Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυτική Θεσσαλονίκη: Κλιμάκια του ΚΚΕ στο πλευρό των κατοίκων που έχουν πληγεί από τις καταιγίδες (VIDEO)

Στο πλευ­ρό των κατοί­κων των περιο­χών της Θεσ­σα­λο­νί­κης που έχουν πλη­γεί από τις καται­γί­δες, βρί­σκο­νται από την πρώ­τη στιγ­μή κλι­μά­κια του ΚΚΕ. Έχουν ριχτεί στη μάχη μαζί με τους κατοί­κους βοη­θώ­ντας έμπρα­κτα στην αντι­με­τώ­πι­ση των ζημιών και των σοβα­ρών προ­βλη­μά­των που έχουν υποστεί.

Κάνουν πρά­ξη το σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό».

Στην πρώ­τη γραμ­μή βρί­σκο­νται οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος Γιάν­νης Δελής, Σωτή­ρης Αβρα­μό­που­λος, Θανά­σης Κου­τσου­ράς, Ανα­στα­σία Παπα­δο­πού­λου. Μαζί τους και ο Μάριος Παλάν­τζας, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Παύ­λου Μελά με την «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Σοβαρά προβλήματα μετά τη δυνατή καταιγίδα — Πάνω από 300 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική

Σοβα­ρά είναι τα προ­βλή­μα­τα που έχουν προ­κλη­θεί στη Θεσ­σα­λο­νί­κη από τη κακο­και­ρία που πλήτ­τει την περιο­χή από τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του, με την Πυρο­σβε­στι­κή να δέχε­ται περισ­σό­τε­ρες από 300 κλή­σεις. Συγκε­κρι­μέ­να όπως ανα­φέ­ρει, «300 κλή­σεις έλα­βε το Κέντρο Επι­χει­ρή­σε­ων του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος μετά την εκδή­λω­ση ισχυ­ρών βρο­χο­πτώ­σε­ων σε περιο­χές της ΠΕ Θεσσαλονίκης».

Για μια ακό­μη φορά ανα­δει­κνύ­ε­ται η έλλει­ψη ολο­κλη­ρω­μέ­νων, ενιαί­ων αντι­πλημ­μυ­ρι­κών έργων, σχε­δια­σμού, υπο­δο­μών στην περιο­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης, με ευθύ­νη των εκά­στο­τε κυβερ­νή­σε­ων, τοπι­κής διοί­κη­σης και της ΕΕ που θεω­ρούν «μη επι­λέ­ξι­μα» τέτοια έργα.

Σύμ­φω­να με τοπι­κά ΜΜΕ, το ρέμα της Πολί­χνης έχει ξεχει­λί­σει με απο­τέ­λε­σμα να πλημ­μυ­ρί­σει ακό­μη και αυλές πολυ­κα­τοι­κιών, ενώ σοβα­ρές ζημιές έχουν υπο­στεί και υπό­γεια. Η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία έχει δεχθεί εκα­το­ντά­δες κλή­σεις, ενώ σύμ­φω­να με τον αντι­δή­μαρ­χο Περι­βάλ­λο­ντος του δήμου Νέα­πο­λης – Συκε­ών, έχουν κατέ­βει ολό­κλη­ρα δέντρα από το βου­νό και αρκε­τά φερ­τά υλι­κά με απο­τέ­λε­σμα να προ­κα­λεί­ται υπερ­χεί­λι­ση στο ρέμα.

Στο επί­κε­ντρο των προ­βλη­μά­των βρί­σκο­νται περιο­χές της δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης και κυρί­ως την Πολί­χνη, ενώ προ­βλή­μα­τα έχουν δημιουρ­γη­θεί και σε Τού­μπα και Δια­βα­τά. Μερι­κά από τα πιο ενδει­κτι­κά προ­βλή­μα­τα που προ­κά­λε­σε η ισχυ­ρή βρο­χό­πτω­ση είναι το κλεί­σι­μο του τού­νελ στην εσω­τε­ρι­κή περι­φε­ρεια­κή, στο ύψος της Μαιάν­δρου στον Εύο­σμο, και στα δύο ρεύ­μα­τα, αλλά και η υπερ­χεί­λι­ση του ρέμα­τος Ξηρο­πο­τά­μου για τρί­τη φορά, με τα ορμη­τι­κά νερά να παρα­σύ­ρουν αυτο­κί­νη­τα και να μπαί­νουν μέσα σε σπίτια.

Σε ποτά­μι μετα­τρά­πη­κε η λεω­φό­ρος Βασι­λίσ­σης Όλγας, ενώ προ­βλή­μα­τα υδρο­δό­τη­σης αντι­με­τω­πί­ζουν περιο­χές της κοι­νό­τη­τας Μελισ­σο­χω­ρί­ου, λόγω βλά­βης που σημειώ­θη­κε στο δίκτυο ύδρευσης.

Ο δήμος Νέα­πο­λης-Συκε­ών έχει προ­χω­ρή­σει σε δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας στην οδό Μαυ­ρο­μι­χά­λη. Ήδη από νωρίς το πρωί, τα συνερ­γεία του δήμου πραγ­μα­το­ποιούν προ­σπά­θειες προ­κει­μέ­νου να απο­κα­τα­στα­θούν τα ζητήματα.

Μία οικο­γέ­νεια σε σπί­τι στην οδό Μαυ­ρο­μι­χά­λη, πλάι στο ρέμα Ξηρο­πο­τά­μου που υπερ­χεί­λι­σε για ακό­μη μια φορά, έζη­σε μια εφιαλ­τι­κή νύχτα. Το σπί­τι υπέ­στη σημα­ντι­κές υλι­κές ζημιές.

Την ώρα που πλημ­μύ­ρι­ζε το σπί­τι η ηλι­κιω­μέ­νη η οποία έχει υπο­στή­ρι­ξη με οξυ­γό­νο βρι­σκό­ταν στο ισό­γειο. Ο γαμπρός της, την πήρε στους ώμους του και την ανέ­βα­σε στον επά­νω όροφο.

Επί­σης, απο­μά­κρυ­ναν από το σπί­τι δύο σκυ­λιά της οικο­γέ­νειας για να μην πνι­γούν, ενώ τα νερά παρέ­συ­ραν και ένα αυτοκίνητο.

Tην ίδια ώρα οι κάτοι­κοι που βλέ­πουν τις περιου­σί­ες τους να κατα­στρέ­φο­νται, έχουν επι­στρα­τεύ­σει σκού­πες σε μια προ­σπά­θεια να περιο­ρί­σουν τη ζημιά.

Επί ποδός βρί­σκε­ται η Πυρο­σβε­στι­κή από τα ξημε­ρώ­μα­τα του Σαβ­βά­του για την κακο­και­ρία, καθώς μέχρι τις 7:30 το πρωί δέχτη­κε του­λά­χι­στον 300 κλή­σεις για αντι­με­τώ­πι­ση προ­βλη­μά­των από την κακο­και­ρία, εκ των οποί­ων οι περισ­σό­τε­ρες αφο­ρούν σε άντλη­ση υδάτων.

Οι κάτοι­κοι κυριο­λε­κτι­κά έχο­ντας βου­τή­ξει μέσα στα νερά και στις λάσπες, με αυτο­σχέ­δια μέσα, προ­σπα­θούν να σώσουν οτι­δή­πο­τε μπο­ρούν από τα υπάρ­χο­ντά τους. «Τι τρα­βά­με συνέ­χεια» λένε με απόγνωση.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο