Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ξεκίνησαν οι νταλίκες με τη βοήθεια που συγκέντρωσαν τα Συνδικάτα για τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα από την Αθή­να, με προ­ο­ρι­σμό την Τουρ­κία, οι ντα­λί­κες με το ανθρω­πι­στι­κό υλι­κό που μαζί με τα είδη πρώ­της ανά­γκης από άλλες πόλεις, θα παρα­δο­θούν αύριο στους Τούρ­κους εργαζόμενους.

Τις ντα­λί­κες θα συνο­δεύ­σει αντι­προ­σω­πεία των Συν­δι­κά­των για να εκφρά­σει την αλλη­λεγ­γύη των εργα­ζο­μέ­νων, της νεο­λαί­ας και συνο­λι­κά του ελλη­νι­κού λαού στον δοκι­μα­ζό­με­νο τουρ­κι­κό λαό. Θα παρα­δο­θούν πάνω από 100 τόνοι ανθρω­πι­στι­κό υλικό.

Ήδη την Πέμ­πτη παρα­δό­θη­κε από το Εργα­τι­κό Κέντρο Λέσβου στο τουρ­κι­κό σωμα­τείο Μετάλ­λου Birleşik Metal-İş, η πρώ­τη ποσό­τη­τα υλι­κής βοή­θειας, η οποία μετα­φέρ­θη­κε με πλοίο στο Αϊβα­λί, από το νησί της Λέσβου.

Το ΠΑΜΕ επι­ση­μαί­νει ότι γίνε­ται προ­σπά­θεια «να παρα­δο­θεί με ασφά­λεια και ταχύ­τη­τα το ανθρω­πι­στι­κό υλι­κό απευ­θεί­ας στους ανθρώ­πους που βασα­νί­ζο­νται αυτές τις μέρες στην Τουρ­κία, να εξα­σφα­λί­σου­με δηλα­δή πως η προ­σφο­ρά του λαού μας δε θα παρα­πέ­σει, αλλά θα φτά­σει έγκαι­ρα εκεί που πρέ­πει. Παρά τις μεγά­λες δυσκο­λί­ες που υπάρ­χουν λόγω της κατά­στα­σης στη Συρία γίνε­ται αντί­στοι­χη προ­σπά­θεια για να φτά­σει ανθρω­πι­στι­κό υλι­κό και στον συρια­κό λαό, για την ανα­κού­φι­ση των πλη­γέ­ντων».

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως η αντα­πό­κρι­ση στο κάλε­σμα των συν­δι­κά­των και των άλλων μαζι­κών φορέ­ων για την συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης είναι συγκινητική.

«Οι πάνω από 100 τόνοι ανθρω­πι­στι­κού υλι­κού που έχουν ήδη συγκε­ντρω­θεί, τα ανα­ρίθ­μη­τα τηλέ­φω­να στα συν­δι­κά­τα από εργα­ζό­με­νους που θέλουν να προ­σφέ­ρουν από το υστέ­ρη­μα τους, οι δεκά­δες φιά­λες αίμα­τος που συγκε­ντρώ­θη­καν αυτές τις μέρες πανελ­λα­δι­κά, η εθε­λο­ντι­κή προ­σφο­ρά 200 Ελλή­νων για­τρών που με πρω­το­βου­λία της ΟΕΝΓΕ έχουν συμπλη­ρώ­σει τα στοι­χεία τους για να συμ­βά­λουν με την εργα­σία τους στις οξυ­μέ­νες ανά­γκες που υπάρ­χουν στην Τουρ­κία, επι­βε­βαιώ­νουν την δύνα­μη της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και της λαϊ­κής πρω­το­βου­λί­ας» τονί­ζει το ΠΑΜΕ και καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τα συν­δι­κά­τα να συνε­χί­σουν την προ­σπά­θεια συγκέ­ντρω­σης ειδών πρώ­της ανά­γκης καθώς θα ακο­λου­θή­σουν τις επό­με­νες μέρες και νέες απο­στο­λές ανθρω­πι­στι­κού υλικού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο