Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο ασθενείς με covid 19 λαμβάνουν πλάσμα αίματος από θεραπευμένους από τον κορονοϊό

Σε δύο ασθε­νείς με covid 19 που πλη­ρού­σαν συγκε­κρι­μέ­να επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια, ξεκί­νη­σε η χορή­γη­ση πλά­σμα­τος αίμα­τος από ασθε­νείς που έχουν αναρ­ρώ­σει, στο πλαί­σιο κλι­νι­κής μελέ­της που διε­ξά­γε­ται στη χώρα μας.

Οι ασθε­νείς νοση­λεύ­ο­νται στα νοσο­κο­μεία «Αττι­κόν» και «Ευαγ­γε­λι­σμός» και η έγχυ­ση του πλά­σμα­τος θα ολο­κλη­ρω­θεί σε τρεις δόσεις, ανά δύο ημέ­ρες. Εικό­να για την πορεία της υγεί­ας τους θα έχου­με σε 10 με 15 μέρες.

Η μελέ­τη ενερ­γο­ποι­ή­θη­κε στις 28 Απρι­λί­ου και βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία συλ­λο­γής πλά­σμα­τος από δότες, με πλα­σμα­φαί­ρε­ση και στη συνέ­χεια χορή­γη­σή του σε σοβα­ρά ασθε­νείς. Από έναν δότη λαμ­βά­νο­νται 600 ml πλά­σμα­τος, το οποίο χορη­γεί­ται στον ασθε­νή σε τρεις δόσεις (σσ των 200 ml) ανά δύο ημέρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο