Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυναμικό «παρών» στις ευρωεκλογές από το Κομμουνιστικό Κόμμα Σουηδίας

Το  Κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα Σου­η­δί­ας απευ­θύ­νει κάλε­σμα για τις συγκε­ντρώ­σεις- δια­δη­λώ­σεις για τις Ευρω­ε­κλο­γές και καλεί τον Σου­η­δι­κό λαό να το ενισχύσει.

‘Ένα φάντα­σμα πλα­νά­ται πάνω από την Ευρώ­πη- το φάντα­σμα του κομμουνισμού.

Όλοι οι καπι­τα­λι­στές της Ευρώ­πης έχουν συμ­φω­νή­σει να το κατα­πο­λε­μή­σουν. Βλέ­πουν με τρό­μο ότι όλο και περισ­σό­τε­ροι κατα­νο­ούν πως ο καπι­τα­λι­σμός δεν μπο­ρεί να ικα­νο­ποι­ή­σει τις ανά­γκες τους ανε­ξάρ­τη­τα με ποια μορ­φή εμφα­νί­ζε­ται με «δεξιές» ή «αρι­στε­ρές» κυβερνήσεις

Οι μαθη­τές και φοι­τη­τές που ονει­ρεύ­ο­νται ένα φωτει­νό μέλ­λον σε μια κοι­νω­νία αλλη­λεγ­γύ­ης όπου θα μπο­ρούν να συν­δρά­μουν με τις ικα­νό­τη­τές τους.

Οι άνερ­γοι και οι συντα­ξιού­χοι που πιστεύ­ουν πως υπάρ­χει μια ζωή να ζήσουν και κατα­λα­βαί­νουν πως απαι­τεί­ται αγώ­νας ενά­ντια στο σύστη­μα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια.

Για πρώ­τη φορά μετά από χρό­νια βρί­σκο­νται τα επα­να­στα­τι­κά κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα σε αντε­πί­θε­ση. Στην Τουρ­κία εκλέ­χθη­κε κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος, στα Ελλη­νι­κά πανε­πι­στή­μια οι κομ­μου­νι­στές είναι δεύ­τε­ρη δύνα­μη, στην Ιτα­λία οι δημο­σκο­πή­σεις φέρ­νουν το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα να αυξά­νει κατά πολύ τις δυνά­μεις του στις Ευρω­ε­κλο­γές, για να ανα­φέ­ρου­με μερι­κά παραδείγματα.

Για πρώ­τη φορά μετά από χρό­νια υπάρ­χει διε­θνής οργά­νω­ση συνερ­γα­σί­ας, η Πρω­το­βου­λία Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών κομ­μά­των, που ξανα­βά­ζει το ερώ­τη­μα για σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση, 100 χρό­νια μετά την Οκτω­βρια­νή Επανάσταση.

Αυτό που τρο­μά­ζει τους καπι­τα­λι­στές είναι ένα δυνα­τό κομ­μου­νι­στι­κό κόμμα.

Κάθε ψήφος στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­η­δί­ας δυνα­μώ­νει το κόμ­μα και ο κάθε άνθρω­πος που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται μας βοη­θά­ει να κάνου­με ένα βήμα προς τα μπρο­στά για να οδη­γή­σου­με τον λαό στην σύγκρου­ση με το σάπιο σύστη­μα που δεν δεί­χνει καμία ανθρώ­πι­νη ανο­χή και γεν­νά ανερ­γία, φτώ­χεια, πόλε­μο και κατα­στρο­φή της φύσης.

Με την σιγου­ριά πως η Εργα­τι­κή τάξη στην Σου­η­δία και στις άλλες χώρες μπο­ρεί να απο­φα­σί­σει για την δική της τύχη, την ζωή της και το μέλ­λον της σας καλού­με στην δια­δή­λω­ση το Σάβ­βα­το στις 18 Μαί­ου ώρα 12 στην Στοκ­χόλ­μη και στο Μάλ­με στις 25 ώρα 14.00 να βροντοφωνάξουμε:

Όχι στις ψευ­δαι­σθή­σεις και τα ψέμ­μα­τα- όχι στην ΕΕ

Δυνα­μώ­στε το Κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα Σουηδίας.

Στην ίδια δια­δή­λω­ση καλεί τους μετα­νά­στες και η ΚΟΒ Σου­η­δί­ας του ΚΚΕ.

Σημεί­ω­ση δική μας. Μια είδη­ση που δημο­σιεύ­τη­κε στα Ελλη­νι­κά μέσα, κάποιου απο­κα­λού­με­νου κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος που υπάρ­χει στην Σου­η­δία, που συνο­δεύ­ε­ται με ένα ακα­λαί­σθη­το, χυδαίο και υπο­τι­μη­τι­κό βίντεο και καλεί σε απο­χή, δεν έχει καμία σχέ­ση με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­η­δί­ας που δίνει όλες του τις δυνά­μεις στην μάχη των Ευρω­ε­κλο­γών, όπως φαί­νε­ται και από το κάλε­σμα. Το απο­κα­λού­με­νο κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα δεν έχει καμία οργα­νω­τι­κή, ιδε­ο­λο­γι­κή ή οποια­δή­πο­τε άλλη σχέ­ση με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Σου­η­δί­ας και την Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία. Το δε βίντεο του έχει απα­γο­ρευ­τεί η δημο­σί­ευ­σή του στην Σου­η­δία λόγω του ακα­τάλ­λη­λου περιε­χο­μέ­νου του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο