Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο ζευγάρια μεγαλόσωμων δελφινιών τράβηξαν τα βλέμματα στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Το σκη­νι­κό μαγευ­τι­κό. Η ώρα είναι 6:45 πμ και τα νερά του Θερ­μαϊ­κού καλο­δέ­χο­νται τις πρώ­τες ακτί­νες του ηλί­ου. Δεν είναι όμως μόνο αυτές που παι­χνι­δί­ζουν στον μεγα­λύ­τε­ρο κόλ­πο του Αιγαί­ου πελά­γους. Δυο ζευ­γά­ρια μεγα­λό­σω­μων δελ­φι­νιών πλάι πλάι, συνα­γω­νί­ζο­νται ποιο θα περά­σει πρώ­το, τον Λευ­κό Πύρ­γο και θα φτά­σει στη θαλάσ­σια περιο­χή στο ύψος της Πλα­τεί­ας Αριστοτέλους.

Ο Γιάν­νης Χρυ­σό­που­λος, προ­πο­νη­τής κωπη­λα­σί­ας στο Ναυ­τι­κό Όμι­λο Θεσ­σα­λο­νί­κης, που είδε από κοντά το υπέ­ρο­χο αυτό θέα­μα, ανά­φε­ρε στο Αθη­ναϊ­κό και Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων ότι, «είναι τέσ­σε­ρα δελ­φί­νια, όπως και σήμε­ρα συνή­θως τα βλέ­που­με να κολυ­μπά­νε ανά ζευ­γά­ρια. Το τελευ­ταίο διά­στη­μα αυξά­νε­ται συνε­χώς η παρου­σία δελ­φι­νιών στο Θερ­μαϊ­κό, σχε­δόν κάθε ημέ­ρα μας κρα­τούν συντρο­φιά στις προ­πο­νή­σεις μας».

delfini1

«Μάλι­στα σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, οι παρου­σία τους, φέρ­νει σε αμη­χα­νία τους αθλη­τές», σημειώ­νει ο κ Χρυ­σό­που­λος και εξη­γεί πως «τα δελ­φί­νια πλη­σιά­ζουν πολύ κοντά τους κωπη­λά­τες, καθώς δεν υπάρ­χουν μηχα­νές για να τα φοβί­σουν και έτσι κολυ­μπά­νε δίπλα στα κωπη­λα­τι­κά σκά­φη που κινού­νται αθόρυβα».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο