Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυστύχημα στον Ηλεκτρικό: Πρόβλημα στα φρένα παρουσίασε το μηχάνημα λείανσης — Διακοπή δρομολογίων Ομόνοια — Άνω Πατήσια

   Βλά­βη στα φρέ­να παρου­σί­α­σε η ειδι­κή μηχα­νή λεί­αν­σης που είχε ξεκι­νή­σει από τον σταθ­μό του ΗΣΑΠ στη Κηφισιά.

Το δυστύ­χη­μα σημειώ­θη­κε στις 04:05 της Τρί­της στη γραμ­μή 1 του Μετρό, όταν η ειδι­κή μηχα­νή λεί­αν­σης παρου­σί­α­σε πρό­βλη­μα με απο­τέ­λε­σμα να αρχί­σει να κινεί­ται ανε­ξέ­λεγ­κτα, λόγω και της κατη­φο­ρι­κής κλί­σης της γραμ­μής και να συγκρου­στεί με συρ­μό στην περιο­χή της Αττι­κής που είχε τοπο­θε­τη­θεί, για να στα­μα­τή­σει την πορεία της.

Απο­τέ­λε­σμα ο θανά­σι­μος τραυ­μα­τι­σμός του 41χρονου εργο­δη­γού, υπαλ­λή­λου επι­δο­μής των Στα­θε­ρών Συγκοι­νω­νιών, καθώς και ο ελα­φρύς τραυ­μα­τι­σμός δύο ακό­μη εργα­ζο­μέ­νων, ενός υπαλ­λή­λου της ΣΤΑ.ΣΥ. και ενός υπαλ­λή­λου της αυστρια­κής εται­ρεί­ας που εκτε­λού­σε το έργο. 

Ο εκπρό­σω­πος των εργα­ζο­μέ­νων της ΣΤΑΣΥ, Σπύ­ρος Ρεβύ­θης, ανέ­φε­ρε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «το ειδι­κό μηχά­νη­μα λεί­αν­σης, ξεκι­νώ­ντας την πορεία του από την Κηφι­σιά, όπως δια­πι­στώ­θη­κε, είχε πρό­βλη­μα στα σύστη­μα πέδη­σης (φρέ­να) με απο­τέ­λε­σμα να απο­κτή­σει ανε­ξέ­λεγ­κτη ταχύ­τη­τα, 50 χιλιό­με­τρα την ώρα, λόγω της κατη­φο­ρι­κής κλί­σης της γραμ­μής του ΗΣΑΠ. Εάν δεν το στα­μα­τού­σε ο συρ­μός που είχε τοπο­θε­τη­θεί μετα­ξύ των σταθ­μών Αγ. Νικο­λά­ου και Αττι­κής, προ­κει­μέ­νου να ανα­κό­ψει την πορεία του, θα έφθα­νε στον Πει­ραιά και κανείς δεν ξέρει τι θα μπο­ρού­σε να συμβεί …».

Σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο των εργα­ζο­μέ­νων, επέ­βαι­ναν επτά εργα­ζό­με­νοι. Κάποιοι πήδη­ξαν στον σταθ­μό του Ν. Ηρα­κλεί­ου προ­κει­μέ­νου να σωθούν… όμως χάσα­με το συνά­δελ­φο μας, ήταν μαζί με τον οδη­γό. «Είναι μια δύσκο­λη μέρα για όλους μας. Εκφρά­ζου­με τα ειλι­κρι­νή μας συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια του εκλι­πό­ντος» σημεί­ω­σε ο κ. Ρεβύ­θης και πρό­σθε­σε πως θα έπρε­πε να υπάρ­χει δικλεί­δα ασφα­λεί­ας στο μηχά­νη­μα, αλλά δυστυ­χώς δεν υπήρχε.

Τα ακρι­βή αίτια του δυστυ­χή­μα­τος διε­νερ­γεί η ΣΤΑ.ΣΥ. σε συνερ­γα­σία με τις Αρχές.

   Η κίνη­ση στη Γραμ­μή 1 του Μετρό διε­ξά­γε­ται στα τμή­μα­τα Ομό­νοια — Πει­ραιάς και Α. Πατή­σια — Κηφισιά.

Οι επι­βά­τες μπο­ρούν εξυ­πη­ρε­τη­θούν στο τμή­μα Α. Πατή­σια — Ομό­νοια και αντί­στρο­φα από τις λεω­φο­ρεια­κές γραμ­μές Α8 και Χ7 (έκτα­κτη), καθώς και από τις γραμ­μές τρό­λεϊ 3,5 και 7.

   Η επι­βί­βα­ση στις παρα­πά­νω γραμ­μές γίνε­ται στη στά­ση «Αλυ­σί­δα», έξω από το σταθ­μό της Γραμ­μής 1 «‘Ανω Πατή­σια». Στην οδό Αχαρ­νών η εξυ­πη­ρέ­τη­ση των επι­βα­τών γίνε­ται από τη λεω­φο­ρεια­κή γραμ­μή Β9 και τη γραμ­μή τρό­λεϊ 6. 

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο