Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δυτικό Βερολίνο: Επί 30 χρόνια οι αρχές κάλυπταν αρρωστημένο «πείραμα» παιδεραστίας!

Σοκα­ρι­στι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για ένα βάρ­βα­ρο «πεί­ρα­μα» παι­δο­φι­λί­ας, που διε­ξά­γο­νταν επί δεκα­ε­τί­ες στη Δυτι­κή Γερ­μα­νία, είδαν πρό­σφα­τα το φως της δημο­σιό­τη­τας. Για χρό­νια ολό­κλη­ρα, στην καπι­τα­λι­στι­κή πλευ­ρά του Βερο­λί­νου, στο δυτι­κό του τμή­μα, οι αρχές κάλυ­πταν μια σοκα­ρι­στι­κή υπόθεση.

Κεντρι­κή φιγού­ρα του πει­ρά­μα­τος είναι ο ψυχο­λό­γος Helmut Kentler (1928–2008), ο οποί­ος το 1970 ξεκί­νη­σε μια έρευ­να: άστε­γα παι­διά στο δυτι­κό Βερο­λί­νο δίνο­νταν εσκεμ­μέ­να σε ανά­δο­χους που ήταν παι­δό­φι­λοι, καθώς πίστευε ότι θα γίνο­νταν πολύ στορ­γι­κοί γονείς.

Έρευ­να που διε­ξή­γα­γε το Πανε­πι­στή­μιο του Hildesheim κατέ­λη­ξε στο συμπέ­ρα­σμα ότι το Βερο­λί­νο ακο­λου­θού­σε αυτή την τακτι­κή για 30 χρό­νια και μάλι­στα οι παι­δό­φι­λοι έπαιρ­ναν και επί­δο­μα για την ανα­τρο­φή των παιδιών!

Όπως ανα­φέ­ρει η Deutsche Welle, ο Kentler θεω­ρού­σε ότι η σεξουα­λι­κή επα­φή ενη­λί­κων με παι­διά ήταν ακίν­δυ­νη. Η πολι­τι­κή εξου­σία και οι κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες του Δ. Βερο­λί­νου έκα­ναν τα στρα­βά μάτια σε αυτό που συνέ­βαι­νε ή ενέ­κρι­ναν τις αναδοχές.

Μάλι­στα, το “Παι­δα­γω­γι­κό Κέντρο” που είχε υπό την επο­πτεία του ο Kentler στη­ρί­χθη­κε στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του ’60 από τον τότε δήμαρ­χο του Δυτι­κού Βερο­λί­νου — και αργό­τε­ρα καγκε­λά­ριο — Βίλι Μπραντ.

Ο ίδιος ο Kentler βρι­σκό­ταν σε στε­νή επα­φή με τους παι­δό­φι­λους και τα παι­διά που τους είχαν δοθεί. Μέχρι να γίνει γνω­στή η υπό­θε­ση και να βγουν στη δημο­σιό­τη­τα οι μαρ­τυ­ρί­ες των θυμά­των, τα εγκλή­μα­τα του Kentler είχαν παρα­γρα­φεί. Ο ίδιος πέθα­νε το 2008, χωρίς να προ­λά­βει να τιμωρηθεί.

Όπως ανα­φέ­ρει το άρθρο της DW, οι ερευ­νη­τές βρή­καν ότι πολ­λοί από τους παι­δό­φι­λους-ανά­δο­χους ήταν ακα­δη­μαϊ­κοί καθη­γη­τές, υψη­λό­βαθ­μα μέλη του Ινστι­τού­του Max Planck, του Ελεύ­θε­ρου Πανε­πι­στη­μί­ου του Βερο­λί­νου και του δια­βό­η­του Σχο­λεί­ου Odenwald στην Έσση, που βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο ενός τερά­στιου σκαν­δά­λου παι­δο­φι­λί­ας πριν από αρκε­τά χρόνια.

Πριν από αρκε­τά χρό­νια, δύο από τα θύμα­τα απο­φά­σι­σαν να μιλή­σουν δημό­σια και να πουν την ιστο­ρία τους.

Έκτο­τε οι ερευ­νη­τές στο Πανε­πι­στή­μιο του Χίλ­ντε­σχαιμ ξεκί­νη­σαν να μελε­τούν έναν τερά­στιο όγκο αρχεί­ων και προ­χώ­ρη­σαν σε συνεντεύξεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο