Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυναμική συγκέντρωση υγειονομικών στο υπ. Υγείας απαιτώντας την ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, επί­τα­ξη ιδιω­τι­κών μονά­δων και μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών — νοση­λευ­τών ζητούν οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί με την 24ωρη πανελ­λα­δι­κή απερ­γία από την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ).

Στην Αθή­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται συγκέ­ντρω­ση στο υπουρ­γείο Υγεί­ας στην οποία συμ­με­τέ­χουν και Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων στα δημό­σια νοσο­κο­μεία κλι­μα­κώ­νο­ντας την πάλη για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας του λαού.

«Ως εδώ με τον κυβερ­νη­τι­κό εμπαιγ­μό — Τώρα μέτρα για την υγεία του λαού — Κάτω από τη μάσκα έχου­με φωνή — Δωρε­άν υγεία για κάθε ασθε­νή» γρά­φει το πανό της ΟΕΝΓΕ.

Στο πλευ­ρό των απερ­γών βρί­σκε­ται ο Χρή­στος Κατσώ­της μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής. Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τέ­χει ακό­μα αντι­προ­σω­πεία της ΕΓ του ΠΑΜΕ και της ΟΓΕ.

Απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις πραγ­μα­το­ποιού­νται και σε άλλες πόλεις. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η συγκέ­ντρω­ση έγι­νε στο ΑΧΕΠΑ.

Οι για­τροί απαιτούν:

Επεί­γου­σες μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού πλή­ρους και απο­κλει­στι­κής απα­σχό­λη­σης, μονι­μο­ποί­η­ση όλων των επι­κου­ρι­κών και των συμ­βα­σιού­χων, ανά­πτυ­ξη και στε­λέ­χω­ση 3.500 κλι­νών ΜΕΘ και ΜΑΦ, επί­τα­ξη των δομών Υγεί­ας του ιδιω­τι­κού τομέα, άμε­ση πλη­ρω­μή του συνό­λου των εφημεριών.

Η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ χαι­ρέ­τη­σε τις άλλες κινη­το­ποι­ή­σεις που γίνο­νται, των μαθη­τών, φοι­τη­τών, εκπαι­δευ­τι­κών και γονιών για το δικαί­ω­μα στη Παι­δεία, αλλά και τους αγώ­νες των ναυ­τερ­γα­τών. Σημεί­ω­σε ότι η κραυ­γή αγω­νί­ας που εκφρά­ζουν οι εργα­ζό­με­νοι στα δημό­σια νοσο­κο­μεία καταρ­ρί­πτει το αφή­γη­μα της κυβέρ­νη­σης για τη δήθεν θωρά­κι­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας. Επε­σή­μα­νε ότι η σημε­ρι­νή κατά­στα­ση είναι απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής που υπο­τάσ­σει την επι­στή­μη στους άγριους νόμους της αγο­ράς που θεω­ρεί την υγεία κόστος.

Από την πλευ­ρά του ο γραμ­μα­τέ­ας της Ομο­σπον­δί­ας Π. Παπα­νι­κο­λά­ου κατήγ­γει­λε τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης που δεν έχει ικα­νο­ποι­ή­σει ούτε ένα από τα αιτή­μα­τα που θέτουν οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί από τον περα­σμέ­νο Μάρτη.

Ο Χρ. Κατσώ­της εξέ­φρα­σε τη συμπα­ρά­στα­ση του ΚΚΕ στον αγώ­να που δίνουν οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί, ένας αγώ­νας για τη ζωή και την υγεία του λαού, κόντρα στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και στη λογι­κή κόστους — οφέ­λους που βάζει τη ζωή του λαού σε δεύ­τε­ρη μοί­ρα. Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση που αντί να πάρει μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού αφή­νει τα δημό­σια νοσο­κο­μεία χωρίς προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μή. Αντί να επι­τά­ξει τον ιδιω­τι­κό τομέα, του έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα να κερ­δί­ζει περισσότερα.

Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς, τόνι­σε η πρό­ε­δρος της ΟΓΕ Χρι­στί­να Σκα­λού­μπα­κα προ­σθέ­το­ντας πως δε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε στη λει­τουρ­γία των νοσο­κο­μεί­ων χωρίς το ανα­γκαίο προσωπικό.

Επί­σης, έγι­ναν χαι­ρε­τι­σμοί από Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων στα νοσο­κο­μεία και άλλους φορείς, ενώ καταγ­γέλ­θη­κε η κλή­ση σε απο­λο­γία ειδι­κευό­με­νης για­τρού στον «Ευαγ­γε­λι­σμό» επει­δή δε συμ­βι­βά­στη­κε με την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση που επικρατεί

apergia nosokomeiako giatroi 1 apergia nosokomeiako giatroi 4 apergia nosokomeiako giatroi apergia nosokomeiako giatroi5

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο