Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δωρεάν — ελεύθερα διόδια και μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των πολιτών τις γιορτές του Πάσχα ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, ζητώ­ντας τη δωρε­άν — ελεύ­θε­ρα διό­δια και μειω­μέ­να εισι­τή­ρια σε πλοία, ΚΤΕΛ και σιδη­ρο­δρό­μους για τη μετα­κί­νη­ση των πολι­τών τις γιορ­τές του Πάσχα.

Ανα­λυ­τι­κά, το κεί­με­νο της Ερώ­τη­σης αναφέρει:

«Τις επό­με­νες ημέ­ρες χιλιά­δες λαϊ­κές οικο­γέ­νειες θα θελή­σουν και θα επι­χει­ρή­σουν να μετα­κι­νη­θούν από τα μεγά­λα αστι­κά κέντρα προς την επαρ­χία και την ύπαι­θρο, προ­κει­μέ­νου να συνε­ορ­τά­σουν, με τον πατρο­πα­ρά­δο­το τρό­πο, με τους γονείς, συγ­γε­νείς, φίλους και συντο­πί­τες τους τις γιορ­τές του Πάσχα.

Σοβα­ρό­τα­το εμπό­διο στην υλο­ποί­η­ση της παρα­πά­νω από­φα­σής τους θα είναι τα πανά­κρι­βα έξο­δα μετα­κί­νη­σής τους. Τού­το κυρί­ως λόγω των υπέ­ρο­γκων και πολ­λα­πλών διο­δί­ων σε όλη τη χώρα, αλλά και λόγω των ακρι­βών εισι­τη­ρί­ων στα μετα­φο­ρι­κά μέσα, πλοία, ΚΤΕΛ και σιδη­ρο­δρό­μους, σε συν­δυα­σμό με το λεη­λα­τη­μέ­νο εισό­δη­μά τους, από τη μακρό­χρο­νη σε βάρος τους ακο­λου­θού­με­νη αντι­λαϊ­κή φορο­μπη­χτι­κή πολιτική.

Απο­τέ­λε­σμα θα είναι η πλειο­ψη­φία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών να στε­ρη­θούν ή να δυσκο­λευ­τούν αφά­ντα­στα να ασκή­σουν το πιο πάνω δικαί­ω­μά τους να γιορ­τά­σουν με τους δικούς τους ανθρώ­πους, με τον παρα­δο­σια­κό τρό­πο, αυτές τις γιορ­τι­νές ημέρες.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουρ­γοί, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση:

* Για να διέρ­χο­νται όλοι οι πολί­τες δωρε­άν από όλους τους σταθ­μούς των διο­δί­ων της χώρας, το διά­στη­μα από Μ. Πέμ­πτη μέχρι και την Τρί­τη του Πάσχα.

* Για να μειω­θεί το κόστος μετα­κί­νη­σης όλων των πολι­τών με πλοία, ΚΤΕΛ και σιδη­ρο­δρό­μους κατά 50%, κατά το ίδιο διά­στη­μα, δηλα­δή από την Μ. Πέμ­πτη μέχρι και την Τρί­τη του Πάσχα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο