Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυτικά ΜΜΕ: Χιλιάδες Ρώσοι εγκαταλείπουν την χώρα για να αποφύγουν την επιστράτευση

Την πλη­ρο­φο­ρία ότι δεκά­δες χιλιά­δες Ρώσοι επι­χει­ρούν να εγκα­τα­λεί­ψουν την χώρα προ­κει­μέ­νου να απο­φύ­γουν την επι­στρά­τευ­ση, δια­κι­νούν το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο δυτι­κά μέσα ενημέρωσης.

Όπως ανα­φέ­ρουν, τόσο στα σύνο­ρα με την Γεωρ­γία, όσο και στα μεγά­λα αερο­δρό­μια, έχουν σχη­μα­τι­στεί ουρές από νέους άνδρες, σε ηλι­κία στρά­τευ­σης, οι οποί­οι δεν επι­θυ­μούν να επι­στρα­τευ­τούν στο πλαί­σιο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρανία.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες που επι­κα­λού­νται ευρω­παϊ­κά και αμε­ρι­κα­νι­κά ΜΜΕ έχουν συλ­λη­φθεί πάνω από 1.300 άτο­μα σε συνο­λι­κά 38 ρωσι­κές πόλεις, ενώ γίνε­ται λόγος για επι­βο­λή περιο­ρι­σμών στα ταξί­δια εκτός Ρωσίας.

Φωτο­γρα­φία από το αερο­δρό­μιο Vnukovo της Μόσχας.

Η αξιω­μα­τού­χος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, Ιρί­να Βολκ, σε δήλω­ση που επι­κα­λού­νται τα ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων, είπε ότι οι Αρχές ανέ­κο­ψαν τις προ­σπά­θειες πολι­τών να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν, όπως απο­κα­λού­σε, μικρές διαδηλώσεις.

«Σε ορι­σμέ­νες περιο­χές, έγι­ναν προ­σπά­θειες για μη εξου­σιο­δο­τη­μέ­νες ενέρ­γειες που συγκέ­ντρω­σαν έναν εξαι­ρε­τι­κά μικρό αριθ­μό συμ­με­τε­χό­ντων», φέρε­ται να είπε η Βολκ. «Όλα αυτά στα­μά­τη­σαν. Και όσα άτο­μα παρα­βί­α­σαν τους νόμους συνε­λή­φθη­σαν και οδη­γή­θη­καν σε αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα για έρευ­να και δια­πί­στω­ση της ευθύ­νης τους».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο