Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δόγμα Τρούμαν — Σχέδιο Μάρσαλ, 74 χρόνια μετά

Σαν σήμε­ρα στις 10 Μαΐ­ου 1947 το Κογκρέ­σο ενέ­κρι­νε το δόγ­μα (στις 22 Μαΐ­ου έγι­νε νόμος του αμε­ρι­κα­νι­κού κρά­τους) και δεκα­πέ­ντε βδο­μά­δες αργό­τε­ρα ακο­λού­θη­σε η εξαγ­γε­λία του Σχε­δί­ου Μάρ­σαλ.
σσ. δόγ­μα = θεμε­λιώ­δης αρχή που δεν υπό­κει­ται σε έλεγ­χο ή σε κρι­τι­κή και που γίνε­ται υπο­χρε­ω­τι­κά δεκτή –γνω­στά τα θεο­κρα­τι­κά οι εξ απο­κα­λύ­ψε­ως αλή­θειες στις οποί­ες στη­ρί­ζε­ται η πίστη (λεξι­κό Τριανταφυλλίδη).
Στη συνέ­χεια, ξεκι­νώ­ντας από τη 10ετία του 1950, οι ιμπε­ρια­λι­στές συγκρό­τη­σαν μηχα­νι­σμούς και προ­ώ­θη­σαν εναλ­λα­κτι­κές μορ­φές στην άσκη­ση της αστι­κής εξου­σί­ας, που εξυ­πη­ρε­τού­σαν την πάλη τους κατά των σοσια­λι­στι­κών κρα­τών και των ΚΚ των καπι­τα­λι­στι­κών χωρών και στη συνέ­χεια –μετά τις ανα­τρο­πές του 1989–92 ευρύ­τε­ρους πολι­τι­κο­στρα­τιω­τι­κούς σχε­δια­σμούς της άρχου­σας τάξης.

Truman Δόγμα ΤρούμανΔόγμα Τρούμαν

(Χάρι Τρού­μαν πρό­ε­δρος ΗΠΑ)
«Πιστεύω ότι η πολι­τι­κή των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών οφεί­λει να είναι η υπο­στή­ρι­ξις των ανθι­στα­μέ­νων εις την υπο­δού­λω­σιν ελευ­θέ­ρων λαών.
Εάν η Ελλάς ήθε­λεν περιέλ­θει υπό τον έλεγ­χον ενό­πλου τινός μειο­ψη­φί­ας, σύγ­χυ­σις και ανω­μα­λία θα ηδύ­να­το να εξα­πλω­θούν ευχε­ρώς εις ολό­κλη­ρον τη Μέσην Ανα­το­λήν. Ετι μάλ­λον ο αφα­νι­σμός της Ελλά­δος ως ανε­ξαρ­τή­του κρά­τους, θα είχεν βαθεί­αν επί­δρα­σιν εφ’ όλων των ευρω­παϊ­κών χωρών, ων οι λαοί αγω­νί­ζο­νται, αντι­με­τω­πί­ζο­ντες μεγά­λας αντι­ξο­ό­τη­τας, προς δια­τή­ρη­σιν της ελευ­θε­ρί­ας και ανε­ξαρ­τη­σί­ας των, καθ’ ον χρό­νον επα­νορ­θώ­νουν τας εκ του πολέ­μου καταστροφάς.
Αν παρα­λεί­ψω­μεν να βοη­θή­σω­μεν την Ελλά­δα κατά την κρί­σι­μον ταύ­την στιγ­μήν, βαρύ­τα­ται θα είναι αι συνέ­πειαι τόσον διά την Δύσιν όσο και διά την Ανα­το­λήν. Οφεί­λο­μεν να ανα­λά­βω­μεν άμε­σον και απο­τε­λε­σμα­τι­κήν δρά­σιν
…»
Περισ­σό­τε­ρα |> Δοκί­μιο Ιστο­ρί­ας ΚΚΕ Β2 Τόμος σελ 17, 20, 22, 61, 64, 67, 160, 225, 279, 280, 472, 482, 538

Δυο χρό­νια νωρί­τε­ρα ο Πανα­γιώ­της Κανελ­λό­που­λος παρου­σιά­ζο­ντας ένα άγη­μα του Ελλη­νι­κού Στρα­τού, στον αμε­ρι­κα­νό στρα­τη­γό Τζέιμς Βαν Φλιτ, του είπε: «Στρα­τη­γέ, ιδού ο στρα­τός σας», ενώ απο­κά­λε­σε το κολα­στή­ριο της Μακρο­νή­σου «Νέο Παρ­θε­νώ­να».

Από τις 24 Μάη 1947 άρχι­σαν να κατα­φθά­νουν οι πρώ­τοι Αμε­ρι­κα­νοί αξιω­μα­τι­κοί του στρα­τού και του ναυ­τι­κού, με απο­στο­λή τον εφο­δια­σμό του κυβερ­νη­τι­κού στρα­τού και την εκπαί­δευ­σή του στο χει­ρι­σμό και στη συντή­ρη­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού υλι­κού –τελευ­ταί­ας για την επο­χή τεχνολογίας.

Το Δόγ­μα Τρού­μαν δια­κη­ρύ­χτη­κε σε μια περί­ο­δο που στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο είχα­με σημα­ντι­κό­τα­τες ανα­κα­τα­τά­ξεις, δεδο­μέ­νου ότι η Μεγά­λη Βρε­τα­νία δήλω­νε αδυ­να­μία να συνε­χί­σει να ηγεί­ται του καπι­τα­λι­στι­κού κόσμου και παρέ­δι­δε τη σκυ­τά­λη στις ΗΠΑ.
Όσον αφο­ρά στη χώρα μας σημα­το­δο­τεί την έναρ­ξη της αμε­ρι­κα­νι­κής διείσ­δυ­σης στις ελλη­νι­κές υπο­θέ­σεις και σύμ­φω­να με τον «εθνι­κό­φρο­να» στρα­τη­γό Ζαφει­ρό­που­λο με το Δόγ­μα Τρού­μαν οι Αμε­ρι­κα­νοί έδι­ναν στην Ελλά­δα το χαρα­κτή­ρα της «προ­ω­θη­μέ­νης προ­πο­μπού του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού εις την Βαλ­κα­νι­κήν»  (βλ. Δ. Ζαφει­ρό­που­λου: «Ο αντι­συμ­μο­ρια­κός αγών 1945–1949» Αθή­ναι 1956, σελ. 87)

Η ίδια τακτι­κή ακο­λου­θή­θη­κε και στη συνέ­χεια με την ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή συμ­φω­νία της 20ής Ιού­νη 1947, που έθε­σε σε εφαρ­μο­γή στην Ελλά­δα το Δόγ­μα. Την επο­μέ­νη, της υπο­γρα­φής της ο γνω­στός δημο­σιο­λό­γος Λίπ­μαν σημεί­ω­νε σε άρθρο του στη «Χέραλντ Τρι­μπιούν»: «Εάν ό,τι έχου­με να κάνου­με για να κυβερ­νή­σου­με την Ελλά­δα απο­τε­λεί το “Δόγ­μα Τρού­μαν” στην πρά­ξη, τότε δεν είναι δυνα­τόν να εφαρ­μό­σου­με το δόγ­μα αυτό και σε άλλη χώρα της Ευρώ­πης» («Ριζο­σπά­στης» 22–6‑1947)
|>σσ. δεν εφαρ­μό­στη­κε μεν, αλλά έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο ‑μπα­μπού­λα, σε χώρες όπως η Ιτα­λία και η Γαλ­λία με ισχυ­ρά κινή­μα­τα και ΚΚ<|
Πολύ νωρί­τε­ρα ο Ν. Ζαχα­ριά­δης, σε άρθρο του στο «Ριζο­σπά­στη», είχε πει «Ο μοναρ­χο­φα­σι­σμός έχει, επί τέλους, το λόγο του Προ­έ­δρου Τρού­μαν. Δεν ξέρου­με αν θα μεί­νει ευχα­ρι­στη­μέ­νος. Εκεί­νο όμως που ασφα­λώς κατά­φε­ρε, είναι να απο­κτή­σει έναν ακό­μα τίτλο προ­δο­σί­ας και ξεπου­λή­μα­τος της Ελλά­δας στους ξένους» (Ρίζος 14–3‑1947)Δόγμα Τρούμαν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σε ανύ­πο­πτο χρό­νο ο –βασι­λό­φρων και μετέ­πει­τα υπΕξ της χού­ντας των συνταγ­μα­ταρ­χών Πανα­γιώ­της Πιπι­νέ­λης έγρα­ψε: «…Τώρα με την αγω­νία των αλη­σμό­νη­των εκεί­νων τελευ­ταί­ων ημε­ρών του 1946, τα πράγ­μα­τα εζή­τουν άμε­σον θερα­πεί­αν και αι συνο­μι­λί­αι εκεί­ναι προ­σε­λάμ­βα­νον δρα­μα­τι­κόν χαρα­κτή­ρα. Επι­τέ­λους, όμως, την 18ην Οκτω­βρί­ου μια φωτει­νή ακτίς ελπί­δος δια­σχί­ζει το πυκνόν σκό­τος ‑Ο Μακ Βη (σσ. πρέ­σβης των ΗΠΑ) έδι­δεν εις τον βασι­λέα να ανα­γνώ­ση, όλως εμπι­στευ­τι­κώς, εν βαρυ­σή­μα­ντον τηλε­γρά­φη­μα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Ηταν μια βαρυ­σή­μα­ντος ανα­κοί­νω­σις, η οποία απηυ­θύ­νε­το προ­σω­πι­κώς προς τον Βασι­λέα. Η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­σις διά πρώ­την φοράν μας εδή­λου, ότι η Ελλάς ήτο ζωτι­κός χώρος διά την ασφά­λειαν των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και ότι διά να μας βοη­θή­σει εις τον αγώ­να της ανε­ξαρ­τη­σί­ας μας ήτο πρό­θυ­μος να μας παρά­σχει το υλι­κόν το οποί­ον μας εχρειά­ζε­το» (δοκί­μιο ιστο­ρί­ας του ΚΚΕ, 1918–1949, σελ. 563).

Και ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Χ. Τρού­μαν: «Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έλα­βον εκ μέρους της ελλη­νι­κής κυβερ­νή­σε­ως επεί­γου­σαν έκκλη­σιν για οικο­νο­μι­κή βοή­θεια. Οι προ­κα­ταρ­κτι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες εκ μέρους της αμε­ρι­κα­νι­κής οικο­νο­μι­κής απο­στο­λής, η οποία ευρί­σκε­ται ήδη εις την Ελλά­δα, καθώς και οι πλη­ρο­φο­ρί­ες του πρε­σβευ­τού μας στην Αθή­να ενι­σχύ­ουν τη δήλω­σιν της ελλη­νι­κής κυβερ­νή­σε­ως, που συνί­στα­ται στο ότι η βοή­θεια είναι επι­τα­κτι­κή, αν η Ελλάς πρό­κει­ται να επι­ζή­ση ως ελεύ­θε­ρον έθνος… Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­σις δεν είναι εις θέσιν να αντι­με­τω­πί­σει την κατά­στα­σιν. Ο ελλη­νι­κός στρα­τός είναι ολι­γά­ριθ­μος και πενι­χρά εξο­πλι­σμέ­νος. Χρειά­ζε­ται εφό­δια και εξο­πλι­σμό, αν πρό­κει­ται να απο­κα­τα­στα­θεί η εξου­σία της κυβερ­νή­σε­ως στο ελλη­νι­κό έδα­φος» (δοκί­μιο σελ. 565).

The MONROE DOCTRINE AND THE TRUMAN DOCTRINEΤο δόγ­μα  MONROE & το δόγ­μα TRUMAN: 
η περί­πτω­ση της Ελλάδας
Του Lawrence S. Kaplan

Τα βου­νά βλέ­πουν στον Μαραθώνα -
Κι ο Μαρα­θώ­νας αγνα­ντεύ­ει στη θάλασσα.
Και μυρί­ζο­ντας εκεί μια ώρα μόνος του,
Ονει­ρεύ­τη­κε ότι η Ελλά­δα θα μπο­ρού­σε να είναι ελεύθερη.
Byron (Μπάι­ρον), Don Juan.

Αυτά τα ανα­τρι­χια­στι­κά λόγια του Λόρ­δου Μπάι­ρον προ­κά­λε­σαν έντο­να συναι­σθή­μα­τα μετα­ξύ των Αμε­ρι­κα­νών στις αρχές της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης κατά της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας το 1821.
Τότε και αργό­τε­ρα η ελλη­νι­κή δημο­κρα­τία θεω­ρή­θη­κε ως το αρχέ­τυ­πο της αμε­ρι­κα­νι­κής δημο­κρα­τί­ας και αυτή η υπό­θε­ση παρή­γα­γε δύο αντι­θε­τι­κά δόγ­μα­τα— το δόγ­μα Μον­ρόε το 1623 και το δόγ­μα Τρού­μαν του 1947.
Στο δόγ­μα Μον­ρόε, η έμπνευ­ση της ελλη­νι­κής επα­νά­στα­σης που γιόρ­τα­σε ο Μπάι­ρον απέ­τυ­χε να προ­κα­λέ­σει αμε­ρι­κα­νι­κή παρέμ­βα­ση και οδή­γη­σε αντ’ αυτού στο θρί­αμ­βο του απο­μό­νω­σης με τη μορ­φή μη εμπλο­κής- πολι­τι­κής και στρατιωτικής.
Αντί­θε­τα, το δόγ­μα Τρού­μαν έκα­νε τον εμφύ­λιο πόλε­μο στην Ελλά­δα δημιουρ­γώ­ντας και ευκαι­ρία ώστε-δύο χρό­νια αργό­τε­ρα να συμ­με­τά­σχει στη Συν­θή­κη του βορειο­α­τλα­ντι­κού συμ­φώ­νου (σσ. ΝΑΤΟ), τερ­μα­τί­ζο­ντας την απο­μό­νω­σή της.
Αν και η Ελλά­δα βρί­σκε­ται σε μεγά­λη από­στα­ση από την άλλη πλευ­ρά του Ατλα­ντι­κού, ήταν σκό­πι­μο το 1952 να γίνει μέλος της Ατλα­ντι­κής συμ­μα­χί­ας. Όπως δεί­χνουν τα δόγ­μα­τα Monroe και Truman, η Ελλά­δα δια­δρα­μά­τι­σε ρόλο τόσο στην επι­βε­βαί­ω­ση της αμε­ρι­κά­νι­κης ουδε­τε­ρό­τη­τας τον 19ο αιώ­να, όσο και στην απο­μά­κρυν­ση του έθνους μας από τον απο­μο­νω­τι­σμό τον εικο­στό αιώνα.

ℹ️  Ο Lawrence S. Kaplan είναι μέλος του τμή­μα­τος ιστο­ρί­ας στο Kent State University.
Αυτό το δοκί­μιο βασί­ζε­ται στην ομι­λία που παρου­σί­α­σε ως πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Ιστο­ρι­κών της Πρώ­ι­μης Αμε­ρι­κα­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας στο Κολ­λέ­γιο Gettysburg στις 18 Ιου­λί­ου 1992.
Θα ήθε­λε να εκφρά­σει την εκτί­μη­σή του στους … (κλπ)

Δόγμα Τρούμαν ΡιζοσπάστηςΣχέδιο Μάρσαλ

Το Σχέ­διο Μάρ­σαλ (Ιούνης1947) απο­τε­λού­σε «Δού­ρειο Ίππο» του καπι­τα­λι­σμού, σε πρώ­τη γραμ­μή των ΗΠΑ, για την υπο­νό­μευ­ση του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος και γενι­κά του κομ­μου­νι­στι­κού κινή­μα­τος, αλλά και για τη μεγα­λύ­τε­ρη διείσ­δυ­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών μονο­πω­λί­ων στον ευρω­παϊ­κό χώρο.
Οι ΗΠΑ ήταν η μόνη χώρα που βγή­κε σαφώς πιο ενδυ­να­μω­μέ­νη από το Β’ παγκό­σμιο πόλε­μο. Ηταν αναμ­φι­σβή­τη­τα η ισχυ­ρό­τε­ρη οικο­νο­μι­κή δύνα­μη στον κόσμο και ο αδια­φι­λο­νί­κη­τος ηγέ­της των καπι­τα­λι­στι­κών χωρών.
Στα ερεί­πια του πολέ­μου οι ΗΠΑ έχτι­ζαν με το «Σχέ­διο Μάρ­σαλ» το «νέο» πρό­σω­πο του μετα­πο­λε­μι­κού καπιταλισμού.
Όπως είπε ο Ντά­γκλας Μπρίν­κλι, διευ­θυ­ντής του Κέντρου Αϊζεν­χά­ου­ερ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Νέας Ορλε­ά­νης, «χωρίς το Σχέ­διο Μάρ­σαλ ολό­κλη­ρο το Βερο­λί­νο θα είχε περά­σει στα χέρια των Ανα­το­λι­κών, η Ιτα­λία, η Ελλά­δα και η Τουρ­κία θα βρί­σκο­νταν στη σφαί­ρα της σοβιε­τι­κής επιρ­ρο­ής και οι ΗΠΑ θα έχα­ναν την πρό­σβα­ση στα πετρέ­λαια του Κόλ­που και τον έλεγ­χο της Μεσο­γεί­ου («Ριζο­σπά­στης», άρθρο Θ. Παπα­ρή­γα, 21 Ιού­νη 1997).
Η Ελλά­δα ήταν μια από τις χώρες — υπο­δο­χείς του «Σχε­δί­ου Μάρ­σαλ» και του «Δόγ­μα­τος Τρού­μαν» με την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ να παίρ­νει «υπό την προ­στα­σία της» ‑βλ επι­κυ­ριαρ­χία, τις αστι­κές τάξεις Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας, ανα­λαμ­βά­νο­ντας τον εξο­πλι­σμό τους και γενι­κά παρεί­χε κάθε βοή­θεια, προ­κει­μέ­νου να κατα­στούν και οι δύο χώρες στα­θε­ρά αγκυ­ρο­βό­λια και ορμη­τή­ρια του ιμπε­ρια­λι­σμού. Ήταν η περί­ο­δος που, όπως είδα­με, οι Εγγλέ­ζοι αδυ­να­τού­σαν πια να σηκώ­σουν το αντί­στοι­χο βάρος και λίγο — λίγο παρα­χω­ρού­σαν τη θέση τους στις ΗΠΑ.Σχέδιο Μάρσαλ marshall

Η λεγό­με­νη οικο­νο­μι­κή βοή­θεια των ΗΠΑ προς την Ελλά­δα (Δόγ­μα Τρούμαν+Σχέδιο Μάρ­σαλ, διά­φο­ρες πιστώ­σεις κ.ά.) έφτα­σε τα ~600.000.000 δολά­ρια (σε τιμές της επο­χής) στην 3ετία 1947–1949, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που παρα­θέ­τει ο Σόλων Γρη­γο­ριά­δης ( βλ. και «τα φοβε­ρά ντο­κου­μέ­ντα, μετά τον εμφύ­λιο», σελ. 99, εκδό­σεις «Φυτρά­κης»).
Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία, εξάλ­λου, που υιο­θέ­τη­σε η 7η Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ (1950), οι Αγγλο­α­με­ρι­κα­νοί διέ­θε­σαν για την Ελλά­δα, από το 1944 έως τον Ιού­λη του 1950, 3.610.000.000 $ (7η Ολο­μέ­λεια ΚΕ, υλι­κά για εσω­κομ­μα­τι­κή χρή­ση, σελ. 204–205).
Αυτό το τερά­στιο ποσό ξοδεύ­τη­κε: Σε στρα­τιω­τι­κο­πο­λε­μι­κούς σκο­πούς το 78.3%, σε σκο­πούς περί­θαλ­ψης (;) το 13.2% και στην ανα­συ­γκρό­τη­ση το 8.5%, δηλ το συντρι­πτι­κά μεγά­λο μέρος της «βοή­θειας» δια­τέ­θη­κε ως ενί­σχυ­ση προς την αστι­κή τάξη, για να νική­σει και να αιμα­το­κυ­λή­σει το λαό.

Δεί­τε και (Ριζο­σπά­στης) Σχέ­διο Μάρ­σαλ: Η αστι­κή τάξη ανά­βει ακό­μα λαμπά­δες στο όνο­μά του

pompeo«Στρατηγικός Διάλογος» με ΗΠΑ

Η άμε­ση στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ και η ανά­γκη στα­θε­ρο­ποί­η­σης του καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος στην Ελλά­δα οδή­γη­σαν την έντα­ξη της Ελλά­δας στα προ­γράμ­μα­τα της «αμε­ρι­κα­νι­κής βοή­θειας», όπως το Δόγ­μα Τρού­μαν, το Σχέ­διο Μάρ­σαλ, το Ευρω­παϊ­κό Πρό­γραμ­μα Ανα­συ­γκρό­τη­σης κά.
Αυτό επι­βε­βαί­ω­σε ο Πάιατ σε ομι­λία του τέτοιες μέρες (14 Μάη 2019) στη Σχο­λή Ικά­ρων, λέγο­ντας: «Το 1947, οι ΗΠΑ επέν­δυ­σαν στην επι­τυ­χία της Ελλά­δας μέσω του Σχε­δί­ου Μάρ­σαλ και παρα­μέ­νει αλή­θεια και σήμε­ρα, όπου η Ελλά­δα εξέρ­χε­ται από την οικο­νο­μι­κή κρί­ση και αντι­με­τω­πί­ζει πολ­λα­πλές στρα­τη­γι­κές προ­κλή­σεις σε αυτήν την περιοχή».

Η ίδρυ­ση του ΝΑΤΟ το 1949, με το οποίο συγκρο­τή­θη­κε η κύρια πολε­μι­κή μηχα­νή κατά των σοσια­λι­στι­κών κρα­τών, απο­τε­λεί σταθ­μό στη δια­μόρ­φω­ση της στρα­τη­γι­κής του διε­θνούς ιμπε­ρια­λι­στι­κού συστή­μα­τος, απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση της ενιαί­ας δρά­σης των καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών ενα­ντί­ον όλων των λαών, υπό την ηγε­μο­νία των ΗΠΑ σε αυτό.
Μετά τη δημιουρ­γία του ΝΑΤΟ οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις πυρο­δό­τη­σαν νέες εστί­ες πολέ­μου στην Κορέα το 1950 και στο Βιετ­νάμ από τη Γαλ­λία και στη συνέ­χεια από τις ΗΠΑ, δεκά­δες τοπι­κές παρεμ­βά­σεις και πρα­ξι­κο­πή­μα­τα, που μετά τις ανα­τρο­πές του 89–92 εντά­θη­καν και επε­κτά­θη­καν σχε­δόν σ’ όλο τον κόσμο.

Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ συνέ­χι­σε με ιδιαί­τε­ρη έντα­ση την πολι­τι­κή όλων των μετα­πο­λε­μι­κών κυβερ­νή­σε­ων για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων των ιμπε­ρια­λι­στών, βαθαί­νο­ντας παρα­πέ­ρα την εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς με «επι­και­ρο­ποι­ή­σεις» της στρα­τιω­τι­κής συμ­φω­νί­ας Ελλά­δας — ΗΠΑ στο πλαί­σιο του λεγό­με­νου «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» για την ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη χρή­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών βάσε­ων στη χώρα μας, ως βάση εφόρ­μη­σης και υπο­στή­ρι­ξης των πολε­μι­κών επι­χει­ρή­σε­ων των ιμπε­ρια­λι­στών σε Ανατ. Μεσό­γειο, Βαλ­κά­νια και Μέση ανατολή.ΚΚΕ KKE Πομπέο Pompeo

Και μετά σκυ­τά­λη στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ: Ο στρα­τη­γι­κός διά­λο­γος και η στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ, ανα­βαθ­μί­ζο­νται ως δήθεν «αντί­βα­ρο» στην τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα, που συνε­χί­ζει να εκδη­λώ­νε­ται με τις ευρω­α­τλα­ντι­κές πλάτες.
Σεπτέμ­βρης 2020: το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δια­μη­νύ­ει πως «ο υπουρ­γός Πομπέο θα συνα­ντη­θεί με τον πρω­θυ­πουρ­γό Μητσο­τά­κη και τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Δέν­δια, για να ανα­νε­ώ­σουν την κοι­νή μας δέσμευ­ση για την προ­ώ­θη­ση της ασφά­λειας, της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και για να γιορ­τά­σουν την ισχυ­ρό­τε­ρη σχέ­ση που έχει υπάρ­ξει μετα­ξύ των ΗΠΑ και της Ελλά­δας εδώ και δεκα­ε­τί­ες».
Να σημειω­θεί πως το ταξί­δι Πομπέο στην Ελλά­δα εντάσ­σε­ται σε ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο επα­φών στην περιο­χή, καθώς μετέ­βη και σε Ιτα­λία, Βατι­κα­νό Κρο­α­τία κά., ενώ κατέ­φθα­σε μόλις δυο βδο­μά­δες μετά την επί­σκε­ψή του στην Κύπρο, όπου μετά την άρση του αμε­ρι­κα­νι­κού εμπάρ­γκο όπλων ανα­κοί­νω­σε τη δημιουρ­γία Κέντρου Εκπαί­δευ­σης σε θέμα­τα ασφά­λειας που θα λει­τουρ­γεί στην Κύπρο, αλλά «θα παρέ­χει εξει­δί­κευ­ση για το υπό­λοι­πο της περιο­χής» και δια­μή­νυ­σε ότι «τα ζητή­μα­τα της ασφά­λειας έχουν σημα­σία, καθώς έθνη που δεν μοι­ρά­ζο­νται τις κοι­νές μας αξί­ες προ­σπα­θούν να απο­κτή­σουν νέα πατή­μα­τα στην περιοχή».

ΚΚΕ: Καμία εμπι­στο­σύ­νη σε κυβέρ­νη­ση και αστι­κά κόμ­μα­τα που έχουν ενα­πο­θέ­σει την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των αλλά και την ειρή­νη στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ
Σε ανα­κοί­νω­σή του ενό­ψει της επί­σκε­ψης Πομπέο, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:
«Η επί­σκε­ψη του υπ. Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, στην Ελλά­δα έχει δύο βασι­κούς στό­χους: Πρώ­τον, να επι­σπεύ­σει τις επι­κίν­δυ­νες διευ­θε­τή­σεις στην Ανατ. Μεσό­γειο και την ευρύ­τε­ρη περιο­χή, με απο­κλει­στι­κό κρι­τή­ριο τα ΝΑΤΟι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και τη συνο­χή στη νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ, μέρος των οποί­ων είναι και η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση ανά­με­σα στις αστι­κές τάξεις Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας, με βαριές συνέ­πειες για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας. Δεύ­τε­ρον, να προ­ω­θή­σει τα γεω­πο­λι­τι­κά — οικο­νο­μι­κά και στρα­τιω­τι­κά — συμ­φέ­ρο­ντα των ΗΠΑ, που ανοί­γουν το δρό­μο μόνο για όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών και των νέων πολε­μι­κών συγκρούσεων.
Από αυτή την άπο­ψη, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι αυτή η επί­σκε­ψη συμπί­πτει με την επα­νέ­ναρ­ξη των διε­ρευ­νη­τι­κών επα­φών Ελλά­δας — Τουρκίας.
Αυτές οι επα­φές, που πραγ­μα­το­ποιού­νται υπό την υψη­λή επο­πτεία των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και χαι­ρε­τί­στη­καν από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα, σε καμία περί­πτω­ση δεν αντι­στρέ­φουν τον επι­κίν­δυ­νο χαρα­κτή­ρα των εξε­λί­ξε­ων στην Ανατ. Μεσό­γειο και το Αιγαίο. Είναι πλή­ρως ενταγ­μέ­νες στην επι­δί­ω­ξη για ισχυ­ρο­ποί­η­ση της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και την από­σπα­ση της Τουρ­κί­ας από τη ρωσι­κή επιρ­ροή. Ως εκ τού­του εγκυ­μο­νούν νέους κιν­δύ­νους για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας, αλλά και της Κύπρου, γι’ αυτό και συνο­δεύ­ο­νται με δηλώ­σεις περί “αμφι­σβη­τού­με­νων υδά­των”, που ρίχνουν νερό στο μύλο της τουρ­κι­κής επιθετικότητας.
Θα δια­ψευ­στούν για μία ακό­μη φορά όσες πολι­τι­κές δυνά­μεις καλ­λιερ­γούν ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες ενό­ψει της επί­σκε­ψης Πομπέο στην Ελλά­δα, όπως έχουν δια­ψευ­στεί μέχρι τώρα, με το παρα­μύ­θι ότι η περαι­τέ­ρω πρόσ­δε­ση της Ελλά­δας στα αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κά σχέ­δια θα θωρά­κι­ζε τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας. Αλλω­στε, όλο αυτό το διά­στη­μα, μέσα στο οποίο κλι­μα­κώ­νο­νται οι αντα­γω­νι­σμοί Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας, η χώρα μας έχει μετα­τρα­πεί σε μία απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή βάση, ως απο­τέ­λε­σμα της στρα­τη­γι­κής Συμ­φω­νί­ας με τις ΗΠΑ, που υπέ­γρα­ψαν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. Την υλο­ποί­η­ση αυτής της Συμ­φω­νί­ας έρχε­ται να επι­θε­ω­ρή­σει ο Μ. Πομπέο μαζί με την προ­ώ­θη­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ (Ενερ­γεια­κά, Ναυ­πη­γεία, νέες τεχνο­λο­γί­ες κ.λπ.), που καμία σχέ­ση δεν έχουν με τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού.
Ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να δεί­ξει καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης, αλλά και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που έχουν ενα­πο­θέ­σει την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, αλλά και την ειρή­νη στην περιο­χή, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ. Αντί­θε­τα, χρειά­ζε­ται να εντεί­νει την πάλη του για την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που τρο­φο­δο­τούν τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσόγειο».Επίσκεψη Μητσοτάκη στο αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ

Μάρ­της 2021 ΚΚΕ: «Η επί­σκε­ψη του κ. Μητσο­τά­κη στο αερο­πλα­νο­φό­ρο Αϊζεν­χά­ου­ερ, που ελλι­με­νί­ζε­ται στο “Περλ Χάρ­μπορ” της Μεσο­γεί­ου, στο οποίο έχει εξε­λι­χθεί η Σού­δα, απο­τε­λεί ένα ακό­μη “σύμ­βο­λο” της εμπλο­κής της Ελλά­δας στα βρώ­μι­κα και επι­κίν­δυ­να πολε­μι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πραγ­μα­τι­κός στό­χος αυτής της εμπλο­κής είναι η γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και όχι του ελλη­νι­κού λαού.Μητσοτάκης Μπάιντεν mitsotakis biden

Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ και συνομιλία Μητσοτάκη — Μπάιντεν

ΚΚΕ: «Για μια ακό­μη φορά, απο­δεί­χτη­κε ότι η ΕΕ καθο­ρί­ζει τη στά­ση της στα παζά­ρια που εξε­λίσ­σο­νται με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών μονο­πω­λί­ων και την προ­ώ­θη­ση της στρα­τη­γι­κής της σχέ­σης με την Τουρ­κία.
Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα του ευρω­α­τλα­ντι­κού τόξου έχουν εκτε­θεί ανε­πα­νόρ­θω­τα. Καλ­λιέρ­γη­σαν κι αυτή τη φορά ψεύ­τι­κες προσ­δο­κί­ες για τον ρόλο της ΕΕ και υπερ­φί­α­λες εκτι­μή­σεις για τις “κυρώ­σεις”, οι οποί­ες ουσια­στι­κά έχουν μετα­τρα­πεί σε “μπα­λά­κι του πινγκ πονγκ” που μετα­τί­θε­ται από τρί­μη­νο σε τρίμηνο.
Η εμπλο­κή της Ελλά­δας στα σχέ­δια της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ δεν απο­τε­λεί “ασπί­δα” για το λαό και τη χώρα, αλλά “πηγή” νέων μεγά­λων κιν­δύ­νων. Αυτό επι­βε­βαιώ­νε­ται και από τη συνο­μι­λία του Έλλη­να Πρω­θυ­πουρ­γού με τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ. Οι αμε­ρι­κά­νι­κες ανα­φο­ρές για τον ρόλο της Ελλά­δας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια και τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα συν­δέ­ο­νται με την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά και με την προ­ε­τοι­μα­σία της συνεκ­με­τάλ­λευ­σης στο Αιγαίο και την Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, προς όφε­λος των αμε­ρι­κά­νι­κων και ευρω­παϊ­κών ενερ­γεια­κών ομί­λων. Σημα­το­δο­τούν την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, με σήμα κατα­τε­θέν αυτής της εμπλο­κής τον ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο της βάσης της Σούδας».

Δεί­τε και «Σφρα­γί­δα» εμπλο­κής, επώ­δυ­νων συμ­βι­βα­σμών και θανά­σι­μων κιν­δύ­νων για το λαό

pompeo Ο λαός μας πρέ­πει να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να του για την απο­μά­κρυν­ση των αμε­ρι­κα­νι­κών βάσε­ων από την Ελλά­δα, για την απο­δέ­σμευ­ση της χώρας μας από ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ, στο πλαί­σιο της πάλης για ριζι­κές αλλα­γές στην πολι­τι­κή εξου­σία και στην οικο­νο­μία.


Πηγή-περισ­σό­τε­ρα εδώ


Ακολουθήστε το Ατέχνως στο Google News, Facebook & Twitter

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο