Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυσκολεύει για τον Πετρούνια η πρόκριση στο «Τόκιο 2020»

Με ίωση ανα­γκά­στη­κε να αγω­νι­στεί ο Λευ­τέ­ρης Πετρού­νιας στον τελι­κό των κρί­κων του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου στο Κότμπους και η κακή έξο­δος σε μια κατά τ’ άλλα άψο­γη εκτέ­λε­ση προ­γράμ­μα­τος, τον έφε­ρε στην 2η θέση, κάτι που κάνει πλέ­ον εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λη την πρό­κρι­ση στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο. Για να το πετύ­χει θα πρέ­πει να νική­σει και τους τρεις αγώ­νες της σει­ράς του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου που ακο­λου­θούν μέσα στο 2020 (Μελ­βούρ­νη, Μπα­κού, Ντόχα).

Ο Έλλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης των κρί­κων βαθ­μο­λο­γή­θη­κε με 14.866 βαθ­μούς κι έτσι έμει­νε στην 2η θέση, πίσω από τον Κινέ­ζο Γιανγκ Λιου, που πήρε 15.133 β.

Πάντως ο Έλλη­νας Ολυ­μπιο­νί­κης δεί­χνει ξεκά­θα­ρα πως πιστεύ­ει ότι θα ξανα­βρεί τον ασυ­να­γώ­νι­στο εαυ­τό του και πως θα τα κατα­φέ­ρει να είναι και πάλι παρών στο κορυ­φαίο αθλη­τι­κό γεγο­νός του πλα­νή­τη, για να υπε­ρα­σπι­στεί τον τίτλο του. Με ανάρ­τη­σή του στον προ­σω­πι­κό λογα­ρια­σμό του στο facebook, έγρα­ψε αμέ­σως μετά το τέλος του αγώνα:…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο