Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δολοφόνοι tours»

Μια ανα­τρι­χια­στι­κή απο­κά­λυ­ψη έκα­νε μέσα στη βδο­μά­δα ο ακό­λου­θος Αμυ­νας της γαλ­λι­κής πρε­σβεί­ας στην Αθή­να, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους, στο περι­θώ­ριο του ελλι­με­νι­σμού στον Πει­ραιά της γαλ­λι­κής φρε­γά­τας «LANGUEDOC», που (σημειω­τέ­ον) πέρυ­σι συμ­με­τεί­χε στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επί­θε­ση των ΗΠΑ — Γαλ­λί­ας — Βρε­τα­νί­ας κατά της Συρίας. 

Σύμ­φω­να λοι­πόν με τον Γάλ­λο αξιω­μα­τού­χο, ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα της στε­νής στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας που έχουν Ελλά­δα και Γαλ­λία είναι ότι στα Χανιά, το γαλ­λι­κό Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό δια­θέ­τει έναν «μετε­πι­χει­ρη­σια­κό θάλα­μο» για τους Γάλ­λους ναυ­τι­κούς, όπου όταν επι­στρέ­φουν από επι­χει­ρή­σεις, προ­σπα­θούν να τους καλ­μά­ρουν από τα «έντο­να βιώματα»! 

Με δυο λόγια, αφού οι φονιά­δες σπεί­ρουν τον όλε­θρο στην Αφρι­κή, στη Μέση Ανα­το­λή και όπου αλλού επι­τάσ­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ τούς δίνει μια φιλό­ξε­νη αγκα­λιά στην Κρή­τη για να …χαλα­ρώ­σουν και να «ξεχα­στούν» από τα εγκλή­μα­τά τους, πριν προ­ω­θη­θούν πίσω στη Γαλλία. 

Σύμ­φω­να μάλι­στα με τους υπο­λο­γι­σμούς της πρε­σβεί­ας, από τη δια­δι­κα­σία αυτή έχουν περά­σει όχι ένας ούτε δύο, αλλά 10.000 Γάλ­λοι στρα­τιώ­τες! Δεν ξέρου­με βέβαια αν αυτού του είδους τον «του­ρι­σμό» η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ τον μετρά­ει στα γνω­στά «ρεκόρ» του κλά­δου και στα «οφέ­λη των τοπι­κών κοι­νω­νιών» από την παρου­σία των ΝΑΤΟι­κών φονιά­δων σε όλη την Ελλά­δα, που δια­φη­μί­ζει από κοι­νού με γαλά­ζιους και πρά­σι­νους δημάρ­χους και περιφερειάρχες. 

Ξέρου­με όμως ότι κάθε άνθρω­πος που αισθά­νε­ται προ­ο­δευ­τι­κός πρέ­πει να δώσει τη δική του απά­ντη­ση στα αίσχη της ΝΑΤΟι­κής «αρι­στε­ράς», δυνα­μώ­νο­ντας το ΚΚΕ παντού.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο