Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο μεγάλα δίκτυα ποδηλατοδρόμων και δωρεάν κοινόχρηστα ποδήλατα θα αποκτήσει η Πάτρα

Δύο μεγά­λα δίκτυα ποδη­λα­το­δρό­μων, το ένα στην παρα­λια­κή ζώνη και το άλλο μέσα στο ιστο­ρι­κό κέντρο, πρό­κει­ται να απο­κτή­σει σύντο­μα η Πάτρα, ενώ άμε­σα τίθε­ται σε επα­να­λει­τουρ­γία το σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των, αφού στην πρώ­τη εφαρ­μο­γή του, άγνω­στοι δρά­στες κατέ­στρε­ψαν μεγά­λο αριθ­μό ποδηλάτων .

Ειδι­κό­τε­ρα, ο δήμος Πατρέ­ων προ­χω­ρά στην κατα­σκευή ποδη­λα­τό­δρο­μου σε όλο το μήκος της παρα­λια­κής ζώνης, από την πλαζ της Αγυιάς, έως το νότιο πάρ­κο, με χρη­μα­το­δό­τη­ση από το περι­φε­ρεια­κό επι­χει­ρη­σια­κό πρό­γραμ­μα Δυτι­κής Ελλά­δας 2014 — 2020.

Παράλ­λη­λα, στο πλαί­σιο του προ­γράμ­μα­τος ολο­κλη­ρω­μέ­νης αστι­κής ανά­πλα­σης του ιστο­ρι­κού κέντρου, προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται από τον δήμο η κατα­σκευή ενός μεγά­λου δικτύ­ου ποδη­λα­το­δρό­μων μέσα στην πόλη.

Όπως ανα­φέ­ρει στο Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, ο αντι­δή­μαρ­χος έργων υπο­δο­μής Χρή­στος Κορ­δάς, ο παρα­λια­κός ποδη­λα­τό­δρο­μος θα ξεκι­νά­ει από την οδό Κανελ­λο­πού­λου, δίπλα στην πλαζ, και μέσω των παρα­λια­κών οδών Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου, Όθω­νος — Αμα­λί­ας και Ακτής Δυμαί­ων θα κατα­λή­γει στο νότιο πάρκο.

Αυτός ο νέος μεγά­λος ποδη­λα­το­δρό­μος θα συν­δέ­σει δύο χώρους ανα­ψυ­χής, δηλα­δή την πλαζ και το νότιο πάρ­κο, όπου εκεί ήδη υπάρ­χουν ποδη­λα­το­δρό­μοι, ενώ ανα­μέ­νε­ται να συμ­βά­λει στην ανά­δει­ξη του παρα­λια­κού μετώ­που της Πάτρας, αλλά και να το συν­δέ­σει με το κέντρο της πόλης.

Όσον αφο­ρά στα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του, θα είναι διπλής κυκλο­φο­ρί­ας και θα έχουν ληφθεί όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ασφα­λεί­ας, αφού θα δια­θέ­τει κρά­σπε­δο, ώστε να δια­χω­ρί­ζε­ται από τον δρό­μο, καθώς και την απα­ραί­τη­τη σήμανση.

Επί­σης, στο πλαί­σιο των προ­σπα­θειών για την ανά­δει­ξη του ιστο­ρι­κού κέντρου εντάσ­σε­ται και η λει­τουρ­γία ποδη­λα­το­δρό­μων στις κεντρι­κές οδούς Αγί­ου Νικο­λά­ου, Αλ. Υψη­λά­ντου, Κανά­ρη και Σισίνη.

Όπως λέει ο Χρή­στος Κορ­δάς, οι δρό­μοι του κέντρου όπου θα υπάρ­χουν ποδη­λα­τό­δρο­μοι, χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ως δρό­μοι ήπιας κυκλοφορίας.

Όπως εκτι­μά­ται από τον δήμο, η λει­τουρ­γία του δικτύ­ου των ποδη­λα­το­δρό­μων θα απο­τε­λέ­σει ένα ισχυ­ρό κίνη­τρο για την αύξη­ση της χρή­σης του ποδηλάτου.

Σχε­τι­κά με το σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των, την πρώ­τη φορά που εφαρ­μό­στη­κε, λει­τουρ­γού­σαν, σε συνερ­γα­σία με την περι­φέ­ρεια, 11 σταθ­μοί με 70 ποδή­λα­τα, ενώ ο αριθ­μός των κατό­χων καρ­τών δωρε­άν χρή­σης έφθα­ναν τους 1.300.

Όμως, άγνω­στοι δρά­στες προ­κά­λε­σαν κατα­στρο­φές σε τρεις σταθ­μούς και έκλε­ψαν ποδή­λα­τα, όπου μάλι­στα κάποια από αυτά τα πέτα­ξαν στη θάλασσα.

Τώρα, ο δήμος Πατρέ­ων πήρε την από­φα­ση να επα­να­λει­τουρ­γή­σει άμε­σα και εκ νέου δωρε­άν τα κοι­νό­χρη­στα ποδήλατα.

Το σύστη­μα κοι­νό­χρη­στων ποδη­λά­των εξυ­πη­ρε­τεί ατο­μι­κές μετα­κι­νή­σεις από ένα σημείο — αφε­τη­ρία προς άλλο σημείο — προ­ο­ρι­σμό, χωρίς υπο­χρέ­ω­ση επι­στρο­φής του ποδη­λά­του στην αφετηρία.

Προ­ϋ­πό­θε­ση για τη χρή­ση του κοι­νό­χρη­στου ποδη­λά­του, είναι η εγγρα­φή στην υπη­ρε­σία και η από­κτη­ση της προ­σω­πι­κής ηλε­κτρο­νι­κής κάρ­τας χρήστη.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο