Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο ακόμη δολοφονίες Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό

Δύο Παλαι­στί­νιοι, 14 και 43 ετών, δολο­φο­νή­θη­καν σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά στα σύνο­ρα της Λωρί­δας της Γάζας με το Ισρα­ήλ, ενώ ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες εισέ­βα­λαν στο τέμε­νος Αλ Άκσα στην Ιερου­σα­λήμ, τον τρί­το ιερό­τε­ρο ναό του Ισλάμ, έπει­τα από συγκρού­σεις που ξέσπα­σαν, προ­βαί­νο­ντας σε συλλήψεις.

Στη Γάζα, σε συγκρού­σεις που ξέσπα­σαν στις εβδο­μα­διαί­ες δια­δη­λώ­σεις κατά μήκος των συνό­ρων, ένας 14χρονος Παλαι­στί­νιος έπε­σε νεκρός από πυρά, όπως ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

Το άλλο θύμα, ο 43χρονος Χάζι Αμπού Μου­στα­φά, σκο­τώ­θη­κε από σφαί­ρα στο κεφά­λι, ανα­το­λι­κά της Καν Γιου­νές, στο νότιο τμή­μα της Γάζας, σύμ­φω­να με το υπουργείο.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε ότι πυρο­βό­λη­σε για να απο­τρέ­ψει τους δια­δη­λω­τές που προ­σέγ­γι­ζαν το φράκτη.

Σε του­λά­χι­στον 155 ανέρ­χο­νται οι Παλαι­στί­νιοι που έχουν σκο­τω­θεί από ισραη­λι­νά πυρά και σε περισ­σό­τε­ρους από 4.000 οι τραυ­μα­τί­ες από σφαί­ρες μετά τις 30 Μαρ­τί­ου, όταν και ξεκί­νη­σαν οι κινη­το­ποι­ή­σεις για την πορεία της Μεγά­λης Επι­στρο­φής. Το ίδιο διά­στη­μα 1 Ισραη­λι­νός στρα­τιώ­της έχει χάσει τη ζωή του από Παλαι­στί­νιο σε επι­χεί­ρη­ση του ισραη­λι­νού στρατού.

Παράλ­λη­λα σήμε­ρα, στην Ιερου­σα­λήμ ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες έκα­ναν επι­δρο­μή στο τέμε­νος αλ Άκσα, προ­χω­ρώ­ντας σε συλ­λή­ψεις σε κατα­δί­ω­ξη νεα­ρών, οι οποί­οι σύμ­φω­να με το στρα­τό, πετού­σαν πέτρες και βεγ­γα­λι­κά εν μέσω συγκρού­σε­ων με τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις έξω από το τέμενος.

Ένας εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας τόνι­σε ότι οι στρα­τιώ­τες εστάλ­λη­σαν μέσα στο ναό αφού οι ύπο­πτοι οχυ­ρώ­θη­καν μέσα, δρα­πε­τεύ­ο­ντας από τις συγκρούσεις.

Δεν υπήρ­ξε κάποια ανα­φο­ρά για βιαιο­πρα­γί­ες εντός του τεμέ­νους. Στους προ­σκυ­νη­τές άνδρες μεγα­λύ­τε­ρης ηλι­κί­ας τους επι­τρά­πη­κε η έξο­δος μετά τον έλεγ­χο τους, ανέ­φε­ραν οι ίδιοι.

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες αργό­τε­ρα είδαν περί­που 20 νεα­ρούς να συλ­λαμ­βά­νο­νται από την αστυ­νο­μία, προ­σθέ­το­ντας ότι οι προ­σευ­χές στο τέμε­νος έπει­τα συνεχίστηκαν.

Η αστυ­νο­μία έκα­νε λόγο για 24 συλ­λή­ψεις, ενώ 4 ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες τραυ­μα­τί­στη­καν στις συμπλοκές.

Οι μου­σουλ­μα­νι­κές αρχές δήλω­σαν ότι δεκά­δες άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν από τα δακρυ­γό­να των ισραη­λι­νών δυνάμεων.

Στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη χθες ένας Παλαι­στί­νιος έφη­βος εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση με μαχαί­ρι σκο­τώ­νο­ντας έναν Εβραίο έποι­κο, τραυ­μα­τί­ζο­ντας δύο ακό­μη, πριν πέσει νεκρός από πυρά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο