Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δραματοποιημένη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Τζόκα “Ένα Μεγάλο Βράδυ”

Στο πλαί­σιο των διή­με­ρων εκδη­λώ­σε­ων για τα 80 χρό­νια από τη Ματω­μέ­νη Πρω­το­μα­γιά του 1944, στο χώρο μπρο­στά από το Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το 27 Απρι­λί­ου στις 20:00, δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νη παρου­σί­α­ση του νέου βιβλί­ου του Σπύ­ρου Τζό­κα «Ένα Μεγά­λο Βρά­δυ».

Ο Σπύ­ρος Τζό­κας στο ιστο­ρι­κό του μυθι­στό­ρη­μα, που κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή», ξεδι­πλώ­νει, μέσα από τη μυθι­στο­ρη­μα­τι­κή ανα­σκό­πη­ση της ζωής του που κάνει ο ίδιος ο Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης στο κελί του, το δρά­μα του ελλη­νι­κού λαού, ξεκι­νώ­ντας από τους Βαλ­κα­νι­κούς Πολέ­μους και φτά­νο­ντας στο ξημέ­ρω­μα της 1ης Μάη του 1944, οπό­τε οι Γερ­μα­νοί κατα­κτη­τές εκτέ­λε­σαν τους 200 κομ­μου­νι­στές στην Καισαριανή.

Πόλε­μοι, ξερι­ζω­μός, προ­σφυ­γιά, δικτα­το­ρί­ες, εξο­ρία, Κατο­χή: Όλα αυτά αντι­με­τώ­πι­σε εκεί­νη την περί­ο­δο ο ελλη­νι­κός λαός. Ο Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης, ένα από τα καλύ­τε­ρα παι­διά του, έχο­ντας βιώ­σει αυτά τα δει­νά, αλλά έχο­ντας επι­λέ­ξει το δρό­μο του αγώ­να και της αντί­στα­σης, την Πρω­το­μα­γιά του 1944 έπε­σε νεκρός μαζί με τους υπό­λοι­πους συντρό­φους του στον τοί­χο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Καισαριανής.

ℹ️  368 Σελί­δες \ 14x20,5 Εκδό­της: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ
ISBN: 978–960-451–487‑8 _1η Έκδο­ση Απρί­λης 2024

Τζοκας Σύγχρονη εποχή _δελτίο τύπου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 • Ο Σπύ­ρος Τζό­κας γεν­νή­θη­κε στην Και­σα­ρια­νή. Από­φοι­τος του Ιστο­ρι­κού-Αρχαιο­λο­γι­κού Τμή­μα­τος του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών. Παρα­κο­λού­θη­σε μετα­πτυ­χια­κά μαθή­μα­τα στο Universite de Paris I, όπου απέ­κτη­σε το DEA, με βαθ­μό άριστα.
 • Διο­ρί­στη­κε στη Μέση Εκπαί­δευ­ση και παράλ­λη­λα συνέ­χι­σε τις μετα­πτυ­χια­κές του σπου­δές στην Ελλά­δα. Το 1989 υπο­στή­ρι­ξε τη διδα­κτο­ρι­κή του δια­τρι­βή και απέ­κτη­σε το διδα­κτο­ρι­κό τίτλο με βαθ­μό άρι­στα. Το 1994 πέρα­σε από τη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια στην Τρι­το­βάθ­μια Εκπαί­δευ­ση. Από το 1994 μέχρι και σήμε­ρα έχει διδά­ξει σε διά­φο­ρα ελλη­νι­κά Πανεπιστήμια.
 • Κυριό­τε­ρα έργα του:
 • Ανά­πτυ­ξη και εκσυγ­χρο­νι­σμός στην Ελλά­δα στα τέλη του 19ου αι. Υπα­νά­πτυ­ξη ή εξαρ­τη­μέ­νη ανά­πτυ­ξη;, εκδ. Θεμέ­λιο, 1988.
 • Και­σα­ρια­νή. Η φυσιο­γνω­μία μιας πόλης, ιστο­ρι­κό λεύ­κω­μα, Αθή­να, 1988. (Βρα­βεύ­τη­κε από την Ακα­δη­μία Αθηνών.)
 • Ο Χαρί­λα­ος Τρι­κού­πης και η συγκρό­τη­ση του νεο­ελ­λη­νι­κού κρά­τους. Οδοι­πο­ρι­κό στο 19ο αι., εκδ. Θεμέ­λιο, 1999. (Α΄ Βρα­βείο από τη Βου­λή των Ελλήνων.)
 • Ο Ελευ­θέ­ριος Βενι­ζέ­λος και το εγχεί­ρη­μα του αστι­κού εκσυγ­χρο­νι­σμού 1928–1932. Η οικο­δό­μη­ση του αστι­κού κρά­τους, εκδ. Θεμέ­λιο, 2000. (Α΄ Βρα­βείο από τη Βου­λή των Ελλήνων.)
 • Διδα­κτι­κές στρα­τη­γι­κές στο μάθη­μα της Ιστο­ρί­ας. Εικα­στι­κές και οπτι­κο­α­κου­στι­κές πηγές, εκδ. Σαβ­βά­λας, 2002.
 • Το όρα­μα της Ενω­μέ­νης Ευρώ­πης. Ιστο­ρι­κή δια­δρο­μή και σύγ­χρο­νη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, εκδ. Θεμέ­λιο, 2006.
 • Ανθρώ­πι­νη πρό­ο­δος ή σύγ­χρο­νος Προ­κρού­στης, εκδ. Πατά­κης, 1996.
 • Ο δημιουρ­γι­κός λόγος, εκδ. Πατά­κης, 1993.
 • Ο κύκλος των «μάταιων» πρά­ξε­ων, ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα, Εύμα­ρος, 2014. («Ανέ­βη­κε» ως θεα­τρι­κή παράσταση.)
 • Η κραυ­γή της σιω­πής, ιστο­ρι­κό μυθι­στό­ρη­μα, εκδ. Θεμέ­λιο, 2018. (Ετοι­μά­ζε­ται να κυκλο­φο­ρή­σει ως κινη­μα­το­γρα­φι­κή ταινία.)
 • ΝΗΑΡ ΗΣΤ. Μια ομά­δα, μια ιστο­ρία, εκδ. Σύμ­βο­λο, 2021.
 • «Κάπο­τε στην Και­σα­ρια­νή». Ματιές στην ιστο­ρι­κή δια­δρο­μή μιας προ­σφυ­γι­κής συνοι­κί­ας από τη γέν­νη­σή της ως τη δεκα­ε­τία του ’80, εκδ. Θεμέ­λιο, 2022.

Στην πολι­τι­κή σκη­νή, διε­τέ­λε­σε δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ και μέλος του Κογκρέ­σου Δήμων και Περι­φε­ρειών της Ευρώ­πης. Το 2014 εκλέ­χτη­κε αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής και μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Περι­φε­ρειών Ελλά­δας (ΕΝΠΕ). Το 2023 στις εθνι­κές εκλο­γές ήταν υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής με το ΚΚΕ. Έγγα­μος και πατέ­ρας δύο παιδιών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο