Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυτική Αττική: Ενταση και οργή στις κοινότητες των Ρομά για το δολοφονικό πυροβολισμό του 16χρονου

Ξεχει­λί­ζει η οργή στις κοι­νό­τη­τες των Ρομά μετά τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση που δέχθη­κε από αστυ­νο­μι­κό ένας 16χρονος Ρομά στη Θεσσαλονίκη.

Νέες εστί­ες έντα­σης εκδη­λώ­θη­καν νωρίς το βρά­δυ της Πέμ­πτης σε περιο­χές της δυτι­κής Αττικής.

Γύρω στις 20:40 στην οδό Δυι­λι­στη­ρί­ων στον Ασπρό­πυρ­γο, πολύ κοντά στις εγκα­τα­στά­σεις της ΔΕΗ, είχε συγκε­ντρω­θεί ομά­δα περί­που 30 ατό­μων Ρομά που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τον σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του 16χρονου Κώστα. Στο σημείο βρέ­θη­καν αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις για να τους δια­λύ­σουν, αλλά τότε σύμ­φω­να με την ΕΛ.ΑΣ. κάποιοι πυρο­βό­λη­σαν κατά αστυ­νο­μι­κών, προ­φα­νώς με καρα­μπί­νες, χωρίς ευτυ­χώς να τραυ­μα­τι­στεί κάποιος. Οι δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι τρά­πη­καν σε φυγή.

Λίγα λεπτά νωρί­τε­ρα, στις 20:30, ομά­δα Ρομά φέρε­ται ότι έκα­ψε ένα αυτο­κί­νη­το στον παρά­δρο­μο της Εθνι­κής Οδού στο ύψος των Μεγάρων.

Σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στη παλαιά εθνι­κή Αθη­νών-Κορίν­θου και στην περι­φε­ρεια­κή οδό Αιγά­λεω προ­χώ­ρη­σε η ΕΛ.ΑΣ. λόγω των επει­σο­δί­ων που σημειώ­νο­νται. Ειδι­κό­τε­ρα διε­κό­πη η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στην παλαιά εθνι­κή οδό Αθη­νών-Κορίν­θου από το 39ο χιλιό­με­τρο έως το 42ο χιλιό­με­τρο και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλο­φο­ρί­ας στην περιο­χή των Μεγά­ρων, καθώς και στην περι­φε­ρεια­κή οδό Αιγά­λεω από το ύψος της εθνι­κής οδού Αθη­νών-Κορίν­θου έως την λεω­φό­ρο ΝΑΤΟ και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Έντα­ση με νεα­ρούς Ρομά επι­κρά­τη­σε γύρω στις 5 το από­γευ­μα και στην περιο­χή του Σχι­στού στον Κορυ­δαλ­λό. Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, οι νεα­ροί είχαν ανά­ψει φωτιές σε κάδους σκου­πι­διών και σε λάστι­χα στην οδό Δερ­βε­να­κί­ων.. Πυρο­σβέ­στες μετέ­βη­σαν επί­σης στην Μπό­τσα­ρη και Θεμι­στο­κλέ­ους για να σβή­σουν φωτιές σε κάδους.

Προη­γή­θη­κε σήμε­ρα μεγά­λη αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στη Δυτι­κή Αττι­κή για την εύρε­ση «υπευ­θύ­νων» για τα χθε­σι­νά επει­σό­δια, κατά την οποία συνε­λή­φθη­σαν του­λά­χι­στον επτά άτο­μα της κοι­νό­τη­τας των Ρομά από πάνο­πλες αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις. Οι αστυ­νο­μι­κοί των ομά­δων ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ και ΜΑΤ πραγ­μα­το­ποί­η­σαν εφό­δους σε δεκά­δες σπί­τια όπου κατοι­κούν Ρομά, αλλά καθώς φαί­νε­ται δεν βρή­καν αυτό για το οποίο δήλω­σαν ότι τους οδή­γη­σε στις περιο­χές του Μενι­δί­ου, του Ζεφυ­ρί­ου και των Άνω Λιοσίων.

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα των Συντακτών

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο