Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυο ζωγραφικά έργα του Θεόφιλου κοσμούν τη νέα αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων – Φεγιέ των ΕΛΤΑ

Δύο έργα του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ από τις συλ­λο­γές του Μου­σεί­ου Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού (πρώ­ην Μου­σείο Ελλη­νι­κής Λαϊ­κής Τέχνη) κοσμούν τη νέα ανα­μνη­στι­κή σει­ρά γραμ­μα­το­σή­μων — Φεγιέ, που κυκλο­φό­ρη­σαν τα Ελλη­νι­κά Ταχυ­δρο­μεία (ΕΛΤΑ) με αφορ­μή τον εορ­τα­σμό για τα εκα­τό χρό­νια από την ίδρυ­σή του Μου­σεί­ου. Η επί­ση­μη παρου­σί­α­ση της σει­ράς, που έχει τίτλο «100 Χρό­νια Μου­σείο Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού», πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα (24/10) στο Τζα­μί Τζισ­δα­ρά­κη στην Πλα­τεία Μονα­στη­ρα­κί­ου. Μια καί­ρια επι­λο­γή καθώς πρό­κει­ται για το μνη­μείο το οποίο, πριν από 100 χρό­νια, παρα­χω­ρή­θη­κε για να στε­γά­σει το τότε Μου­σείο Ελλη­νι­κών Χει­ρο­τε­χνη­μά­των, από το 1959 ως πρό­σφα­τα Μου­σείο Ελλη­νι­κής Λαϊ­κής Τέχνη (ΜΕΛΤ) και σήμε­ρα Μου­σείο Νεό­τε­ρου Ελλη­νι­κού Πολιτισμού.

Η επε­τεια­κή έκδο­ση των γραμ­μα­το­σή­μων των ΕΛΤΑ παρου­σιά­ζει δύο ζωγρα­φι­κά θέμα­τα του λαϊ­κού ζωγρά­φου Θεό­φι­λου Χατζη­μι­χα­ήλ (1873–1934), που απει­κο­νί­ζουν το πρώ­το τον Μέγα Αλέ­ξαν­δρο και το δεύ­τε­ρο τον Ερω­τό­κρι­το και την Αρε­τού­σα. Και τα δυο απο­τε­λού­σαν μέρος του τοι­χο­γρα­φη­μέ­νου, σήμε­ρα απο­τοι­χι­σμέ­νου, δια­κό­σμου από το «καλό δωμά­τιο» της οικί­ας Ζόλ­κου, στο Κλο­μι­δά­δο (Νάπη) της Λέσβου (περί­ο­δος 1924–1930).

 

Η ανα­μνη­στι­κή σει­ρά γραμ­μα­το­σή­μων — Φεγιέ απο­τε­λεί­ται από δυο φεγιέ (δια­στά­σε­ων 70Χ85 mm), που περι­λαμ­βά­νουν από ένα γραμ­μα­τό­ση­μο 35Χ45 mm. Δια­τί­θε­ται από τα ταχυ­δρο­μι­κά κατα­στή­μα­τα ως τον Ιού­λιο του 2020, εκτός αν εξα­ντλη­θούν νωρί­τε­ρα. Επί­σης κυκλο­φο­ρούν εικο­νο­γρα­φη­μέ­νοι φάκε­λοι πρώ­της ημέ­ρας κυκλο­φο­ρί­ας και απλά λευ­κώ­μα­τα γραμ­μα­το­σή­μων σειράς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο