Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο εκατ. ευρώ πρόστιμο στους υπεύθυνους της Αττικής Οδού για την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών

Δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ πρό­στι­μο επι­βλή­θη­κε στην «Αττι­κή Οδό», μετά την έκδο­ση του πορί­σμα­τος της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, για την απί­στευ­τη ταλαι­πω­ρία που υπέ­στη­σαν οι οδη­γοί που εγκλω­βί­στη­καν εντός του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου την 24η Γενά­ρη, ημέ­ρα του ανα­με­νό­με­νου χιο­νιά που έπλη­ξε το λεκανοπέδιο.

Συγκε­κρι­μέ­να, επι­βλή­θη­κε πρό­στι­μο από 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ στην εται­ρεία «Αττι­κές Δια­δρο­μές ΑΕ» και την παρα­χω­ρη­σιού­χο εται­ρεία «Αττι­κή Οδός ΑΕ», ποσό που φυσι­κά είναι πολύ μικρό μπρο­στά στα μεγά­λα κέρ­δη που απο­κο­μί­ζουν από την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των οδι­κών αξόνων.

Σύμ­φω­να με το Πόρι­σμα της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, οι υπεύ­θυ­νοι «δεν εφάρ­μο­σαν, ως όφει­λαν, όσα προ­βλέ­πο­νται στο Εγχει­ρί­διο Λει­τουρ­γί­ας και στο Εγχει­ρί­διο Απο­χιο­νι­σμού της Αττι­κής Οδού, όπου απο­τυ­πώ­νο­νται επα­κρι­βώς οι δια­δι­κα­σί­ες απο­χιο­νι­σμού της Αττι­κής Οδού και οι υπεύ­θυ­νοι λήψης αποφάσεων».

Επι­πλέ­ον, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που εξε­τά­σθη­καν, οι υπεύ­θυ­νοι της Εται­ρεί­ας «δεν αιτή­θη­καν, ούτε ειση­γή­θη­καν προς το Τμή­μα Τρο­χαί­ας της Αττι­κής Οδού σε καμία χρο­νι­κή στιγ­μή, τον απο­κλει­σμό των εισό­δων στην Αττι­κή Οδό. Και αυτό παρό­λο που οι επι­χει­ρη­σια­κοί υπεύ­θυ­νοι της Εται­ρεί­ας ”Αττι­κές Δια­δρο­μές Α.Ε.” γνώ­ρι­ζαν ή όφει­λαν να γνω­ρί­ζουν τον ενδε­δειγ­μέ­νο τρό­πο δια­χεί­ρι­σης ενός συμ­βά­ντος τέτοιας κλί­μα­κας, όπου προ­βλέ­πε­ται ο έγκαι­ρος μερι­κός απο­κλει­σμός εισό­δων της Αττι­κής Οδού».

Επί­σης, ευθύ­νες επιρ­ρί­πτο­νται και στην Παρα­χω­ρη­σιού­χο Εται­ρεία «Αττι­κή Οδός Α.Ε.», η οποία «σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις της Σύμ­βα­σης Παρα­χώ­ρη­σης, είναι υπο­χρε­ω­μέ­νη να παίρ­νει όλα τα κατάλ­λη­λα μέτρα για την ασφα­λή, εύρυθ­μη και σε υψη­λό επί­πε­δο εξυ­πη­ρέ­τη­σης λει­τουρ­γία του Έργου, την ομα­λή και ανε­μπό­δι­στη διε­ξα­γω­γή της κυκλο­φο­ρί­ας του κοι­νού και την άμε­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κή αντα­πό­κρι­ση σε έκτα­κτες ή/και επεί­γου­σες κατα­στά­σεις, ώστε να δια­σφα­λί­ζε­ται πλή­ρως η ασφά­λεια των χρη­στών (ατό­μων και οχημάτων)».

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο