Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυσοίωνη πρόβλεψη Σαρηγιάννη για τα σχολεία

«Yπο­λο­γί­ζου­με ότι μεσο­σταθ­μι­κά, μέχρι το τέλος του χρό­νου, το 44% των νέων κρου­σμά­των θα είναι παι­διά σχο­λι­κής ηλι­κί­ας, δηλα­δή περί­που 1 στα 2 κρού­σμα­τα θα είναι παι­διά, με βάση τα ισχύ­ο­ντα μέτρα» υπο­γράμ­μι­σε ο καθη­γη­τής Περι­βαλ­λο­ντι­κής Μηχα­νι­κής του ΑΠΘ, Δημο­σθέ­νης Σαρηγιάννης.

Εκφρά­ζο­ντας την ανη­συ­χία του για έκρη­ξη κρου­σμά­των στα σχο­λεία, ο κ. Σαρη­γιάν­νης τόνι­σε στον ΣΚΑΙ: «Δεν χρη­σι­μο­ποιού­νται όλα τα “όπλα” που έχου­με στη διά­θε­ση μας όπως οι μεγα­λύ­τε­ρες απο­στά­σεις στις τάξεις, η αραί­ω­ση των τμη­μά­των και ο σωστός εξαερισμός».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο