Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δραματικές ώρες ζει η Αττική: Μαίνεται η μεγάλη πυρκαγιά στις Αφίδνες — Μέτωπο και προς το Καπανδρίτι

Δρα­μα­τι­κές ώρες ζει η Αττι­κή, καθώς η πυρ­κα­γιά που ανα­ζω­πυ­ρώ­θη­κε χθες το μεση­μέ­ρι μαί­νε­ται ανε­ξέ­λεγ­κτα και είναι πλέ­ον μέσα στις Αφί­δνες, ενώ κατά τη διάρ­κεια της νύχτας πέρα­σε την εθνι­κή οδό προς Καπαν­δρί­τι, στο ύψος των διο­δί­ων, ενώ από την άλλη πλευ­ρά έφτα­σε στην Ιππο­κρά­τειο Πολιτεία.

Βιβλι­κή είναι η κατα­στρο­φή στη βόρεια Εύβοια, εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λα είναι τα πράγ­μα­τα στην Ηλεία και τη Μεσ­ση­νία, ενώ, σύμ­φω­να με τις προ­βλέ­ψεις, σήμε­ρα ανα­μέ­νο­νται ισχυ­ροί άνε­μοι και η προ­ο­πτι­κή εξέ­λι­ξής τους προ­κα­λεί εφιάλ­τη στους επι­τε­λείς της Πυρο­σβε­στι­κής και της Πολι­τι­κής Προστασίας.

Σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, οι φλό­γες στην Αττι­κή, κατά τη διάρ­κεια της νύχτας, προ­κά­λε­σαν ζημιές σε σπί­τια στην Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, ενώ υπάρ­χει, πλέ­ον, μόνι­μο μέτω­πο από την απέ­να­ντι πλευ­ρά της εθνι­κής οδού, που καί­ει κυρί­ως χαμη­λή βλά­στη­ση και λίγα δέν­δρα, με ισχυ­ρές δυνά­μεις να προ­σπα­θούν να την εμπο­δί­σουν να πάρει δια­στά­σεις και να απει­λή­σει το Καπανδρίτι.

Το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα εντο­πί­ζε­ται στις Αφί­δνες, όπου έχουν καεί πολ­λά σπί­τια και άλλες εγκα­τα­στά­σεις. Στην περιο­χή ακού­στη­καν εκρή­ξεις, καθώς οι φλό­γες έφτα­σαν σε μάντρα αυτο­κι­νή­των. Την τελευ­ταία ώρα υπάρ­χει μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση γύρω από τον οικισμό.

Μάχη δίνε­ται και στην Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία για να μην ξεφύ­γει εκ νέου το μέτω­πο. Και εκεί έχουν καεί πολ­λά σπίτια.

Η φωτιά στην Αττι­κή, μέσα σε οικι­στι­κό ιστό, δίπλα από δεκά­δες μεγά­λες βιο­μη­χα­νί­ες, ανα­δει­κνύ­ει πόσο εγκλη­μα­τι­κή είναι η απου­σία ενός σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προστασίας.

Εκτός από τις Αφί­δνες, ανη­συ­χη­τι­κή εξα­κο­λου­θεί να είναι η κατά­στα­ση από την άλλη πλευ­ρά της Εθνι­κής Οδού, όπου το βρά­δυ της Πέμ­πτης πέρα­σαν οι φλόγες.

Οι δυνά­μεις της Πυρο­σβε­στι­κής προ­σπα­θούν να εμπο­δί­σουν τις φλό­γες να πλη­σιά­σουν το Καπανδρίτι.

Νωρίς το πρωί δόθη­κε εντο­λή εκκέ­νω­σης για το Καλέν­τζι στον Μαρα­θώ­να. Τη νύχτα, με μήνυ­μα από το 112, εκκε­νώ­θη­κε το χωριό Βόθω­νας προς τη Λίμνη του Μαραθώνα.

Τη νύχτα, με μήνυ­μα από το 112, εκκε­νώ­θη­κε και το χωριό Βόθω­νας προς τη Λίμνη του Μαρα­θώ­να ενώ, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι αργά το βρά­δυ είχαν εκκε­νω­θεί Καπαν­δρί­τι, Πολυ­δέν­δρι και οι οικι­σμοί Ποντί­ων και Πευ­κό­φυ­το στον Άγιο Στέφανο.

Αυτήν την ώρα, το μεγα­λύ­τε­ρο πρό­βλη­μα εντο­πί­ζε­ται στις Αφί­δνες, όπου καί­γο­νται στον παρά­δρο­μο τις εθνι­κής οδού εγκα­τα­στά­σεις, ενώ οι πλη­ρο­φο­ρί­ες κάνουν λόγο και για καμέ­να σπί­τια. Επί­σης, στην περιο­χή σημειώ­νο­νται εκρή­ξεις, καθώς οι φλό­γες έχουν φτά­σει σε μάντρα αυτο­κι­νή­των. Δίνε­ται τιτά­νια μάχη για να στα­μα­τή­σει η επέ­λα­ση της πυρκαγιάς.

Από τις 6:00 έχουν αρχί­σει να επι­χει­ρούν και τα ενα­έ­ρια μέσα τόσο στην Αττι­κή όσο και στις άλλες μεγά­λες πυρ­κα­γιές, ενώ ξεκι­νούν και οι 83 Γάλ­λοι πυρο­σβέ­στες που έφτα­σαν στη χώρα μας λίγο μετά τη 1:00. Κατά τη διάρ­κεια της ημέ­ρας ανα­μέ­νε­ται βοή­θεια και ακό­μη δύο αερο­σκά­φη κανα­ντέρ από τη Γαλ­λία, καθώς και βοή­θεια από άλλες έξι χώρες που αντα­πο­κρί­θη­καν στο αίτη­μα που υπέ­βα­λε η Ελλάδα.

Σημειώ­νε­ται, ότι ήδη στην πυρ­κα­γιά της Αττι­κής επι­χει­ρούν 40 πυρο­σβέ­στες από την Κύπρο και δύο αερο­σκά­φη στην Κρή­τη, ενώ ακό­μα δεν έχει γίνει γνω­στό πού θα στα­λούν οι 83 Γάλ­λοι και τα γαλ­λι­κά κανα­ντέρ που θα φτά­σουν. Επί­σης, ανα­μέ­νο­νται 112 πυρο­σβέ­στες με 23 οχή­μα­τα από τη Ρου­μα­νία, 100 πυρο­σβέ­στες από τη Λιθουα­νία και πεζο­πό­ρο τμή­μα, 15 πυρο­σβέ­στες από το Ισρα­ήλ, 2 αερο­σκά­φη από τη Σου­η­δία, ακό­μη ένα κανα­ντέρ από την Κρο­α­τία και 3 ελι­κό­πτε­ρα από την Ελβετία.

Σύμ­φω­να με την τελευ­ταία ενη­μέ­ρω­ση από την Πυρο­σβε­στι­κή, αυτήν την ώρα στην Αττι­κή επι­χει­ρούν συνο­λι­κά 450 πυρο­σβέ­στες με 40 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 150 οχή­μα­τα, το Κινη­τό Επι­χει­ρη­σια­κό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ από τις 6:00 κάνουν ρίψεις από αέρος 3 ελι­κό­πτε­ρα και 7 αερο­σκά­φη. Συν­δρο­μή παρέ­χουν οι 40 πυρο­σβέ­στες από την Κύπρο, ο ελλη­νι­κός στρα­τός με πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, η ΕΛΑΣ, εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, καθώς και υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου ΟΤΑ.

Στις άλλες μεγάλες πυρκαγιές επιχειρούν:

- Στη Βόρεια Εύβοια, 240 πυρο­σβέ­στες με 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 65 οχή­μα­τα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συν­δρο­μή παρέ­χουν το Λιμε­νι­κό Σώμα, ο ελλη­νι­κός στρα­τός με πεζο­πό­ρα τμή­μα­τα, εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και η τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση με υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου.

- Στην Αρχαία Ολυ­μπία, 310 πυρο­σβέ­στες, με 10 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 105 οχή­μα­τα, ομά­δα Σ.μη.Ε.Α., το 2ο Κινη­τό Επι­χει­ρη­σια­κό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συν­δρο­μή παρέ­χουν ο ελλη­νι­κός στρα­τός και η ΕΛΑΣ, εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες, υδρο­φό­ρες και μηχα­νή­μα­τα έργου ΟΤΑ.

- Στην Ανα­το­λι­κή Μάνη Λακω­νί­ας, σε Καστα­νιά και Καρυού­πο­λη επι­χει­ρούν 88 πυρο­σβέ­στες με 3 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 25 οχή­μα­τα, και 1 Ε/Π. Συν­δρο­μή παρέ­χουν εθε­λο­ντές πυρο­σβέ­στες και υδρο­φό­ρες ΟΤΑ.

- Η πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε χθες στην περιο­χή Λιμο­γάρ­δι Φθιώ­τι­δας είναι σε εξέ­λι­ξη και επι­χει­ρούν 27 πυρο­σβέ­στες με 2 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, 8 οχή­μα­τα και 1 Ε/Π.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο