Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δρόμοι απροσπέλαστοι, πολίτες εγκλωβισμένοι — κρατικός μηχανισμός και δήμοι απόντες

Τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά το χιο­νιά και οι πολί­τες σε αρκε­τούς Δήμους βιώ­νουν έναν ιδιό­τυ­πο εγκλω­βι­σμό εξαι­τί­ας της «γύμνιας» του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού.  Δρό­μοι παγο­δρό­μια και ΙΧ θαμ­μέ­να στο χιό­νι και τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς δεν μπο­ρούν ακό­μη να περά­σουν από πολ­λούς δρό­μους της Αθή­νας. Η απά­ντη­ση των δημάρ­χων και του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, «φταί­ει το πολύ χιό­νι», «φταί­νε οι πολί­τες»… φταί­ει και ο Χατζη­πε­τρής, αλλά κάνυ­με ό,τι μπο­ρού­με και τα προ­βλή­μα­τα αποκαταστάθηκαν!!!

Και σήμε­ρα Πέμ­πτη σε πολ­λούς δήμους η κίνη­ση των πολι­τών για τα απο­λύ­τως ανα­γκαία γίνε­ται με εξαι­ρε­τι­κή δυσκο­λία και αδια­νό­η­τα αργούς ρυθ­μούς. Μάλι­στα σε πολ­λές περι­πτώ­σεις η διε­ξα­γω­γή της κυκλο­φο­ρί­ας είναι δύσκο­λη ακό­μη και σε πιο κεντρι­κούς δρόμους!

Οι πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες έχουν δημιουρ­γή­σει στρώ­μα­τα πάγου κάνο­ντας τους δρό­μους απρο­σπέ­λα­στους και επι­κίν­δυ­νους, ακό­μα και με αλυ­σί­δες. Tα δέντρα και τα κλα­διά κεί­το­νται πεσμέ­να σε αυτο­κί­νη­τα και ηλε­κτρι­κά καλώ­δια και οι πολί­τες κάνουν επι­κίν­δυ­νη ισορ­ρο­πία στον πάγο στην περί­πτω­ση που απο­φα­σί­ζουν να βγουν από το σπί­τι τους για τα αναγκαία.

Απρο­σπέ­λα­στοι δρό­μοι στο Χαλάν­δρι,  στο Χολαρ­γό, στην Αγία Παρα­σκευή, στα Βρι­λήσ­σια, στην Πεντέ­λη, στην Κηφι­σιά, στον Διό­νυ­σο, στο Μαρού­σι, στην Παλ­λή­νη και στον Γέρα­κα.…    Σε πολ­λές περιο­χές, η μορ­φο­λο­γία του εδά­φους είναι τέτοια που κάνει τα πράγ­μα­τα ακό­μη πιο δύσκο­λα, όπως στους δήμους του ανα­το­λι­κού μετώ­που του λεκα­νο­πε­δί­ου, δηλα­δή Ζωγρά­φου, Ηλιού­πο­λης και Βύρω­να. Ειδι­κά, στον δήμο του Βύρω­να υπάρ­χουν ακό­μη αρκε­τά προ­βλή­μα­τα στην περιο­χή του Καρέα.

Οι περιο­χές όπου εντο­πί­ζο­νται οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος είναι μετα­ξύ άλλων: Χαλάν­δρι, Αγία Παρα­σκευή, Καλ­λι­θέα, Ηλιού­πο­λη, Χολαρ­γός, Παπά­γου, Μεσό­γεια, Γλυ­φά­δα, Παιανία.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο