Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δραματική αύξηση έως και 60% σε αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά και κοκαΐνη στην Αττική

Δρα­μα­τι­κή αύξη­ση έως και 60% στη χρή­ση αντι­κα­τα­θλι­πτι­κών και αντι­ψυ­χω­σι­κών από το Μάρ­τιο του ‘19 έως το Νοέμ­βριο του ‘21 δια­πι­στώ­νει μελέ­τη του Τμή­μα­τος Χημεί­ας του ΕΚΠΑ, σύμ­φω­να με τα όσα δηλώ­νει ο επι­κε­φα­λής της ερευ­νη­τι­κής ομά­δας, καθη­γη­τής ανα­λυ­τι­κής Χημεί­ας Νικό­λα­ος Θωμα­ΐ­δης, στο Πρα­κτο­ρείο Fm και στην εκπο­μπή της Τάνιας Η. Μαντου­βά­λου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ». Όσον αφο­ρά την κοκα­ΐ­νη, η χρή­ση της παρα­μέ­νει από το καλο­καί­ρι του 2020 σε υψη­λό δεκα­ε­τί­ας, σημειώ­νει αύξη­ση γύρω στο 60% από το 2019 και αφο­ρά περί­που το 2% του πλη­θυ­σμού της Αττι­κής, όπως ανα­φέ­ρει ο κ. Θωμα­ΐ­δης. «Οι ανα­λύ­σεις που κάνου­με στο κέντρο επε­ξερ­γα­σί­ας Λυμά­των στην Ψυτ­τά­λεια, μας έδει­ξαν ότι από το Νοέμ­βριο του ‘20 μέχρι το Νοέμ­βριο του ‘21, παρα­τη­ρή­θη­κε μία επι­πλέ­ον αύξη­ση στη χρή­ση των αγχο­λυ­τι­κών (κυρί­ως των βεν­ζο­δια­ζε­πι­νών, με την οξα­ζε­πά­μη να είναι η πρω­τα­θλή­τρια) της τάξης του 36%, σε σχέ­ση με τον Μάρ­τιο του ‘20. Αυτά τα επί­πε­δα μειώ­θη­καν στο επό­με­νο διά­στη­μα, το καλο­καί­ρι του ‘21 και εμφα­νί­στη­κε ξανά η ίδια περί­που χρή­ση το Νοέμ­βριο του ‘21. Δηλα­δή από τη συνε­χή ανά­λυ­ση των λυμά­των που κάνου­με από το Μάρ­τιο του 2020, φαί­νε­ται ότι η χρή­ση των αγχο­λυ­τι­κών έχει μία περιο­δι­κό­τη­τα. Αυξά­νει από τον Νοέμ­βριο έως τον Μάρ­τιο και στη συνέ­χεια μειώνεται».

Σε πολύ υψηλά επίπεδα η χρήση παρακεταμόλης

Η ίδια περιο­δι­κό­τη­τα εμφα­νί­ζε­ται σε μικρό­τε­ρο ποσο­στό και στα αντι­κα­τα­θλι­πτι­κά, σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή. «Ωστό­σο τα επί­πε­δα αυτών είναι αντί­στοι­χα της πρώ­της κατα­γρα­φής (που σε σχέ­ση με το ‘19 είχε σημειω­θεί αύξη­ση για κάποιες δρα­στι­κές γύρω στο 60%) και κορυ­φώ­θη­καν πάλι τον Μάρ­τιο του ‘21, στο παρα­τε­τα­μέ­νο λοκ ντά­ουν που είχα­με από το Νοέμ­βριο του ‘20». Όσον αφο­ρά τα αντι­ψυ­χω­σι­κά, παρα­τη­ρή­θη­κε μεγά­λη αύξη­ση στο διά­στη­μα της μεγά­λης οικο­νο­μι­κής κρί­σης το ‘14 και το ‘15, αλλά μετά από αυτή τη δύσκο­λη περί­ο­δο υπήρ­ξε μία μικρή ύφε­ση στη χρή­ση τους, ανα­φέ­ρει ο κ. Θωμα­ΐ­δης, για να συμπλη­ρώ­σει στη συνέ­χεια ότι «το Μάρ­τιο του 21 παρα­τη­ρή­θη­κε μία αύξη­ση της τάξης του 58% σε σχέ­ση με τον Μάρ­τιο του ‘19». Την πρώ­τη περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας μέσα στο 2020 από τις ανα­λύ­σεις στα λύμα­τα η ομά­δα του καθη­γη­τή Θωμα­ΐ­δη παρα­τή­ρη­σε μία μεγά­λη αύξη­ση σε αντι­βιο­τι­κά και αντι­ι­κά. Μετά την πρώ­τη περί­ο­δο, αυτά παρου­σί­α­σαν μία σχε­τι­κή μεί­ω­ση, διό­τι όπως εξη­γεί ο ίδιος, άλλα­ξε το κοκτέιλ φαρ­μά­κων που χορη­γούν οι για­τροί στα νοσο­κο­μεία. Ωστό­σο επι­ση­μαί­νει ότι παρα­μέ­νει σε πολύ υψη­λά επί­πε­δα η χρή­ση παρα­κε­τα­μό­λης. «Και μάλι­στα έχει ενδια­φέ­ρον το εύρη­μα ότι και αυτή έχει την κορύ­φω­ση της τον Ιανουά­ριο με Μάρ­τιο του ‘21, το καλο­καί­ρι υπάρ­χει πτώ­ση και μετά πάλι άνοδος».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο