μια φορά «λάδι στη φωτιά» απει­λώ­ντας να βγά­λει τον στρα­τό στο δρόμο.

Ήδη σε 15 Πολι­τεί­ες, ειδι­κά στην πόλη της Ουά­σιγ­κτον, έχουν ανα­πτυ­χθεί μονά­δες της Εθνο­φρου­ράς, παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις του Λευ­κού Οίκου ότι ακό­μα δεν χρειά­ζε­ται. Περισ­σό­τε­ρα από 17.000 μέλη της Εθνο­φρου­ράς συμ­με­τέ­χουν ήδη στην αντι­με­τώ­πι­ση των επει­σο­δί­ων. Διό­λου ευκα­τα­φρό­νη­το νού­με­ρο, ειδι­κά αν ανα­λο­γι­στεί κανείς ότι αντι­στοι­χεί στον αριθ­μό ενερ­γών στρα­τευ­μά­των που έχουν ανα­πτυ­χθεί στο Ιράκ, τη Συρία και το Αφγανιστάν.

Πάντως, η κατα­στο­λή δεν έχει απο­θαρ­ρύ­νει τους πολί­τες που έχει κατα­κλύ­σει δεκά­δες αμε­ρι­κα­νι­κές πόλεις για να ενώ­σουν τη φωνή τους με αυτή του θύμα­τος της ρατσι­στι­κής αστυ­νο­μι­κής βίας: «Δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω», κραυ­γά­ζουν, απαι­τώ­ντας να μπει ένα ορι­στι­κό τέλος σ’ αυτή την μακριά αλυ­σί­δα παρό­μοιων δολο­φο­νιών Αφρο­α­με­ρι­κα­νών από λευ­κούς αστυνομικούς.

Βέβαια, οι μεγα­λειώ­δεις δια­δη­λώ­σεις δεν μπο­ρούν ανα αμαυ­ρω­θούν από κάποιους που σπά­νε, καί­νε και λεηλατούν.

usa george floyd101

Protestors run as riot police fire tear gas and move on demonstrators to clear Lafayette Park and the area around it across from the White House for President Donald Trump to be able to walk through for a photo opportunity in front of St. John’s Episcopal Church, during a rally against the death in Minneapolis police custody of George Floyd, near the White House, in Washington, U.S. June 1, 2020. REUTERS/Ken Cedeno TPX IMAGES OF THE DAY

Ιατροδικαστική έκθεση: Σε «ανθρωποκτονία» οφειλόταν ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιν

Για ανθρω­πο­κτο­νία κάνει λόγο η έκθε­ση της ιατρο­δι­κα­στι­κής υπη­ρε­σί­ας της κομη­τεί­ας Χένε­πιν μετά τη νεκρο­ψία-νεκρο­το­μή στη σορό του 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ, που κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι πέθα­νε από «καρ­διο­πνευ­μο­νι­κή ανα­κο­πή» εξαι­τί­ας της πίε­σης που ασκή­θη­κε στην πλά­τη και στον λαι­μό του.

Η έκθε­ση κάνει ρητά λόγο για «ανθρω­πο­κτο­νία» στο πεδίο «τρό­πος θανάτου».

Η δημο­σιο­ποί­η­σή της ακο­λού­θη­σε την ανε­ξάρ­τη­τη νεκρο­ψία-νεκρο­το­μή που ζήτη­σε η οικο­γέ­νεια του Φλόιντ, η οποία κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι ο θάνα­τός του οφει­λό­ταν σε «ασφυ­ξία».

Τα ευρή­μα­τα τόσο των ανε­ξάρ­τη­των για­τρών όσο και του ιατρο­δι­κα­στή έρχο­νται σε αντί­θε­ση με τα προ­κα­ταρ­κτι­κά ευρή­μα­τα που είχαν ανα­κοι­νω­θεί την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, κατά τα οποία ο Φλόιντ πέθα­νε από έναν συν­δυα­σμό παρα­γό­ντων, της πίε­σης που ασκή­θη­κε στο σώμα του όταν οι αστυ­νο­μι­κοί τον ακι­νη­το­ποί­η­σαν, της ενδε­χό­με­νης χρή­σης ουσιών και κάποιας υπο­κεί­με­νης πάθη­σης, χωρίς να ανα­φέ­ρε­ται που­θε­νά ο όρος ασφυξία.

Το ιατρο­δι­κα­στι­κό πόρι­σμα ανα­φέ­ρει πάντως πως ο Φλόιντ είχε πάρει ποσό­τη­τα φαι­ντα­νύ­λης, ενός ισχυ­ρού οπιοει­δούς, ότι έκα­νε πρό­σφα­τα χρή­ση αμφε­τα­μι­νών, ότι είχε αρτη­ριο­σκλή­ρω­ση και αρτη­ρια­κή υπέρταση.

usa george floyd100

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Μανχάταν

Το κέντρο του Μαν­χά­ταν μετα­τρά­πη­κε σε θέα­τρο λεη­λα­σιών τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας, γεγο­νός που ώθη­σε τον δήμαρ­χο της Νέας Υόρ­κης να ανα­κοι­νώ­σει την επι­βο­λή νυχτε­ρι­νής απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας, για περισ­σό­τε­ρες ώρες, σήμερα.

Κατα­στή­μα­τα γνω­στών εται­ρειών, όπως των Nike και Michael Kors, στην 5η Λεω­φό­ρο, κατα­στή­μα­τα με ηλε­κτρο­νι­κά, κινη­τά τηλέ­φω­να, Lego και άλλα στις λεω­φό­ρους του Midtown λεη­λα­τή­θη­καν προ­τού τεθεί σε ισχύ η απα­γό­ρευ­ση της κυκλο­φο­ρί­ας, μέτρο άνευ προη­γου­μέ­νου, στις 23:00 τοπι­κή ώρα (στις 06:00 ώρα Ελλά­δας), δια­πί­στω­σαν δημο­σιο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρακτορείου.

Ομά­δες νεα­ρών κυκλο­φο­ρού­σαν από τον έναν δρό­μο στον άλλον, ενώ ολό­κλη­ρες οδοί σε αυτή την πολύ του­ρι­στι­κή υπό κανο­νι­κές συν­θή­κες συνοι­κία αλλά εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νη εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας είχαν απο­κλει­στεί από την αστυνομία.

Πλά­να που μετέ­δω­σε το τοπι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο NY1 κατέ­γρα­ψαν τη λεη­λα­σία σε κατά­στη­μα ηλε­κτρο­νι­κών ειδών της αλυ­σί­δας Best Buy, πριν οι δρά­στες συλληφθούν.

Ο δήμαρ­χος Μπιλ ντε Μπλέι­ζιο χαρα­κτή­ρι­σε «απα­ρά­δε­κτη» την κατά­στα­ση. Ανα­κοί­νω­σε ότι η απα­γό­ρευ­ση θα αρχί­σει «νωρί­τε­ρα» σήμε­ρα Τρί­τη, από τις 20:00. Χθες επι­βλή­θη­κε — για πρώ­τη φορά — από τις 23:00 ως τις 05:00.

Πάντως ο δήμαρ­χος δια­βε­βαί­ω­σε πως «η πόλη είναι εντε­λώς υπό έλεγ­χο και κατά το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ήρε­μη και ειρηνική».

Η επι­βο­λή της απα­γό­ρευ­σης κυκλο­φο­ρί­ας ανα­κοι­νώ­θη­κε μερι­κές ώρες νωρί­τε­ρα από τον δήμαρ­χο και τον κυβερ­νή­τη της πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης Άντριου Κουό­μο, μετά τις δια­δη­λώ­σεις και τις λεη­λα­σί­ες κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, ειδι­κά στη συνοι­κία Σόχο.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα ακο­λού­θη­σε τα βήμα­τα άλλων περί­που σαρά­ντα μεγά­λων πόλε­ων που επέ­βα­λαν αυτό το μέτρο στην προ­σπά­θειά τους να θέσουν υπό έλεγ­χο την κατά­στα­ση εν μέσω των δια­δη­λώ­σε­ων και των ταρα­χών που πυρο­δό­τη­σε ο θάνα­τος του 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα στη Μινεσότα.

Η υπό­θε­ση του θανά­του του Φλόιντ μετα­τρά­πη­κε σε νέο σύμ­βο­λο της αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας με θύμα­τα μέλη της μειο­νό­τη­τας των μαύρων.

Όπως και τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, οι δια­δη­λώ­σεις ήταν ειρη­νι­κές νωρί­τε­ρα, με περί­που χίλιους ανθρώ­πους να συγκε­ντρώ­νο­νται στην Times Square, και άλλους τόσους στο Μπρού­κλιν. Η κατά­στα­ση εκτρα­χύν­θη­κε μετά το απόγευμα.

trump5

Ο Τραμπ ανήγγειλε ανάπτυξη «χιλιάδων βαριά οπλισμένων στρατιωτών»

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ ανήγ­γει­λε το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας (τοπι­κή ώρα) ότι διέ­τα­ξε να ανα­πτυ­χθούν «χιλιά­δες βαριά οπλι­σμέ­νοι στρα­τιώ­τες» και αστυ­νο­μι­κοί στην Ουά­σινγ­κτον, για να ανα­κτη­θεί ο έλεγ­χος της κατά­στα­σης, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «εγχώ­ρια τρο­μο­κρα­τία» τα επει­σό­δια των τελευ­ταί­ων ημε­ρών, μετά τον θάνα­το 46χρονου Αφρο­α­με­ρι­κα­νού κατά τη διάρ­κεια της βίαι­ης προ­σα­γω­γής του από τέσ­σε­ρις λευ­κούς αστυ­νο­μι­κούς, και «ντρο­πή» τις ταρα­χές της Κυρια­κής στην ομο­σπον­δια­κή πρωτεύουσα.

Απεί­λη­σε να στεί­λει τον στρα­τό στις πόλεις και στις πολι­τεί­ες που θα αρνη­θούν να υπα­κού­σουν την εντο­λή του προς τους δημάρ­χους και τους κυβερ­νή­τες να ανα­πτύ­ξουν «συντρι­πτι­κές» δυνά­μεις των υπη­ρε­σιών επι­βο­λής της τάξης για να ανα­κτη­θεί η κρα­τι­κή «κυριαρ­χία στους δρόμους».

«Αν οποια­δή­πο­τε πόλη ή πολι­τεία αρνη­θεί να προ­χω­ρή­σει στις ενέρ­γειες αυτές, τότε θα ανα­πτύ­ξω τις ένο­πλες δυνά­μεις των ΗΠΑ και θα επι­λύ­σω τάχι­στα το πρό­βλη­μα γι’ αυτές», απεί­λη­σε ο Ρεπου­μπλι­κά­νος ένοι­κος του Λευ­κού Οίκου.

trump7

Καθώς ο Τραμπ επέ­με­νε ότι θα απο­κα­τα­στή­σει την τάξη, έξω από το κτί­ριο γινό­ταν εκτε­τα­μέ­νη χρή­ση δακρυ­γό­νων, για να δια­λυ­θούν δια­δη­λω­τές που είχαν συγκε­ντρω­θεί προ­κει­μέ­νου να απαι­τή­σουν να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη για τον Τζορτζ Φλόιντ, τον Αφρο­α­με­ρι­κα­νό ο θάνα­τος του οποί­ου την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα στη Μινε­ά­πο­λη πυρο­δό­τη­σε τις εκτε­τα­μέ­νες ταραχές.

Αστυ­νο­μι­κοί, αρκε­τοί έφιπ­ποι, έκα­ναν κατό­πιν έφο­δο για να απω­θή­σουν τους κυρί­ως ειρη­νι­κούς δια­δη­λω­τές. Μετά το τέλος του διαγ­γέλ­μα­τός του, ο Τραμπ περ­πά­τη­σε ως την εμβλη­μα­τι­κή αγγλι­κα­νι­κή εκκλη­σία του Αγί­ου Ιωάν­νη, στο Πάρ­κο Λαφα­γιέτ, ένα τετρά­γω­νο από τον Λευ­κό Οίκο — το κτί­ριο υπέ­στη φθο­ρές στα επει­σό­δια της προη­γου­μέ­νης — με ελι­κό­πτε­ρα να πετούν από πάνω και δεκά­δες στε­λέ­χη της προ­ε­δρι­κής ασφά­λειας να τον πλαισιώνουν.

Το CNN από την πλευ­ρά του μετέ­δω­σε εικό­νες με στρα­τιω­τι­κά οχή­μα­τα να μπαί­νουν μέσα στον Λευ­κό Οίκο.

Στον ναό αυτόν, που απο­κα­λεί­ται «η εκκλη­σία των προ­έ­δρων», έχουν πάει όλοι οι εν ενερ­γεία αρχη­γοί του κρά­τους των ΗΠΑ από το 1816, όταν ανε­γέρ­θη­κε. «Έχου­με μια σπου­δαία χώρα», είπε ο Τραμπ φωτο­γρα­φι­ζό­με­νος μπρο­στά στην εκκλη­σία, κρα­τώ­ντας ένα αντί­τυ­πο της Αγί­ας Γρα­φής, προ­τού επι­στρέ­ψει στον Λευ­κό Οίκο.

Εστιάτορας σκοτώθηκε στην πόλη Λούιβιλ, ο αρχηγός της αστυνομίας αποπέμφθηκε εν μέσω των διαδηλώσεων

Δημο­φι­λής Αφρο­α­με­ρι­κα­νός ιδιο­κτή­της εστια­το­ρί­ου έχα­σε τη ζωή του στην πόλη Λού­ι­βιλ της πολι­τεί­ας Κεντά­κι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες χθες Δευ­τέ­ρα, όταν στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας και της Εθνο­φρου­ράς άνοι­ξαν πυρ για να απω­θή­σουν πλή­θος που δια­δή­λω­νε ενα­ντί­ον των σκο­τω­μών Αφρο­α­με­ρι­κα­νών από την αστυ­νο­μία, γνω­στο­ποί­η­σαν οι αρχές.

Ο επι­κε­φα­λής της αστυ­νο­μί­ας της Λού­ι­βιλ απο­πέμ­φθη­κε και δύο αστυ­νο­μι­κοί τέθη­καν σε αργία όταν οι αρχές ενη­με­ρώ­θη­καν πως στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας έκα­ναν χρή­ση των υπη­ρε­σια­κών τους όπλων χωρίς να έχουν ενερ­γο­ποι­ή­σει τις κάμε­ρες που φορούν για να υπάρ­χει κατα­γρα­φή των γεγο­νό­των, διευ­κρί­νι­σε ο δήμαρ­χος Γκρεγκ Φίσερ κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

«Είχα­με μια φρι­κτή τρα­γω­δία χθες βρά­δυ στη συμ­βο­λή της 26ης [οδού] και της Μπρό­ντ­γου­εϊ», είπε ο Φίσερ. «Χάσα­με έναν υπέ­ρο­χο πολί­τη, που ονο­μα­ζό­ταν Ντέι­βιντ Μάκα­τι», πρόσθεσε.

Ο θάνα­τος του Μάκα­τι, ιδιο­κτή­τη του εστια­το­ρί­ου YaYa’s BBQ, το οποίο βρί­σκε­ται κοντά στο σημείο όπου πυρο­βό­λη­σαν οι αστυ­νο­μι­κοί, είναι η δεύ­τε­ρη πρό­σφα­τη περί­πτω­ση στην οποία τα στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας δεν ενερ­γο­ποί­η­σαν τις κάμε­ρες που φορούν σε συμ­βάν με χρή­ση των υπη­ρε­σια­κών τους όπλων με συνέ­πεια θάνα­το μέλους φυλε­τι­κής μειο­νό­τη­τας στη Λούιβιλ.

Όπως σε δεκά­δες άλλες αμε­ρι­κα­νι­κές πόλεις, οι συμ­με­τέ­χο­ντες στη δια­δή­λω­ση στη Λού­ι­βιλ εξορ­γί­στη­καν από τον θάνα­το του Τζορτζ Φλόιντ, του 46χρονου μαύ­ρου ο οποί­ος πέθα­νε κατά τη διάρ­κεια βίαι­ης προ­σα­γω­γής του από λευ­κούς αστυ­νο­μι­κούς, υπέ­στη ασφυ­ξία καθώς το γόνα­το αστυ­νο­μι­κού πίε­ζε τον λαι­μό του επί σχε­δόν εννιά λεπτά.

Δια­μαρ­τύ­ρο­νταν επί­σης ενα­ντί­ον της αστυ­νο­μί­ας στη Λού­ι­βιλ, στε­λέ­χη της οποί­ας πυρο­βό­λη­σαν και σκό­τω­σαν πρό­σφα­τα την 26χρονη Μπριό­να Τέι­λορ στην είσο­δο του σπι­τιού της, όπου είχαν ένταλ­μα να κάνουν έρευ­να απροειδοποίητα.

Δεν είναι σαφείς οι συν­θή­κες υπό τις οποί­ες πέθα­νε ο Μάκα­τι, είπε ο Φίσερ.

Πρό­σθε­σε ωστό­σο ότι οι αρχές γνω­ρί­ζουν πως δύο αστυ­νο­μι­κοί της Λού­ι­βιλ και δύο άνδρες της Εθνο­φρου­ράς άνοι­ξαν πυρ. Οι αστυ­νο­μι­κοί κατέ­θε­σαν πως αντα­πέ­δω­σαν πυρά που δέχθη­καν, συμπλή­ρω­σε ο δήμαρχος.

Ο Δημο­κρα­τι­κός κυβερ­νή­της του Κεντά­κι, ο Άντι Μπε­σί­αρ, υπο­σχέ­θη­κε ότι θα διε­νερ­γη­θεί διε­ξο­δι­κή έρευ­να. «Η δέσμευ­σή μου είναι ότι θα σας πού­με την αλή­θεια, όποια κι αν είναι», τόνι­σε κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο