Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυτική Όχθη: Ιορδανή δημοσιογράφος του Αλ Τζαζίρα νεκρή από πυρά του ισραηλινού στρατού

Η ιορ­δα­νή δημο­σιο­γρά­φος Σιρίν Αμπού Άκλεχ, η οποία εργα­ζό­ταν για το Αλ Τζα­ζί­ρα, σκο­τώ­θη­κε σήμε­ρα από πυρά ανδρών του ισραη­λι­νού στρα­τού καθώς κάλυ­πτε επει­σό­δια στην Τζε­νίν, στη κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη, σύμ­φω­να με συγκλί­νου­σες πηγές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου του Κατάρ, που έκα­νε λόγο για «δολο­φο­νία» της.

Ωστό­σο, ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε πως η δημο­σιο­γρά­φος μπο­ρεί να σκο­τώ­θη­κε από πυρά παλαι­στι­νί­ων μαχη­τών, καθώς εξε­λισ­σό­ταν μάχη.

Σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας της Παλαι­στι­νια­κής Αρχής στη Ραμά­λα, η ρεπόρ­τερ, μια από τις πιο γνω­στές του αλ Τζα­ζί­ρα, χτυ­πή­θη­κε από σφαί­ρα στο κεφά­λι.

Ακό­μη ένας δημο­σιο­γρά­φος, ο Αλί Σαμό­ντι της παλαι­στι­νια­κής εφη­με­ρί­δας Αλ Κουντς («Ιερου­σα­λήμ» στα αρα­βι­κά) τραυ­μα­τί­στη­κε επί­σης από ισραη­λι­νά πυρά, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο, στοι­χείο που επι­βε­βαί­ω­σε φωτοει­δη­σε­ο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου επιτόπου.

Ο τρα­γι­κός θάνα­τος της δημο­σιο­γρά­φου κατα­γρά­φη­κε έναν χρό­νο ακρι­βώς μετά την κατα­στρο­φή της πολυ­κα­τοι­κί­ας Τζα­λάα, όπου βρί­σκο­νταν τα γρα­φεία του Αλ Τζα­ζί­ρα στη Λωρί­δα της Γάζας, εν μέσω του πολέ­μου ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και το ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς, που κυβερ­νά στον θύλακα.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο