Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δορυφορικές φωτογραφίες μυστικής αμερικανικής αεροπορικής βάσης

Δορυ­φο­ρι­κές φωτο­γρα­φί­ες μίας αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής αερο­πο­ρι­κής βάσης κάνουν τον τελευ­ταίο και­ρό τον γύρο του δια­δι­κτύ­ου. Οι φωτο­γρα­φί­ες απει­κο­νί­ζουν μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη και αποθήκες. 

Πρό­κει­ται για τη βάση Tonopah Test Range της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας των ΗΠΑ στη Νεβά­δα και οι φωτο­γρα­φί­ες κατέ­γρα­ψαν 12 «άγνω­στα» αεροσκάφη.

Η βάση είναι γνω­στή για τη φιλο­ξε­νία αερο­σκα­φών που πρό­σφα­τα «ανα­βαθ­μί­στη­καν» από την «Περιο­χή 51», για την οποία το Πεντά­γω­νο δεν δίνει ιδιαί­τε­ρες λεπτομέρειες.

Η συγκε­κρι­μέ­νη βάση βρί­σκε­ται βόρειο άκρο του πεδί­ου δοκι­μών της Νεβά­δα, μέρος του μεγα­λύ­τε­ρου συγκρο­τή­μα­τος της αερο­πο­ρι­κής βάσης Nellis που περι­λαμ­βά­νει την περί­φη­μη «Περιο­χή 51».

Η βάση γνω­στή ως «shadowy home» των αερο­σκα­φών που ανα­πτύσ­σο­νται ‑επι­χει­ρη­σια­κά — αλλά με από­λυ­τη μυστι­κό­τη­τα στην Area 51, απο­τε­λώ­ντας έναν ολό­κλη­ρο στό­λο (φωτο­γρα­φία της 6ης Δεκεμ­βρί­ου 2019).

Η εν λόγω εικό­να διέρ­ρευ­σε γύρω στις 10:15 π.μ. στις 6 Δεκεμ­βρί­ου 2019 από έναν από τους δορυ­φό­ρους PlanetScope [©®] του Planet Labs.

Πολ­λά από τα πιο μυστι­κά και σύν­θε­τα όπλα των ΗΠΑ έχουν δοκι­μα­στεί και απο­θη­κευ­τεί εκεί, μετα­ξύ των οποί­ων η ατο­μι­κή βόμ­βα, το μαχη­τι­κό stealth F‑117 Nighthawk και μια σει­ρά από αερο­πλά­να υψη­λής τεχνολογίας.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αρκε­τά από τα F‑117 – που έχουν επι­σή­μως απο­συρ­θεί – εξα­κο­λου­θούν να πετά­νε έξω από τη βάση, κυρί­ως για δοκι­μές ραντάρ για την ενί­σχυ­ση της κατα­νό­η­σης της τεχνο­λο­γί­ας stealth από το Πεντάγωνο.

Το αερο­σκά­φος F‑117 Nighthawk είναι γνω­στό στον κόσμο λόγω της τεχνο­λο­γί­ας stealth με την οποία και είχε φτια­χτεί. Ήταν το πρώ­το αερο­πλά­νο της πρώ­της γενειάς stealth. Το βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό του αερο­πλά­νου ήταν ότι μεί­ω­νε το στίγ­μα που έστελ­νε στα αντί­πα­λα ραντάρ, έτσι και ήταν αρκε­τά δύσκο­λο να εντοπιστεί.

Σημα­ντι­κό ρόλο σε αυτό έπαι­ξε ο σχε­δια­σμός του. Ο σχε­δια­σμός του απο­τε­λεί­ται από πολ­λές αμβλεί­ες γωνί­ες και έτσι προ­κα­λού­σαν διά­θλα­ση στο ίχνος του ραντάρ ενώ και η τοπο­θέ­τη­ση των κινη­τή­ρων πάνω από τα φτε­ρά μεί­ω­νε τις αντα­να­κλά­σεις. Άλλο ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι η μεγά­λη απορ­ρο­φη­τι­κό­τη­τα που είχε.

Αυτά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά πρό­σφε­ραν στο αερο­σκά­φος ένα μεγά­λο πλε­ο­νέ­κτη­μα αν και αερο­δυ­να­μι­κά το καθι­στού­σαν αρκε­τά αστα­θές. Αυτό και το μεγά­λο κόστος συντή­ρη­σης του αερο­σκά­φους το οδή­γη­σαν στην από­συρ­ση το 2009.

Η πρώ­τη απο­στο­λή του F‑117 Nighthawk ήταν το 1989 στον Πανα­μά όπου και 2 αερο­σκά­φη έρι­ξαν 2 βόμ­βες στο αερο­δρό­μιο του Rio Hato.

Πάντως, εκτι­μά­ται ότι αν είναι μεγα­λύ­τε­ρα αερο­πλά­να, με μόνο τμή­μα­τα της μύτης τους να εμφα­νί­ζο­νται έξω από τα υπό­στε­γα, αυτό θα μπο­ρού­σε να είναι ένα σημα­ντι­κό σημά­δι ότι πρό­κει­ται για μη επαν­δρω­μέ­να ενα­έ­ρια οχή­μα­τα – drones – τα οποία αντι­με­τω­πί­ζουν προ­βλή­μα­τα με τη δορυ­φο­ρι­κή τους σύνδεση.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: The Drive

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο