Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δραματική η κατάσταση στη Βόρεια Αττική: Εντολή εκκένωσης για Αγ. Στέφανο, Καπανδρίτι, Πολυδένδρι

Δρα­μα­τι­κές ώρες με εξαι­ρε­τι­κά αβέ­βαιη εξέ­λι­ξη βιώ­νει ολό­κλη­ρη η χώρα με  τις φωτιές να μαί­νο­νται ανε­ξέ­λεγ­κτες σε τρεις περιοχές.

Στη Β. Εύβοια: Αγω­νία για τα χωριά Αμέ­λα­ντες, Σκε­πα­στή που τα κυκλώ­νουν οι φλό­γες — Απο­μα­κρύ­νο­νται με πλω­τά μέσα οι κάτοι­κοι της Αγί­ας Άννας. Τρία μέτω­πα σε εξέ­λι­ξη στην Ηλεία

Στην Αττι­κή από την απέ­να­ντι πλευ­ρά της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών – Λαμί­ας πέρα­σε, στο ύψος των Αφι­δνών, η φωτιά. Πυρο­σβέ­στες κατέ­βα­λαν τιτά­νια μάχη για να την περιορίσουν.

Λίγο μετά τις 12 τα μεσά­νυ­χτα, ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε το 112 με διπλό μήνυ­μα: «Αν βρί­σκε­στε στο Πολυ­δέν­δρι ή Καπαν­δρί­τι, εκκε­νώ­στε τώρα προς Βαρ­νά­βα – Νέα Μάκρη από Επαρχ. Οδό Μαρα­θώ­νος – Καπανδριτίου».

Και το 2ο μήνυ­μα: «Αν βρί­σκε­στε στον Οικι­σμό Πευ­κό­φυ­του ή τον Οικι­σμό Ποντί­ων της περιο­χής του Αγί­ου Στε­φά­νου εκκε­νώ­στε τώρα προς Αθή­να μέσω Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας».

Νωρί­τε­ρα, εντο­λή εκκέ­νω­σης των οικι­σμών Καπαν­δρί­τι, Πολυ­δέν­δρι και Αγ. Στε­φά­νου εξέ­δω­σε η Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Ανα­το­λι­κής Αττι­κής στις 23:00 μετά από εισή­γη­ση του Διοι­κη­τή Αττι­κής της Πυρο­σβε­στι­κής Κ. θεοφιλόπουλου.

«Δυστυ­χώς είναι ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη η νύχτα και τερά­στιο το πύρι­νο μέτω­πο ενώ δεν επι­χει­ρούν τα ενα­έ­ρια μέσα», επι­σή­μα­νε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Αν. Αττι­κής Θανά­σης Αυγε­ρι­νός ο οποί­ος έδω­σε και την εντο­λή εκκένωσης .

Ανά­λο­γο σήμα από την ΠΥ και εντο­λή από την ΠΕΑΑ, είχε δοθεί για το Κρυο­νέ­ρι και νωρί­τε­ρα το από­γευ­μα για τους οικι­σμούς Δρο­σο­πη­γή, Αφί­δνες και Ιππο­κρά­τειο Πολι­τεία, προ­σθέ­τει ο ίδιος, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι η Περι­φέ­ρεια απο­φα­σί­ζει κατό­πιν εισή­γη­σης της ΠΥ. Στη συνέ­χεια της ασφα­λούς απο­μά­κρυν­σης των πολι­τών επι­λαμ­βά­νο­νται οι Δήμοι, η Αστυ­νο­μία, η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία καθώς και οι εθελοντές.

Ανα­φο­ρι­κά με την επι­κιν­δυ­νό­τη­τα της πυρ­κα­γιάς ο κ. Αυγε­ρι­νός επι­ση­μαί­νει ότι ο δασι­κός χαρα­κτή­ρας του πεδί­ου δεν επι­τρέ­πει την πρό­σβα­ση των επί­γειων δυνά­με­ων και έκλει­σε με την ευχή να μην θρη­νή­σου­με ανθρώ­πι­να θύματα .

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο