Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο διηγήματα του Χρήστου Δημούλα με αφορμή τον Mister covid 19

ΒΓΕΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΣΟΥ, ΣΕ ΚΑΡΤΕΡΟΥΜΕ, ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ

Πάνω στην ώρα που είχα βγά­λει τον πατέ­ρα μου απ’το ψυχια­τρείο με την οδη­γία να μην αισθά­νε­ται μόνος του,ανακοινώθηκε η κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση για την καρα­ντί­να στα σπί­τια ως λύση-αντί­δο­το στον νέο κορωνοϊό.Και τώρα;

Πως να τον κάνω να μένει σπί­τι μόνος του μιας κι εγώ είμαι εργα­ζό­με­νος σε σού­περ μάρ­κετ; Πως να του πω ότι τα ΚΑΠΗ θα είναι κλει­στά και δεν θα συνα­ντά­ει συνο­μη­λί­κους της γει­το­νιάς μας να τα λένε; Πώς να τον κάνω ν’α­ντέ­ξει να μην βλέ­πει τα παι­διά της αδελ­φής μου, που είναι τα δύο μονα­δι­κά του εγγόνια;

Μόνος μετά τον άδι­κο χαμό της μάνας μου, εξαι­τί­ας άδι­κου εργα­τι­κού ατυ­χή­μα­τος, χτυ­πη­μέ­νος όμως ψυχι­κά απ’τον και­ρό τόσο της απροσ­δό­κη­της από­λυ­σης του όσο και της μεγά­λης μεί­ω­σης της σύντα­ξης του,εξαιτίας της γνω­στής κατα­στρο­φι­κής πολι­τι­κής που οδη­γεί σε τέτοια απο­τε­λέ­σμα­τα. Συγκλο­νί­στη­κε συθέ­με­λα ο εσω­τε­ρι­κός του κόσμος με τα δια­δο­χι­κά χυπή­μα­τα που δέχτηκε,το ένα μετά το άλλο.

Και του το έλε­γε ο κυρ-Περικλής,φίλος του από τα χρό­νια της εξέρ­γε­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου το ’73: ”Γιώρ­γο, άσε τους δισταγ­μούς. Κι η μονα­ξιά φόλα είναι κι όπλο στα χέρια όσων θεσπί­ζουν μέτρα αντι­λαϊ­κά, μη μένεις όλο μόνος, στο τέλος θα σε αγγί­ξουν κι εσέ­να τα μέτρα κι άντε να μη σε πιά­σει τρέ­λα στην μονα­ξιά που επι­λέ­γεις!”. Τίπο­τα ο πατέρας,ανένδοτος στην μονα­ξιά του ώσπου αυτή άθε­λα του,πήρε την μορ­φή ανα­γκα­στι­κής προ­σφυ­γής στο ψυχια­τρείο. Και τώρα που βγή­κε από αυτό κάπως καλύ­τε­ρα, νάτος πάλι,αντίκρυ στην μονα­ξιά του σπι­τι­κού εγκλει­σμού λόγω κορωνοϊού.

Τα μέτρα τα άλλα,των οικο­νο­μι­κών μας περικοπών,αυτά θα τ’ απο­μο­νώ­σου­με σε μόνι­μη καραντίνα;

Έλα πατέ­ρα, εγώ κι ο κύρ-Περικλής,η κόρη και τα εγγό­νια σου σε περι­μέ­νου­με, είναι μέρα δρά­σης κι αλλη­λεγ­γύ­ης στους εργα­ζό­με­νους σε νοσο­κο­μεία και σού­περ μάρ­κετ, μας περι­μέ­νουν κι άλλοι να συμ­με­τά­σχου­με ενερ­γά σ’ αυτήν.

Έλα πατέ­ρα, βγες απ’ την μονα­ξιά σου, σε καρ­τε­ρά­με, μην αργείς.

ΤΟ ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΤΗΣ ΤΥΛΙΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ

Επιτέλους,η γυναί­κα μου κοι­μά­ται ήρεμη,μετά από μέρες άκρα­της ανησυχίας.Όχι ότι τώρα αυτή η ανη­συ­χία ξέσπα­σε και ξεθύμανε.

Μα,να,η ως τώρα μεγά­λη μου προ­σπά­θεια να της εξη­γώ σ’ό­λη την ως τώρα διάρ­κεια της σχέ­σης μας,το τι σημα­ντι­κή είναι η πάτα­ξη του φόβου μέσω της αλλη­λεγ­γύ­ης των ανθρώ­πων κι ειδι­κά των εργαζομένων,δεν ευδο­κι­μού­σε απο­τε­λε­σμα­τι­κά στην συνεί­δη­σή της. Φόβος,κρίσεις πανι­κού, σκύ­ψι­μο κεφα­λιού στην εργο­δο­σία του ινστι­τού­του υγιει­νής κι ασφά­λειας εργα­σί­ας που δούλευε,εικόνες ενός επα­να­λαμ­βα­νό­με­νου σήριαλ ζωής.

Ώσπου η έλευ­ση του Mister covid 19,της άλλα­ξε εντε­λώς το τρο­πά­ρι ευχο­λο­γιών που είχε φωλιά­σει εντός της.Μεμιάς όλα τα ανή­μπο­ρα γίνα­νε μπο­ρε­τά κι η αδι­κία που βιώ­νου­με όξυ­νε εντα­τι­κά κι ανο­δι­κά τ’ά­φθο­να αισθή­μα­τα δικαί­ου και πολι­τι­κής αντί­λη­ψης που είχε με φοβία περι­τυ­λί­ξει και θάψει συνειδητά,στο πίσω μέρος του μυα­λού της.Μόνο μ’ε­μέ­να κι έμπι­στους φίλους μας ανοι­γό­ταν κι ανα­δι­πλω­νό­ταν αυτή η ενδότερη,καταπιεσμένη,ακολουθία από­ψε­ων, συνειρ­μών, συμπε­ρα­σμά­των κι επα­λη­θεύ­σε­ων, που ξεκί­να­γε από την ”Κατα­γω­γή της Οικογένειας,της Ατο­μι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας και του Κρά­τους” κι όλο κατέ­λη­γε στους γνω­στούς στί­χους του Φώτη Αγγου­λέ: ”Μη καρ­τε­ρά­τε να λυγί­σου­με μήτε για μια στιγ­μή”. Μα τώρα απο­φά­σι­σε να δρά­σει πρακτικά.

Έσμι­ξε με τις αγω­νι­ζό­με­νες ταξι­κές δυνά­μεις και τώρα αγω­νί­ζε­ται με συνει­δη­τό σθέ­νος μαζί τους. Ετού­τος ο νέος κορωνοϊός,έφερε την ”γύμνια του βασι­λιά” ακό­μη περισ­σό­τε­ρο μπρο­στά στα μάτια του κόσμου.Κυρίως την ψεύ­τι­κη υπό­στα­ση των όσων τάχα προ­σφέ­ρει στην ανθρω­πό­τη­τα. Τώρα ακό­μη πιο ξετσί­πω­τα, ο ”βασι­λιάς” Καπι­τα­λι­σμός μοστρά­ρει το φρι­κα­λέο δολο­φο­νι­κό του πρό­σω­πο μπρο­στά στα μάτια των πραγ­μα­τι­κών Γιγά­ντων που ο ίδιος τρέ­μει. Των Λαών όλης της Γης και της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης που δεί­χνουν μετα­ξύ τους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο