Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δράμα: Κατείχε 2,5 εκατομμύρια αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Χει­ρο­πέ­δες σε ένα άτο­μο το οποίο κατεί­χε του­λά­χι­στον 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια αρχεία με υλι­κό πορ­νο­γρα­φί­ας ανη­λί­κων πέρα­σαν την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα στε­λέ­χη της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος Βορεί­ου Ελλάδος.

Ειδι­κό­τε­ρα, για τη διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης προη­γή­θη­κε από τη Διεύ­θυν­ση Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος κατάλ­λη­λη αξιο­ποί­η­ση πλη­ρο­φο­ρια­κών στοι­χεί­ων, τα οποία περι­ήλ­θαν μέσω της Europol και είχαν προ­κύ­ψει στο πλαί­σιο επι­χεί­ρη­σης στο σκο­τει­νό δια­δί­κτυο (Darknet) που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν οι Γαλ­λι­κές Αρχές στις αρχές του περα­σμέ­νου έτους.

Στο πλαί­σιο αυτό, προ­έ­κυ­ψαν και στη χώρα μας ηλε­κτρο­νι­κά ίχνη χρή­στη του δια­δι­κτύ­ου, ο οποί­ος κατεί­χε και δια­μοί­ρα­ζε αρχεία υλι­κού πορ­νο­γρα­φί­ας ανη­λί­κων, μέσω δια­φό­ρων ιστο­σε­λί­δων και δια­δι­κτυα­κών υπηρεσιών.

Τα ανω­τέ­ρω τέθη­καν υπό­ψη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών και δια­τά­χθη­κε η διε­νέρ­γεια Προ­κα­ταρ­κτι­κής Εξέ­τα­σης για την περαι­τέ­ρω διε­ρεύ­νη­ση της υπόθεσης.

Από την επα­κό­λου­θη ψηφια­κή ανά­λυ­ση των στοι­χεί­ων και των ψηφια­κών δεδο­μέ­νων και κατό­πιν σχε­τι­κής αλλη­λο­γρα­φί­ας με τους εμπλε­κό­με­νους παρό­χους υπη­ρε­σιών δια­δι­κτύ­ου, προ­έ­κυ­ψαν τα στοι­χεία του ατό­μου, ενώ εξα­κρι­βώ­θη­κε και ο τόπος κατοι­κί­ας του, σε περιο­χή της Βόρειας Ελλάδας.

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε, πρό­κει­ται για έναν 43χρονο υπάλ­λη­λο supermarket από τη Δρά­μα ο οποί­ος, σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ., φέρε­ται να ασχο­λού­νταν με τη συλ­λο­γή και τη δια­κί­νη­ση τέτοιου είδους υλι­κού τα τελευ­ταία 20 χρόνια.

Στη συνέ­χεια, αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Δίω­ξης Ηλε­κτρο­νι­κού Εγκλή­μα­τος Βορεί­ου Ελλά­δος μετέ­βη­σαν για έρευ­να στην οικία του άνδρα, κατά τη διάρ­κεια της οποί­ας, προ­έ­κυ­ψε η εμπλο­κή του στην υπό­θε­ση, ενώ βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν τέσ­σε­ρις σκλη­ροί δίσκοι, συνο­λι­κής χωρη­τι­κό­τη­τας 15 Terrabytes.

Μάλι­στα, από την επι­τό­πια έρευ­να των αστυ­νο­μι­κών στα ανω­τέ­ρω μέσα απο­θή­κευ­σης, βρέ­θη­καν να περιέ­χουν του­λά­χι­στον 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια εικό­νες και βίντεο με περιε­χό­με­νο πορ­νο­γρα­φί­ας ανη­λί­κων, μεγέ­θους περί­που 3,5 Τerrabytes.

Ο συλ­λη­φθείς με την κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος του οδη­γή­θη­κε στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή Αρχή και στη συνέ­χεια παρα­πέμ­φθη­κε σε τακτι­κό Ανα­κρι­τή για διε­νέρ­γεια κύριας ανά­κρι­σης, ενώ τα ψηφια­κά πει­στή­ρια θα απο­στα­λούν στην Υπο­διεύ­θυν­ση Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών Βορεί­ου Ελλά­δος για περαι­τέ­ρω εργα­στη­ρια­κή εξέταση.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο