Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυστύχημα στα Τέμπη: Τα αποτελέσματα της «απελευθέρωσης» που έγινε ιδιωτικοποίηση με κέρδη εκατ. ευρώ!

«Δε λει­τουρ­γεί τίπο­τα, γίνο­νται όλα είναι χει­ρο­κί­νη­τα…» κατήγ­γει­λε ο πρό­ε­δρος των μηχα­νο­δη­γών στην ΕΡΤ. Η καταγ­γε­λία είναι πολύ σοβα­ρή όταν η χώρα ζει μιας ανεί­πω­τη τρα­γω­δία με την πολύ­νε­κρη σύγκρου­ση δυο τρέ­νων που βρέ­θη­καν στην ίδια γραμ­μή στα Τέμπη.

Πρό­κει­ται για «σφα­γή» που ήρθε μετά από μια πορεία χρό­νων αρχι­κά «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και έπει­τα ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του σιδη­ρο­δρό­μου στην Ελλά­δα με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που μάλι­στα έκλει­σε και ψήφι­σε τη συμ­φω­νία ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο ιτα­λι­κό μονο­πώ­λιο της Ferrovie.

Το 2017, επί κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η Ferrovie dello Stato Italiane Group εξα­γό­ρα­σε αντί 45 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Το χρέ­ους του ΟΣΕ ύψους 14,3 δισ. ευρώ προ­στέ­θη­κε στο κρα­τι­κό δημό­σιο χρέ­ος όπως και η ετή­σια επι­χο­ρή­γη­ση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Επί­σης μετα­κι­νή­θη­καν υπάλ­λη­λοι σε άλλες θέσεις του Δημο­σί­ου, στο πλαί­σιο των προ­γραμ­μά­των «εξυ­γί­αν­σης». Το συνο­λι­κό κόστος για το ελλη­νι­κό δημό­σιο έφτα­σε τα 15,719 δισ. Ευρώ.

Η ιτα­λι­κή εται­ρεία επι­δο­τεί­ται με 50 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον χρό­νο για να εκτε­λεί συγκε­κρι­μέ­να δρο­μο­λό­για, όπως προ­βλέ­πε­ται από τη σύμ­βα­ση Υπο­χρε­ώ­σε­ων Δημό­σιας Υπη­ρε­σί­ας (ΥΔΥ) που έχει υπο­γρά­ψει με το ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Μεταφορών.

Να σημειω­θεί πως η σύμ­βα­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης που υπο­γρά­φη­κε το 2017 ανά­με­σα στο ΤΑΙΠΕΔ και τη Ferrovie dello Stato για τη μετα­βί­βα­ση του 100% των μετο­χών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ουδέ­πο­τε δημοσιεύθηκε.

Απλό­χε­ρη είναι φυσι­κά η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που τον Ιού­λιο του 2022 επι­κύ­ρω­σε στη Βου­λή σύμ­βα­ση με την οποία η σιδη­ρο­δρο­μι­κή εται­ρεία θα τσε­πώ­σει 750 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ για να εκτε­λεί δρο­μο­λό­για στις δήθεν «άγο­νες γραμμές».

Η σύμ­βα­ση έχει ισχύ για 15 χρό­νια, στη διάρ­κεια των οποί­ων η εται­ρεία θα εισπράτ­τει κάθε χρό­νο 50 εκα­τομ­μύ­ρια, χωρίς βέβαια να απο­κλεί­ε­ται και «ανα­προ­σαρ­μο­γή» προς τα πάνω. Οσο για το ποιες είναι οι «άγο­νες γραμ­μές», είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι μία απ’ αυτές είναι το δρο­μο­λό­γιο Αθή­να – Θεσσαλονίκη!

Το έγκλη­μα είχε ξεκι­νή­σει νωρί­τε­ρα. Η κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ είχε «σπά­σει» τον ΟΣΕ σε εται­ρεί­ες. Ηταν τα πρώ­τα βήμα­τα της στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των σιδη­ρο­δρό­μων, προ­κει­μέ­νου ανε­μπό­δι­στα να εξα­σφα­λί­ζο­νται νέα πεδία κερ­δο­φο­ρί­ας στους ομίλους.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Θανά­σης Παφί­λης στη συζή­τη­ση στη Βου­λή το Ιού­λιο του 2022 είχε ανέ­δει­ξε την ταύ­τι­ση όλων αστι­κών κομ­μά­των με τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση», που οδή­γη­σε βέβαια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των σιδηροδρόμων.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο