Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυστυχεί… ο Λεχ Βαλέσα — Δεν μπορεί να… δουλέψει λόγω κορονοϊού

Αδια­φο­ρώ­ντας για τις δυσκο­λί­ες που περ­νούν οι Πολω­νοί εργα­ζό­με­νοι  — και λόγω κορο­νοϊ­ού- οι οποί­οι ανα­γκά­ζο­νται να τα βγά­ζουν πέρα με ελά­χι­στα, το «τσι­ρά­κι» των δυτι­κών Λεχ Βαλέ­σα κλα­ψου­ρί­ζει (και αυτο­α­πο­κα­λύ­πτε­ται) για­τί δεν μπο­ρεί να ταξι­δέ­ψει. «Μου λεί­πουν τα ταξί­δια μου διό­τι με βοη­θού­σαν να κερ­δί­ζω τα προς το ζην (…) Είχα πολ­λές επι­κερ­δείς δου­λειές, σήμε­ρα ανα­γκά­ζο­μαι να τα βγά­ζω πέρα χωρίς αυτές και γι’ αυτό σκέ­φτο­μαι τι να κάνω;».

Αυτός που υπο­τί­θε­ται αγω­νι­ζό­ταν για την ανα­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας ζωής των Πολω­νών, απο­κά­λυ­ψε ότι τα ετή­σια πρό­σθε­τα έσο­δά του από ομι­λί­ες και άλλες δρα­στη­ριό­τη­τες ξεπερ­νού­σαν το ένα εκα­τομ­μύ­ριο ζλό­τι (περί τα 232.000 ευρώ), τα οποία όμως του λεί­πουν τώρα λόγω της συγκυ­ρί­ας. «Βιώ­νω μια χρό­νια έλλει­ψη οικο­νο­μι­κών πόρων» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρω­τα­γω­νι­στής στην ανα­τρο­πή της λαϊ­κής εξου­σί­ας και την καπι­τα­λι­στι­κή παλι­νόρ­θω­ση που οδή­γη­σε τον πολω­νι­κό λαό στο να χάσει δικαιώ­μα­τα και κατα­κτή­σεις σε όλους τους τομείς, εξα­σφα­λί­ζει τα προς το (καλο)ζην με δια­λέ­ξεις δια­φή­μι­σης του πρω­τα­γω­νι­στι­κού του ρόλου στην ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού, με όχη­μα την απο­κα­λού­με­νη «Αλλη­λεγ­γύη» που χρη­μα­το­δο­τού­νταν πλου­σιο­πά­ρο­χα από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνάμεις.

Οι κάθε είδους υπο­στη­ρι­κτές του τον εξε­λε­ξαν Πρό­ε­δρο της Πολω­νί­ας, τον τίμη­σαν με το βρα­βείο Νόμπελ, του εξα­σφά­λι­σαν και του εξα­σφα­λί­ζουν τα προς το (καλο)ζην με τις διαλέξεις.

Αμε­τα­νό­η­τος αντι­κομ­μου­νι­στής και κηφή­νας δεν ντρέ­πε­ται να κλα­ψου­ρί­ζει συχνά πυκνά όταν λόγω συγκυ­ριών συμ­βαί­νει να κλεί­νει η κάνου­λα των χρη­μα­το­δο­τών του.

Τέτοιοι άνθρω­ποι, που βάζαν πάνω από όλα τον εαυ­τό τους  και την καλο­πέ­ρα­σή τους πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στην ανα­τρο­πή της εργα­τι­κής εξου­σί­ας σε μια σει­ρά χώρες και σήμε­ρα χρη­σι­μο­ποιού­νται ως συκο­φά­ντες του σοσιαλισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο