Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δύο νέοι πίνακες του Βαν Γκογκ ταυτοποιήθηκαν (ΦΩΤΟ)

Δύο νέους πίνα­κες ως αυθε­ντι­κούς Βαν Γκογκ έχουν ταυ­το­ποι­ή­σει οι ειδι­κοί του μου­σεί­ου Βαν Γκογκ στο Άμστερ­νταμ. Ο ένας πίνα­κας χρο­νο­λο­γεί­ται από το 1886 και απει­κο­νί­ζει τη Μον­μάρ­τη, το γνω­στό καλ­λι­τε­χνι­κό προ­ά­στιο του Παρι­σιού. Ιδιο­κτή­της του πίνα­κα είναι το Ίδρυ­μα Τέχνης Βαν Βλί­σι­γκεν. Η ταυ­το­ποί­η­ση του, έγι­νε μετά από εκτε­τα­μέ­νη έρευ­να σε σχέ­ση με το «θέμα, το στυλ, την τεχνι­κή, τα υλι­κά και την προέλευση».

van1

Με βάση αυτή την έρευ­να, ταυ­το­ποι­ή­θη­κε ακό­μα ένα πίνα­κας, παρό­μοιος που ανή­κε ήδη στη συλ­λο­γή του μου­σεί­ου Βαν Γκογκ αλλά δεν ήταν γνω­στό ότι δημιουρ­γή­θη­κε από τον ολλαν­δό καλ­λι­τέ­χνη που ήταν γνω­στός για τους ζωη­ρούς πίνα­κές του.

van2

Και οι δύο πίνα­κες είναι μέρος έκθε­σης με τίτλο «Πέρα από τον Ιμπρε­σιο­νι­σμό. Ένα θαυ­μά­σιο ταξί­δι», στο μου­σείο Σίν­γκερ Λάρεν κοντά στο Άμστερνταμ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο